.

2019 lutego 2019, tagi: świa­towy dzień chorób rzad­kich, rzad­kie choro­by gene­ty­czne 

 „Pokaż swoją rzadkość. Pokaż, że Ci zależy” Obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich 2019

350 mil­ionów ludzi na całym świecie…Mniej więcej tyle zma­ga się z jakąś rzad­ką chorobą. 28 lutego oso­by te już po raz kole­jny obchodz­ić będą swo­je świę­to – Świa­towy Dzień Chorób Rzad­kich. Do tej pory poz­nal­iśmy już niemal 6 000 chorób rzad­kich, jed­nak naukow­cy nieustan­nie odkry­wa­ją nowe jed­nos­t­ki chorobowe.

Czy­taj całość


.

13 lutego 2019, tagi: bada­nia po poronie­niuporonienia przy­czyny

poronienia nawykowe jakie badania

Jakie badania w przypadku nawykowych poronień?

Wiele kobi­et po jed­nym czy dwóch poronieni­ach nie robi żad­nych badań lub tylko te pod­sta­wowe. Tym­cza­sem, aby zwięk­szyć swo­je szan­sę na szczęśli­we macierzyńst­wo, warto już na tym etapie dowiedzieć się, co było powo­dem straty. Kluczem do sukce­su jest kom­plek­sowa diag­nos­ty­ka przy­czyn poronień.

Czy­taj całość


.

13 lutego 2019, tagi: ciąża poza­maci­cz­na

ciąża pozamaciczna

Czym jest ciąża pozamaciczna?

Ciąża poza­maci­cz­na, zwana też eko­topową, to ciąża, która rozwi­ja się poza jamą maci­cy. Wys­tępu­je w przy­pad­ku 1–2% ciąż. Ist­nieje wiele czyn­ników sprzy­ja­ją­cych jej roz­wo­jowi. Jak wyglą­da diag­nos­ty­ka i lecze­nie ciąży eko­topowej? Sprawdźmy!

Czy­taj całość


.

12 lutego 2019, tagi: ciąża bio­chemicz­na, poronienia przy­czyny 

ciąża biochemiczna

Czym jest ciąża biochemiczna?

Ciąża bio­chemicz­na to ciąża, która obu­marła zan­im zar­o­dek zdążył zag­nieźdz­ić się w maci­cy. Do poronienia dochodzi zwyk­le przed 6. tygod­niem jej trwa­nia. Ciąży bio­chemicznej nie widać w obra­zie USG. O tym, że kobi­eta była w ciąży świad­czy jedynie pod­wyżs­zony poziom betaHCG we krwi lub w moczu.

Czy­taj całość


02 listopa­da 2018, tagi: MTHFR, lei­den

badania kariotypu

 Badania kariotypu – przydatne przy poronieniach i niepłodności

Jakie bada­nia gene­ty­czne wykonu­je się w przy­pad­ku niepłod­noś­ci i poronień? Jedne z nich to bada­nia kar­i­o­ty­pu, ponieważ defek­ty w chromosomie/chromosomach u jed­nego lub obo­j­ga part­nerów mogą przy­czy­ni­ać się właśnie do prob­lemów z utrzy­maniem ciąży.

Czy­taj całość


31 październi­ka 2018, tagi: badanie kar­i­o­ty­pu, homo­cys­teina

 

zakrzepica

 Zakrzepica – profilaktyka bez leków

Zakrzepi­ca jest groźnym schorze­niem, które może spowodować przede wszys­tkim zator płuc­ny. Gdy jesteś w ciąży, pal­isz papierosy, sto­su­jesz antykon­cepcję dwuskład­nikowa hor­mon­al­ną, ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy jest jeszcze wyższe. Zobacz, jakie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne rozpocząć, żeby bez stosowa­nia leków to ryzyko zmniejszyć!

Czy­taj całość


31 październi­ka 2018, tagi: kar­i­o­typ, zakrzepi­ca

 

badanie kariotypu

 Badanie kariotypu – kiedy i dlaczego dobrze je zrealizować?

Badanie kar­i­o­ty­pu – czym tak właś­ci­wie jest? To anal­iza, która ma na celu sprawdze­nie licz­by, budowy, struk­tu­ry i innych włas­noś­ci chro­mo­somów danego człowieka. Jakiekol­wiek defek­ty w ich obrę­bie wiążą się bowiem z prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi o różnym nasile­niu. Kiedy i z jakiego powodu przeprowadza się taką anal­izę?

Czy­taj całość


30 październi­ka 2018, tagi: badanie kar­i­o­ty­pu, homo­cys­teina

 

mthfr

 MTHFR – warto zbadać ten gen na etapie planowania ciąży

Polimor­fizmy C677T i A1298C genu MTHFR powodu­ją m.in., że orga­nizm ma prob­lem z praw­idłowym przyswa­janiem stan­dar­d­owej formy kwa­su foliowego. Z tego powodu u kobi­et planu­ją­cych ciążę warto wykon­ać badanie tego właśnie genu. Wynik będzie dla lekarza cen­ną infor­ma­cją i pomoże dobrać odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego.

Czy­taj całość


30 październi­ka 2018, tagi: kar­i­o­typ, zakrzepi­ca

 

leiden

 Mutacja czynnika V Leiden – dowiedz się więcej

Mutac­ja czyn­ni­ka V Lei­den jest defek­tem będą­cym głównym gene­ty­cznym powo­dem pod­wyżs­zonego ryzy­ka wys­tąpi­enia zakrzepicy. Obec­ność tej zmi­any (dwie niepraw­idłowe kopie genu) nawet 50–80 razy zwięk­sza właśnie ryzyko pow­sta­nia skrzepliny [1]. Co jeszcze warto wiedzieć?

