Czy to moja wnuczka? Dylemat wielu babć

Niejed­nokrot­nie mit „złej” teś­ciowej pomógł w rozwikła­niu wielu tajem­nic rodzin­nych. Z taki­mi sytu­ac­ja­mi spo­tykamy się zwyk­le w przy­pad­ku kiedy dochodzi do podzi­ału majątku lub ustal­e­niu ali­men­tów pod­czas gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje. Wtedy bada się dzi­ad­ków i wnu­ki, ale co w sytu­acji kiedy dostęp­na jest wyłącznie bab­cia i wnucz­ka?

Badanie DNA wnuczki oraz babci i dziadka potwierdzi lub wykluczy, że ojcem dziewczynki jest ich syn.

Badanie DNA wnucz­ki oraz bab­ci może potwierdz­ić bio­log­iczne pokrewieńst­wo między nimi.

Kiedy dostęp­na jest tylko wnucz­ka i bab­cia

Taki przy­padek badal­iśmy:
Kobi­et, która żyła w niefor­mal­nym związku z mężczyzną urodz­iła córkę. Nieste­ty w niespeł­na rok po urodze­niu cór­ki mężczyz­na ciężko zachorował i zmarł. Kobi­eta samodziel­nie nie była w stanie utrzy­mać siebie i dziec­ka dlat­ego też złożyła pozew do sądu o ali­men­ty. Z rodziny zmarłego ojca była dostęp­na tylko jego mat­ka.
Czy możli­we ustal­e­nie pokrewieńst­wa między wnuczką a bab­cią?

Nasza odpowiedź:
Tak, jest taka możli­wość aby ustal­ić czy bab­cia jest spokrewniona z wnuczką.

.

 

Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku:
W bada­niu wyko­rzys­tal­iśmy zasadę, iż mat­ka przekazu­je wszys­tkim swoim dzieciom chro­mo­som X- nieza­leżnie czy jest to syn czy cór­ka. I jeśli syn w przyszłoś­ci będzie miał włas­ną córkę oznaczać to będzie, że przekazał jej ten sam chro­mo­som X, który otrzy­mała od swo­jej mat­ki. I ta zasa­da została wyko­rzys­tana w tym przy­pad­ku. Badanie wykaza­ło, że zarówno bab­cia i wnucz­ka posi­ada­ją ten sam pro­fil chro­mo­so­mu X czyli inny­mi słowy badanie potwierdz­iło pokrewieńst­wo między tymi dwoma osoba­mi.

Z taki­mi i inny­mi przy­pad­ka­mi spo­tykamy się bard­zo częs­to. Mamy bard­zo duże doświad­cze­nie w rozstrzy­ga­niu czy dane oso­by należą do jed­nej rodziny. Oprócz spec­jal­istów mają­cych prak­ty­czne doświad­cze­nie w przeprowadza­niu takich anal­iz, dodatkowo wyko­rzys­tu­je­my pro­fesjon­alne pro­gramy dokonu­jące obliczeń.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz