Czy to moja wnuczka? Gdy potencjalny ojciec nie żyje…

Niejed­nokrot­nie mit „złej” teś­ciowej pomógł w rozwikła­niu wielu tajem­nic rodzin­nych. Z taki­mi sytu­ac­ja­mi spo­tykamy się zwyk­le w przy­pad­ku, kiedy dochodzi do podzi­ału majątku lub ustal­e­niu ali­men­tów pod­czas gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje. Wtedy bada się dzi­ad­ków i wnu­ki. A co w sytu­acji, kiedy dostęp­na jest wyłącznie bab­cia i wnucz­ka?

Taki przypadek badaliśmy — kiedy dostępna jest tylko babcia i wnuczka

Kobi­et, która żyła w niefor­mal­nym związku z mężczyzną urodz­iła córkę. Nieste­ty w niespeł­na rok po urodze­niu cór­ki mężczyz­na ciężko zachorował i zmarł. Kobi­eta samodziel­nie nie była w stanie utrzy­mać siebie i dziec­ka dlat­ego też złożyła pozew do sądu o ali­men­ty. Z rodziny zmarłego ojca była dostęp­na tylko jego mat­ka. Czy możli­we ustal­e­nie pokrewieńst­wa między wnuczką a bab­cią?

.

Barbara Prokurat

Odpowia­da ekspert, mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:

.

Tak, jak najbardziej ist­nieje możli­wość ustal­e­nia, czy bab­cia jest spokrewniona z wnuczką. Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku? W bada­niu wyko­rzys­tal­iśmy zasadę, iż mat­ka przekazu­je wszys­tkim swoim dzieciom chro­mo­som X- nieza­leżnie czy jest to syn czy cór­ka. I jeśli syn w przyszłoś­ci będzie miał włas­ną córkę oznaczać to będzie, że przekazał jej ten sam chro­mo­som X, który otrzy­mała od swo­jej mat­ki. I ta zasa­da została wyko­rzys­tana w tym przy­pad­ku. Badanie wykaza­ło, że zarówno bab­cia i wnucz­ka posi­ada­ją ten sam pro­fil chro­mo­so­mu X, czyli inny­mi słowy badanie potwierdz­iło pokrewieńst­wo między tymi dwoma osoba­mi.

Nie tylko babcia i wnuczka – badanie DNA sprawdza się również w innych rodzajach pokrewieństwa

Testy DNA na pokrewieńst­wo są wyko­rzysty­wane także w przy­pad­ku innych relacji między dzi­ad­ka­mi i wnuka­mi –, bab­ci i wnu­ka, dzi­ad­ka i wnucz­ki, dzi­ad­ka i wnu­ka. To pozwala sprawdz­ić, czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca. Metodę bada­nia lab­o­ran­ci wybier­a­ją, kieru­jąc się przede wszys­tkim płcią badanych osób.
.

Zobacz, jakie inne przy­pad­ki badal­iśmy i dowiedz się więcej:

Badanie badanie wielu różnych próbek – w jednej z 200 placówek w Polsce lub w dowolnym miejscu na świecie

DNA jest takie samo w każdej komórce ludzkiego ciała, dlat­ego badanie pokrewieńst­wa moż­na wykon­ać zarówno na pod­staw­ie wymazu z policz­ka, jak i włosów z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, chus­tecz­ki z katarem, dziecięcego smocz­ka oraz wielu innych próbek. Wystar­czy, że na danym przed­mio­cie będzie zna­j­dować się już niewiel­ka ilość DNA nalezącego do uczst­ni­ka bada­nia.

.

Na badanie do jed­nej z pon­ad 200 placówek moż­na umówić się tele­fon­icznie lub przez inter­net. Na dowol­nie wskazany adres (również zagraniczny) moż­na też zamówić spec­jal­ny zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału DNA. Dbamy o bez­pieczeńst­wo Państ­wa danych osobowych oraz zapew­ni­amy pełną dyskrecję na każdym etapie real­iza­cji bada­nia.

Badanie pokrewieństwa – najważniejsze korzyści

Zalet bada­nia pokrewieńst­wa jest naprawdę bard­zo wiele. Pozwala­ją nie tylko ure­g­u­lować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin takie badanie oznacza początek nowego życia. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?

.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

.

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 11/12/2015, Data aktualizacji: 12/09/2018