Czy­taj całość


29 październi­ka 2018, tagi: MTHFR, lei­den

kariotyp

 Kariotyp – czym jest i kiedy poddaje się go analizie?

Kar­i­o­typ jest zestawem wszys­t­kich chro­mo­somów wys­tępu­ją­cych w komórkach człowieka. Gdy dana oso­ba jest zdrowa, ma dwadzieś­cia trzy pary takich chro­mo­somów. Przy jakichkol­wiek defek­tach (np. związanych z liczbą, struk­turą czy budową które­goś chro­mo­so­mu) wys­tępu­ją prob­le­my ze zdrowiem. Najpoważniejszy­mi są zespoły wad wrod­zonych (np. Dow­na czy Turn­era).

Czy­taj całość


29 październi­ka 2018, tagi: kar­i­o­typ, zakrzepi­ca

 

homocysteina

 Homocysteina – co to za aminokwas?

Homo­cys­teina powin­na zna­j­dować się w orga­nizmie człowieka w równowadze. Jeśli jest jej zbyt wiele, mogą pojaw­ić się powikła­nia – zarówno związane z ukła­dem ser­cowo-naczyniowym (np. zakrzepi­ca, udar, zawał), jak i prob­le­my w ciąży (np. poronienia, stan prze­drzu­cawkowy, przed­w­czesne odkle­je­nie łożys­ka).

Czy­taj całość


26 październi­ka 2018, tagi: MTHFR, lei­den

 

badanie kariotypu

 Badanie kariotypu – wskazania, przebieg, wynik

Badanie kar­i­o­ty­pu to anal­iza wszys­t­kich chro­mo­somów człowieka – ich licz­by, struk­tu­ry, budowy i innych właś­ci­woś­ci. U zdrowej oso­by praw­idłowy kar­i­o­typ zapisy­wany jest 46 XX (kobi­eta) i 46 XY (mężczyz­na). Kiedy zale­ca się przeprowadze­nie takiego bada­nia, jak ono wyglą­da i o czym mówi wynik anal­izy?

Czy­taj całość


25 październi­ka 2018, tagi: kar­i­o­typ, zakrzepi­ca

 

badania kariotypu

 Badania kariotypu – kiedy warto je wykonać?

Bada­nia kar­i­o­ty­pu pozwala­ją sprawdz­ić, czy kar­i­o­typ – zestaw chro­mo­somów w komórce – jest praw­idłowy. Do bada­nia wystar­czy pobranie prób­ki krwi (lub np. płynu owod­niowego, gdy bada się nien­ar­o­d­zone jeszcze dziecko). Kiedy szczegól­nie warto wykon­ać taką anal­izę? Sprawdź!

Czy­taj całość


24 październi­ka 2018, tagi: kar­i­o­typ, zakrzepi­ca

 

leiden

 Mutacja czynnika V Leiden a zakrzepica

Obec­ność mutacji czyn­ni­ka V Lei­den to najczęst­sza gene­ty­cz­na przy­czy­na zakrzepicy. Może ona również zwięk­szać ryzyko m.in. poronienia i innych patologii ciąży. Tym­cza­sem nie objaw­ia się w widoczny sposób… Sprawdź, jak się prze­badać.

Czy­taj całość


24 październi­ka 2018, tagi: MTHFR, lei­den

 

kariotyp

 Kariotyp – czym jest i o czym mówi badanie kariotypu?

Pode­jrze­nie choro­by gene­ty­cznej, poronienia nawykowe, przy­go­towanie do zapłod­nienia in vit­ro… To tylko niek­tóre wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia kar­i­o­ty­pu. A czym tak naprawdę jest ten zagad­kowo brzmią­cy kar­i­o­typ? To zestaw chro­mo­somów, które są obec­ne w komórkach człowieka.

Czy­taj całość


23 październi­ka 2018, tagi: MTHFR, lei­den

 

mthfr

 MTHFR – gen, który warto zbadać przed ciążą

Wari­anty C677T i A1298C genu MTHFR obniża­ją zdol­ność orga­niz­mu do wchła­ni­a­nia stan­dar­d­owej formy kwa­su foliowego. Dlat­ego badanie tego genu zale­ca się wykon­ać u wszys­t­kich kobi­et planu­ją­cych ciążę. Na pod­staw­ie wyniku lekarz może dobrać odpowied­nią dawkę i for­mę „wit­a­miny życia”.

Czy­taj całość


22 październi­ka 2018, tagi: kar­i­o­typ, zakrzepi­ca

 

homocysteina

 Homocysteina – jak jej nadmiar wpływa na ciążę?

Zbyt wyso­ka homo­cys­teina u kobi­ety w ciąży może pod­wyższać ryzyko groźnych powikłań. Chodzi na przykład od poronienia czy zahamowanie wzros­tu dziec­ka [1,2]. Jakie jeszcze dolegli­woś­ci może powodować nad­mi­ar tego aminok­wa­su?

Czy­taj całość


22 październi­ka 2018, tagi: MTHFR, lei­den

 

zakrzepica

 Zakrzepica — objawy, diagnostyka, czynniki ryzyka

Zakrzepi­ca to stan, kiedy w żyłach (najczęś­ciej) pow­sta­ją skrzepliny. Mogą one utrud­ni­ać przepływ krwi lub oder­wać się i skierować np. do tęt­ni­cy płuc­nej, powodu­jąc zator. Jakie są objawy zakrzepicy, kto jest narażony na jej wys­tąpi­e­nie i jakie bada­nia wykon­ać?

Czy­taj całość


03 październi­ka 2018, tagi: nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne, testy na gluten

 

ile kosztują badania na nietolerancje glutenu

 Ile kosztują badania na nietolerancję glutenu?

Test DNA jest jedynym badaniem potrafią­cym na 100% wyk­luczyć trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­ak­ię). Badanie gene­ty­czne ma ustal­ić, czy pac­jent posi­a­da geno­typy HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 i/lub HLA-DQ8. Wynik tes­tu jest wiary­god­ny nawet w przy­pad­ku osób prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Sam test jest pon­ad­to szy­b­ki i bezbolesny. No dobrze, a ile kosz­tu­ją bada­nia na nietol­er­ancję glutenu? Dowiedzmy się.

Czy­taj całość


03 październi­ka 2018, tagi: badanie na celi­akie, objawy celi­akii 

 

celiakia badania cena

 Celiakia badania cena

Jedynym badaniem potrafią­cym w 100% wyk­luczyć celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu) jest badanie gene­ty­czne na obec­ność geno­typów HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 i/lub HLA-DQ8. Jest to szy­b­ki i bezbolesny test, dają­cy pewny wynik nawet w sytu­acji, gdy pac­jent sto­su­je już dietę bezg­lutenową. Ile zapłacimy za takie badanie? Sprawdźmy!

Czy­taj całość


02 październi­ka 2018,tagi: nietol­er­anc­ja lak­tozy, nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy 

 

nietolerancja laktozy test

 Nietolerancja laktozy test

Pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy to efekt mutacji w genie kodu­ją­cym lak­tazę — enzym odpowiedzial­ny za rozkład cukru mlecznego w orga­nizmie. Ze wzglę­du na gene­ty­czne podłoże chorobę najłatwiej zdi­ag­no­zować przy pomo­cy prostego tes­tu gene­ty­cznego. Co jeszcze warto wiedzieć o nietol­er­ancji lak­tozy?

Czy­taj całość


02 październi­ka 2018, tagi: nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne, testy na gluten

 

nietolerancja glutenu badania

 Trwała nietolerancja glutenu badania

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu (celi­akia) może być groź­na dla zdrowia. Wiąże się z zanikiem kosmków jeli­towych jeli­ta cienkiego, umożli­wia­ją­cych wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych z pokar­mu. Choro­ba częs­to jest więc przy­czyną poważnego niedoży­wienia orga­niz­mu. Na szczęś­cie są bada­nia, które pozwala­ją szy­bko ją zdi­ag­no­zować…

Czy­taj całość


01 październi­ka 2018, tagi: badanie na celi­akie, objawy celi­akii 

 

objawy celiakii

 Objawy celiakii — co powinno Cię zaniepokoić?

Celi­akia to choro­ba, która pole­ga na niepraw­idłowej reakcji układu odpornoś­ciowego na podawany gluten. Dochodzi do zniszczenia kosmków jeli­towych, a w kon­sek­wencji — prob­lemów z wchła­ni­an­iem sub­stancji odży­w­czych, m.in. z jedzenia. Bard­zo częs­to oznacza to niedobo­ry, a nawet niedoży­wie­nie orga­niz­mu! To dlat­ego objawy celi­akii są tak różnorodne i u każdej oso­by trochę inne…

Czy­taj całość


01 październi­ka 2018, tagi: nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne, testy na gluten 

 

celiakia badanie

 Celiakia badanie — jak wykryć celiakię?

Celi­akia, czyli inaczej trwała nietol­er­anc­ja glutenu i choro­ba trzew­na, ma podłoże gene­ty­czne. To oznacza, że zachorować mogą tylko te oso­by, które mają do niej predys­pozy­c­je — chodzi o obec­ność konkret­nych genów. Ich brak pozwala prak­ty­cznie wyk­luczyć możli­wość zachorowa­nia ter­az i w przyszłoś­ci. Celi­akia badanie — na czym pole­ga i kiedy warto je wykon­ać?

Czy­taj całość


28 wrześ­nia 2018, tagi: badanie na celi­akie, objawy celi­akii 

 

testy na gluten

 Testy na gluten – czy powinnaś wyeliminować ten składnik?

Zas­tanaw­iasz się, czy odstaw­ić gluten? W końcu ostat­nio bard­zo mod­na jest właśnie elim­i­nac­ja tego skład­ni­ka, więc wiele osób decy­du­je się na ten krok. Tym­cza­sem prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową bez wyraźnych wskazań medy­cznych wcale nie jest takie zdrowe, jak może się wydawać! Gene­ty­czne testy na gluten (w kierunku celi­akii) — czy powin­naś odstaw­ić ten skład­nik?

Czy­taj całość


28 wrześ­nia 2018, tagi: nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne, testy na gluten 

 

badanie na celiakie

 Badanie na celiakię — na czym polega test DNA i kiedy warto go zrobić?

Celi­akia (trwała nietol­er­anc­ja glutenu) ma podłoże gene­ty­czne. Z tego powodu test DNA jest badaniem, które warto wykon­ać jako pier­wsze przy jej pode­jrze­niu. Dzię­ki niemu moż­na sprawdz­ić, czy geny związane z chorobą są w ogóle obec­ne i czy dal­sza diag­nos­ty­ka jest potrzeb­na. Na czym pole­ga takie badanie na celi­ak­ię i kiedy szczegól­nie warto je zro­bić?

Czy­taj całość


27 wrześ­nia 2018, tagi: nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy, nietol­er­anc­ja lak­tozy test 

 

Nietolerancja laktozy u dorosłych

 Nietolerancja laktozy u dorosłych — występuje częściej, niż myślisz!

Nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych to wcale nie taka rzad­ka sprawa — sza­cu­je się, że nawet co trze­ci Polak może cier­pieć z jej powodu! Przed ostaw­ie­niem mle­ka i jego przetworów warto jed­nak sprawdz­ić, jaka jest przy­czy­na tej niepraw­idłowoś­ci. Tylko wtedy będzie moż­na wró­cić do pełni zdrowia i pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci, m.in. wzdęć czy bóli brzucha.

Czy­taj całość


27 wrześ­nia 2018, tagi: badanie na celi­akie, objawy celi­akii 

 

celiakia badania

 Celiakia badania — jak sprawdzić, czy to trwała nietolerancja glutenu?

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. W jej prze­biegu dochodzi do zniszczenia kosmków jeli­towych, co w kon­sek­wencji powodu­je pow­stanie niedoborów i liczne objawy, m.in. ane­mię, bóle głowy, zmęcze­nie, spadek nas­tro­ju czy poronienia. Celi­akia bada­nia — jakie testy najlepiej wykon­ać jako pier­wsze?

Czy­taj całość


26 wrześ­nia 2018, tagi: nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy, nietol­er­anc­ja lak­tozy test 

 

Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych

 Nietolerancja laktozy objawy u dorosłych

Nawet co trze­ci Polak może mieć nietol­er­ancję lak­tozy. Prob­le­my z traw­ie­niem tego cukru mlecznego powodu­ją przede wszys­tkim objawy ze strony układu pokar­mowego. Mogą jed­nak pojaw­ić się też inne dolegli­woś­ci, bardziej niebez­pieczne dla zdrowia. Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy u dorosłych — na co warto szczegól­nie zwró­cić uwagę?

Czy­taj całość


26 wrześ­nia 2018, tagi: nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne, testy na gluten 

 

nietolerancja glutenu objawy skórne

 Nietolerancja glutenu objawy skórne — czy występują u Ciebie?

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, czyli celi­akia, częs­to objaw­ia się wysyp­ką, podrażnie­niem i inny­mi tego typu dolegli­woś­ci­a­mi. Może również powodować zaostrze­nie objawów innych chorób, m.in. AZS. U niek­tórych osób wys­tępu­je też choro­ba Dühringa — „skór­na postać celi­akii”. Nietol­er­anc­ja glutenu objawy skórne — jak nielec­zona celi­akia może wpły­wać na skórę?

Czy­taj całość


25 wrześ­nia 2018, tagi: nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy, nietol­er­anc­ja lak­tozy test 

 

nietolerancja laktozy objawy

 Nietolerancja laktozy objawy — co powinno zaniepokoić?

Nietol­er­anc­ja lak­tozy to jed­na z pop­u­larniejszych nietol­er­ancji pokar­mowych. Opiera się na prob­lemach z traw­ie­niem cukru mlecznego, obec­nego przede wszys­tkim w mleku i jego przetworach. Schorze­nie objaw­ia się przede wszys­tkim prob­le­ma­mi żołąd­kowy­mi. Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy — co jeszcze warto wiedzieć?

Czy­taj całość


25 wrześ­nia 2018, tagi: badanie na celi­akie, objawy celi­akii 

 

celiakia objawy

 Celiakia objawy — jak objawia się trwała nietolerancja glutenu?

Afty, ane­mia, bóle głowy, niepłod­ność… To tylko niek­tóre z możli­wych objawów celi­akii. Jak to możli­we, że trwała nietol­er­anc­ja glutenu to nie tylko bóle brzucha czy biegun­ki? Celi­akia objawy – sprawdź, co może świad­czyć o obec­noś­ci choro­by!

Czy­taj całość


24 wrześ­nia 2018, tagi: bada­nia na celi­akie, celi­akia objawy 

 

badania na celiakie

 Badania na celiakię — kiedy warto je wykonać?

Wbrew powszech­nie krążącej opinii celi­akia (trwała nietol­er­anc­ja glutenu) nie doty­czy tylko i wyłącznie dzieci – może wys­tąpić w każdym wieku. Schorze­nie może uak­ty­wnić się jed­nak tylko u osób, które mają predys­pozy­c­je gene­ty­czne do zachorowa­nia. Na szczęś­cie łat­wo sprawdzisz, czy są u Ciebie obec­ne, decy­du­jąc się na test DNA. Kiedy szczegól­nie warto wykon­ać bada­nia na celi­ak­ię? Sprawdź!

Czy­taj całość


24 wrześ­nia 2018, tagi: nietol­er­anc­ja lak­tozy, nietol­er­anc­ja lak­tozy test 

 

nietolerancja laktozy

 Nietolerancja laktozy — co powinieneś wiedzieć

Bóle brzucha, biegun­ka, nud­noś­ci i inne objawy tego typu po spoży­ciu mle­ka i jego przetworów? To może być nietol­er­anc­ja lak­tozy! Zan­im jed­nak wye­limin­u­jesz ten skład­nik, warto sprawdz­ić, czy to rzeczy­wiś­cie on jest prob­le­mem w Twoim orga­nizmie. Na czym pole­ga nietol­er­anc­ja cukru mlecznego i co jeszcze warto wiedzieć? Sprawdź!

Czy­taj całość


 

10 maja 2018, tagi: bada­nia DNA, bada­nia DNA z włosów  

 

Badania DNA z włosów w sprawie Tomasza Komendy

Ostat­nio cała Pol­s­ka żyje sprawą Tomasza Komendy, który 18 lat temu został skazany za zabójst­wo i gwałt. Ter­az uzyskał przedter­mi­nowe zwol­nie­nie, ponieważ ist­nieją przy­puszczenia, że niesłusznie odby­wał karę. Jed­nym z dowodów w spraw­ie była znaleziona przy ciele ofi­ary czap­ka z włosa­mi. Na pod­staw­ie badań DNA.…

Czy­taj całość


5 maja 2018, tagi: zespół Gilber­ta, zespół Gilber­ta badanie  

 

 Badanie w kierunku zespołu Gilberta – już w ofercie testDNA Laboratorium Sp. z o. o.

Ofer­ta testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o. o. właśnie posz­erzyła się o badanie w kierunku zespołu Gilber­ta, choro­by meta­bol­icznej przy­czy­ni­a­jącej się do wysok­iego poziomu biliru­biny we krwi. Mimo łagod­nego prze­biegu, diag­nos­ty­ka zespołu Gilber­ta jest bard­zo istot­na…

Czy­taj całość


 

25 kwiet­nia 2018, tagi: bada­nia DNA

 

 Międzynarodowy Dzień DNA

25 kwiet­nia obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień DNA. Ma on upamięt­ni­ać opra­cow­anie przez Cric­ka i Wat­sona mod­elu pod­wójnej helisy DNA oraz ukończe­nie pro­jek­tu poz­na­nia ludzkiego geno­mu. To doskon­ała okaz­ja, aby przyjrzeć się his­torii odkryć tego niezwykłego związku…

Czy­taj całość


20 kwiet­nia 2018, tagi: testy na ojcost­wo, sądowe ustal­e­nie ojcost­wa

 

Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?

Tak! Wynik pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie – najczęś­ciej jako dowód wstęp­ny. Jest tak samo pewny jak rezul­tat bada­nia wykony­wanego do celów sądowych. Pełną moc dowodową ma jed­nak ten dru­gi. Wyni­ka to m.in. z potwierdzenia tożsamoś­ci badanych i pobra­nia próbek DNA w obec­noś­ci świad­ków…

 

Czy­taj całość

 


20 kwiet­nia 2018, tagi: bada­nia DNA, test na ojcost­wo


 Rozwiąż QUIZ i dowiedz się, czy Twoje próbki są odpowiednie do testu na ojcostwo!

Do tes­tu na ojcost­wo możesz odd­ać dowol­ną próbkę z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanej oso­by — jej szc­zoteczkę do zębów, kil­ka sztuk włosów, a nawet… nad­gryzione ciastko. Jaki jeszcze mate­ri­ał będzie użyteczny w bada­niu ojcost­wa? Dowiesz się tego, rozwiązu­jąc nasz QUIZ!  

 

 

 

Czy­taj całość


13 lutego 2018, tagi: kwas foliowy w ciąży , homo­cys­teina

 

Homocysteina - czy należy jej się bać?

Homocysteina — czy należy jej się bać?

W świ­etle najnowszych badań okazu­je się, iż homo­cys­teina powin­na być istot­nym mark­erem diag­nos­ty­cznym Jej wyso­ki poziom coraz częś­ciej wiązany jest nie tylko z zaburzeni­a­mi ze strony układu krąże­nia, ale i wielo­ma choroba­mi cywiliza­cyjny­mi.

 

 

 

Czy­taj całość


13 lutego 2018, tagi:kwas foliowy w ciąży , mutac­ja genu MTHFR

 

Kwas foliowy w diecie przyszłej mamy

Dieta przyszłej mamy stanowi jeden z najważniejszych czyn­ników wpły­wa­ją­cych na zdrowie dziec­ka już od życia płodowego. Aby świadomie pro­gramować swo­je dziecko do zdrowia, ciężar­na powin­na spoży­wać wiele pełnowartoś­ciowych pro­duk­tów, obfi­tu­ją­cych między inny­mi w sub­stanc­je min­er­alne oraz wit­a­miny.

 

 

Czy­taj całość

 

 


5 lutego 2018, tagi:test NOVA, padacz­ki i drgaw­ki

padaczka u dzieci

Drgawki, napady padaczkowe – jaka może być ich przyczyna?

Napady padaczkowe, czyli przede wszys­tkim drgaw­ki, ale też chwilowe utraty świado­moś­ci czy omdle­nia, wiążą się z niepraw­idłową pracą mózgu. Nie ma jed­nej przy­czyny ich wys­tąpi­enia: za padaczkę mogą odpowiadać m.in. urazy głowy, choro­by zakaźne, guzy mózgu, wrod­zone choro­by meta­bol­iczne czy wady OUN. Tym­cza­sem z padaczką bory­ka się aż 50 mil­ionów ludzi na świecie, w tym wiele dzieci! Sprawdź co może być przy­czyną!

 

 

Czy­taj całość


5 grud­nia 2017, tagi:test NOVA, test NIFTY

 

NIFTY + NOVA – 2 kroki do zdrowia Twojego dziecka

Jesteś rodz­icem lub dopiero nim zosta­niesz? Możesz kom­plek­sowo zad­bać o zdrowie swo­jego dziec­ka w dwóch prostych krokach! Umożli­wią Ci to testy gene­ty­czne NIFTY (badanie pre­na­talne) i NOVA (badanie wykony­wane po nar­o­dz­i­nach). Dzię­ki nim prze­badasz malucha pod kątem chorób wrod­zonych, dba­jąc o jego przyszłość.

 

 

Czy­taj całość


16 listopa­da 2017, tagi: Neu­trope­nia, zaburze­nie odpornoś­ci

neutropenia

Neutropenia – co to jest?

Two­je dziecko jest podatne na infekc­je, ma pleś­ni­aw­ki w buzi czy słabą odporność? Te kłopo­ty mogą wiązać się z neu­tropenią – niebez­piecznym zaburze­niem odpornoś­ci związanym z niedostate­czną iloś­cią neu­tro­filów (rodzaj białych krwinek). Neu­trope­nia może być spowodowana m.in. chorobą wrod­zoną. Zbadaj malucha jak najszy­b­ciej – cięż­ka neu­trope­nia zagraża jego życiu!

 

Czy­taj całość

 


13 listopa­da 2017, tagi: Dzień Senio­ra, choro­ba Alzheimera

dzień seniora

Dzień Seniora – aby poprawić jakość życia osób starszych

14 listopa­da obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Senio­ra. To doskon­ała okaz­ja, żeby zwró­cić uwagę na prob­le­my tej grupy społecznej – zarówno te związane z wiekiem, jak i zdrowiem czy sprawnoś­cią. Nieste­ty oso­by starsze na co dzień spo­tyka­ją się z wielo­ma utrud­nieni­a­mi…

 

Czy­taj całość

 


13 listopa­da 2017, tagi: Świa­towy Dzień Cukrzy­cy, celi­akia

światowy dzień cukrzycy
Światowy Dzień Cukrzycy już 14 listopada

14 listopa­da 2017 roku – po raz dwudzi­esty siód­my – obchodz­imy Świa­towy Dzień Cukrzy­cy. 350 mil­ionów osób, pon­ad 160 kra­jów i pon­ad 200 orga­ni­za­cji: tak ogrom­na społeczność zwraca w tym dniu uwagę na prob­le­my chorych na to schorze­nie…

Czy­taj całość

 


09 listopa­da 2017, tagi: bada­nia prze­siewowebada­nia prze­siewowe noworod­ków

choroby metaboliczne

Badanie przesiewowe noworodków — jakie daje możliwości?

Obec­nie może­my coraz dokład­niej mon­i­torować stan zdrowia naszych dzieci. Tę możli­wość daje nam test NOVA – gene­ty­czne badanie prze­siewowe, które od jakiegoś cza­su może­my zle­cić także w Polsce. Zostało stwor­zone z myślą o noworod­kach i dzieci­ach do 18. roku życia. Potrafi z bard­zo wysoką dokład­noś­cią ocenić ryzyko pojaw­ia­nia się u dziec­ka aż 87 rzad­kich chorób wrod­zonych i określić, jak toleru­je 32 leki.

Czy­taj całość


23 październi­ka 2017, tagi: choro­by meta­bol­icznebadanie NOVA

choroby metaboliczne

Choroby metaboliczne

Bóle brzusz­ka, wysyp­ki, biegun­ki – to jedne z pier­wszych objawów niebez­piecznych chorób meta­bol­icznych. To symp­to­my, które towarzyszą jed­nak wielu malu­chom, dlat­ego mało kto łączy jest ze schorze­niem gene­ty­cznym. Tym­cza­sem w tym przy­pad­ku niepraw­idłowa diag­noza i zbyt późne rozpoczę­cie leczenia mogą powodować nieod­wracalne skut­ki – uszkodze­nie organów, upośledze­nie czy nawet śmierć.

Czy­taj całość


23 październi­ka 2017, tagi: krew pępowinowa, badanie NOVA

krew pępowinowa

Bankowanie krwi pępowinowej — alternatywy

Wielu rodz­iców zas­tanaw­ia się nad bankowaniem krwi pępowinowej, aby jak najlepiej zad­bać o swo­je dziecko. Tym­cza­sem pojaw­iły się nowe alter­naty­wny, dzię­ki którym możesz real­nie wpłynąć na zdrowie malucha. Jakie? Chodzi o nowoczesne bada­nia gene­ty­czne: w kierunku aż 87 chorób wrod­zonych i sprawdza­jące reakcję dziec­ka na 32 sub­stanc­je lecznicze.

Czy­taj całość


15 wrześ­nia 2017, tagi:choro­ba alzheimera

alzheimer

Choroba Alzheimera – czy masz do niej predyspozycje?

Cho­ci­aż na wys­tąpi­e­nie Alzheimera wpły­wa wiele różnych czyn­ników, swój udzi­ał mają także geny. Gen APOE4 może pod­wyższać ryzyko zachorowa­nia nawet 15 razy! Co jeszcze warto wiedzieć o choro­bie Alzheimera? Sprawdź!

Czy­taj całość

.


13 wrześ­nia 2017, tagi:nietol­er­anc­ja glutenu

nietolerancja glutenu

Trwała nietolerancja glutenu – na czym polega celiakia?

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu, inaczej celi­akia, jest schorze­niem o podłożu autoim­muno­log­icznym oraz gene­ty­cznym. Chory źle reagu­je na gluten, którego spoży­cie powodu­je stan zapal­ny w jeli­tach, niedobo­ry i wyniszcze­nie orga­niz­mu. Dowiedz się więcej o trwałej nietol­er­ancji glutenu.

Czy­taj całość

.


12 wrześ­nia 2017, tagi:trom­bofil­ia wrod­zona

trombofilia wrodzona przyczyną wczesnego poronienia

Trombofilia wrodzona przyczyną wczesnego poronienia

Sza­cu­je się, że poronie­niem może kończyć się nawet 15% ciąż! Jed­ną z częst­szych przy­czyn jest trom­bofil­ia wrod­zona, która nie daje widocznych objawów. Tym­cza­sem wystar­czy prosty test DNA, żeby znacznie zwięk­szyć szan­sę na zdrowe dziecko w przyszłoś­ci.

Czy­taj całość

.


12 wrześ­nia 2017, tagi:pogrzeb po poronie­niu

pogrzeb po poronieniu

Pogrzeb po poronieniu – krok po kroku

Od tygod­nia, w którym doszło do poronienia, masz pra­wo pochować swo­je dziecko. Jeśli jego płeć została określona, możesz również ode­brać zasiłek pogrze­bowy w wysokoś­ci 4000 zło­tych. Dowiedz się, w jaki sposób zor­ga­ni­zować pogrzeb krok po kroku.

Czy­taj całość

.


07 wrześ­nia 2017, tagi:bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu

badania genetyczne po poronieniu

Genetyczne przyczyny poronienia – jakie badania warto wykonać?

Poroniłaś? Chcesz poz­nać przy­czynę i lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży? Dzię­ki odpowied­niej diag­nos­tyce masz na to szanse. Oto 3 najważniejsze bada­nia gene­ty­czne po poronie­niu, które warto wykon­ać. Spon­tan­iczne wady gene­ty­czne dziec­ka odpowiada­ją za ok. 70% wszys­t­kich poronień. Z tego powodu diag­nos­tykę przy­czyn utraty ciąży warto rozpocząć właśnie od tego bada­nia po poronie­niu.

Czy­taj całość

.


07 wrześ­nia 2017, tagi:hemochro­ma­toza

hemochromatoza

Hemochromatoza to m.in. zmęczenie i osłabienie organizmu

Przewlekłe zmęcze­nie, osła­bi­e­nie orga­niz­mu czy spadek kon­cen­tracji – mało kto wie, że mogą to być pier­wsze objawy hemochro­ma­tozy. Ta niebez­piecz­na choro­ba meta­bol­icz­na pod­wyższa ryzyko raka wątro­by aż 200 razy i może powodować inne powikła­nia, m.in. niepłod­ność, marskość wątro­by czy cukrzy­cę.

Czy­taj całość

.


06 wrześ­nia 2017, tagi:celi­akia objawy

celiakia objawy

Celiakia – objawy choroby są różnorodne

Bóle brzucha, afty, zmęcze­nie, depres­ja, ane­mia… Celi­akia – trwała nietol­er­anc­ja glutenu – u każdego chorego może mieć inny prze­bieg. Z tego powodu diag­nos­ty­ka na pod­staw­ie objawów jest tak trud­na, więc konieczny jest test DNA.

Czy­taj całość

.


06 wrześ­nia 2017, tagi:celi­akia

celiakia

Celiakia – na czym polega ta podstępna choroba?

Celi­akia, inaczej trwała nietol­er­anc­ja glutenu, to choro­ba o podłożu gene­ty­cznym i autoim­muno­log­icznym. Powodu­je stan zapal­ny w jeli­tach, z powodu którego cały orga­nizm narażony jest na wyniszcze­nie i niedobo­ry. Na czym pole­ga celi­akia, jakie ma objawy i jak ją wykryć?

Czy­taj całość

.


05 wrześ­nia 2017, tagi:biegun­ki

biegunki

Męczą Cię biegunki? To może być celiakia

Biegun­ki, wzdę­cia czy bóle brzucha mogą świad­czyć o trwałej nietol­er­ancji glutenu – celi­akii. Nieste­ty tylko 5% chorych zda­je sobie sprawę ze swo­jego stanu zdrowia. Resz­ta naraża się nie tylko na biegun­ki, ale też raka jeli­ta, depresję czy inne niebez­pieczne powikła­nia. Tym­cza­sem wystar­czy prosty test DNA, żeby znów cieszyć się życiem!

Czy­taj całość

.


04 wrześ­nia 2017, tagi:wzdę­cia

wzdęcia

Masz wzdęcia? Ich przyczyną może być celiakia (trwała nietolerancja glutenu)

Prob­le­my gas­tryczne, takie jak wzdę­cia, bóle brzucha czy biegun­ka mogą świad­czyć o tym, że nie toleru­je­my biał­ka wys­tępu­jącego w pro­duk­tach zbożowych – glutenu. Celi­akia, bo o niej mowa, jest jed­ną z najczęst­szych nietol­er­ancji pokar­mowych. Bory­ka się z nią nawet 400 000 Polaków, jed­nak aż 95% chorych nie jest świadomych swo­jego stanu zdrowia…

Czy­taj całość

.


04 wrześ­nia 2017, tagi: ból brzucha

ból brzucha

Ból brzucha – jego przyczyną może być celiakia (trwała nietolerancja glutenu)

Dokucza Ci ból brzucha i nie wiesz co jest jego przy­czyną? Może on być spowodowany celi­ak­ią, czyli chorobą pole­ga­jącą na trwałej nietol­er­ancji glutenu. Na schorze­nie to cier­pi aż 400 000 Polaków, nieste­ty aż 95% z nich jest niez­di­ag­no­zowanych. Tym­cza­sem nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do nowot­woru. Da się mu jed­nak zapo­biec, wykonu­jąc proste badanie gene­ty­czne w kierunku trwałej nietol­er­ancji glutenu…

Czy­taj całość

.


11 sierp­nia 2017, tagi: celi­akia

Dzięki badaniu DNA na celiakię moje życie zmieniło się na lepsze

Dzięki badaniu DNA na celiakię moje życie zmieniło się na lepsze!

Na diecie bezg­lutenowej jestem dopiero od 2 lat, wcześniej nikt nie pode­jrze­wał u mnie celi­akii (cho­ci­aż miałam mil­iony objawów). Nie muszę chy­ba mówić, jak bard­zo się męczyłam – ter­az czu­ję się jak nowo nar­o­d­zona. Ale od początku…

Czy­taj całość

.


11 sierp­nia 2017, tagi: celi­akia

teraz wiem, że celiakia trwa całe życie

Teraz wiem, że celiakia trwa całe życie…

Jako dziecko chorowałam na celi­ak­ię, oczy­wiś­cie wszys­tko zdi­ag­no­zowane na pod­staw­ie okrop­nej biop­sji jeli­ta… Może­cie sobie wyobraz­ić, jak małe dziecko przeży­wa takie badanie. Diety nie wspom­i­nam tak źle – unikałam glutenu, odkąd pamię­tam, więc nie tęskniłam za smakiem chle­ba czy domowego cias­ta.

Czy­taj całość

.


06 lip­ca 2017, tagi: bada­nia DNA

badania DNA

Badania DNA – dzięki nim odzyskasz spokój ducha

Wynik bada­nia DNA poz­woli Ci nie tylko unor­mować swo­ją sytu­ację prawną. Jest również szan­są na spoko­jne i szczęśli­we życie – bez wąt­pli­woś­ci i rozterek. Co więcej, dzię­ki pewnoś­ci co do ojcost­wa zapewnisz rodzinie sta­bi­liza­cję i poczu­cie bez­pieczeńst­wa oraz popraw­isz łączące Was relac­je. Będziesz też dla swo­jego dziec­ka lep­szym rodz­icem.

Czy­taj całość

.


30 maja 2017, tagi: ojcost­wo

ojcostwo

Ojcostwo – co zrobić, gdy mamy co do niego wątpliwości?

Jeśli nie masz pewnoś­ci, czy jesteś bio­log­icznym ojcem dziec­ka, które wychowu­jesz, to test DNA na ojcost­wo poz­woli Ci tę pewność zyskać. Jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo możesz albo po nar­o­dz­i­nach dziec­ka albo jeszcze w trak­cie ciąży.

Czy­taj całość


04 maja 2017, tagi: bada­nia DNA

Bankowanie krwi pępowinowej

Bankowanie krwi pępowinowej — najważniejsze informacje

Krew pępowinowa stanowi cenne źródło komórek macierzystych. Inaczej nazy­wa się je komórka­mi pier­wot­ny­mi – dają bowiem początek innym, z których pow­sta­ją organy wewnętrzne i skóra. Ich wyjątkowość jest wyko­rzysty­wana przez aktu­al­ną medy­cynę w lecze­niu wielu chorób.

Czy­taj całość


02 maja 2017, tagi: sądowe ustal­e­nie ojcost­wa

sądowe ustalenie ojcostwa

 Sądowe ustalenie ojcostwa — jakie dokumenty są potrzebne do realizacji badania?

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa odby­wa się zgod­nie z for­mal­ną pro­ce­durą. Przed pobraniem próbek wery­fikowana jest m.in. tożsamość badanych. Dlat­ego do punk­tu pobrań DNA należy przyjść z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi tożsamoś­ci. Sąd, dla którego wynik bada­nia gene­ty­cznego będzie najważniejszym dowo­dem w spaw­ie, musi mieć bowiem pewność, że w bada­niu brały udzi­ał odpowied­nie oso­by…

Czy­taj całość


13 kwiet­nia 2017, tagi: łysie­nie plack­owate

łysienie plackowate

 Kiedy łysienie plackowate może być spowodowane nietolerancją glutenu?

Liczne bada­nia wykazu­ją, że w wielu przy­pad­kach łysie­nie plack­owate łączy się z nietol­er­ancją glutenu – celi­ak­ią. Jeśli cier­pisz więc z powodu łysienia plack­owa­t­ego, dobrze wykon­ać gene­ty­czny test w kierunku celi­akii. Dlaczego? W przy­pad­ku obec­noś­ci obu tych chorób, tylko dieta bezg­lutenowa poz­woli Ci zmniejszyć nieprzy­jemne…

Czy­taj całość


10 kwiet­nia 2017, tagi: badanie DNA

badanie DNA

 Badanie DNA – po jakim czasie otrzymujemy wynik?

Anal­izu­jąc DNA mężczyzny (potenc­jal­nego ojca) i dziec­ka moż­na jed­noz­nacznie odpowiedzieć na pytanie o ist­niejące między nimi pokrewieńst­wo. Choć prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego, z których robi się badanie DNA muszą prze­jść w lab­o­ra­to­ri­um szereg skom­p­likowanych anal­iz, to czas oczeki­wa­nia na wynik samego bada­nia jest sto­sunkowo krót­ki…

Czy­taj całość


30 mar­ca 2017, tagi: bada­nia DNA

badania DNA

 Badania DNA – sposób na pewne ustalenie ojcostwa

Bada­nia DNA są obec­nie jedynym narzędziem, które pozwala pewnie ustal­ić ojcost­wo. Za ich pomocą moż­na je albo całkowicie wyk­luczyć, albo jed­noz­nacznie potwierdz­ić. Wynik bada­nia gene­ty­cznego jest wiary­god­ny bez wzglę­du na to, kiedy zostanie wyko­nany (w cza­sie ciąży lub po porodzie) i jakie prób­ki mate­ri­ału DNA badanych zostaną w nim użyte. Jak wyglą­da taki test?…

Czy­taj całość


02 mar­ca 2017, tagi: test ojcost­wa

Test ojcostwa

 Test ojcostwa – teraz wystarczy wypełnić formularz i wysłać go z dowolną próbką

Nie musisz już zamaw­iać zestawu do pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego w domu. Jeśli chcesz zre­al­i­zować pewny test ojcost­wa, pobierz i uzu­pełnij for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie www, wydrukuj i pod­pisz. Prześlij go następ­nie do lab­o­ra­to­ri­um z dowol­ny­mi próbka­mi pochodzą­cy­mi od Ciebie i dziec­ka…

Czy­taj całość


1 mar­ca 2017, tagi: badanie DNA

ekspertyza sądowa zagadnienia wybrane

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane — dr Paulina Wolańska — Nowak współautorką nowej książki

Jed­na z ekspertek testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. – dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – wzięła niedawno udzi­ał w wyjątkowym przed­sięwz­ię­ciu. Jest współau­torką nowej pozy­cji książkowej z zakre­su eksper­tyz sądowych, związanych z tes­ta­mi DNA – Eksper­tyza sądowa. Zagad­nienia wybrane. To pub­likac­ja unika­towa, przy której pra­cow­ało aż 37 autorów-spec­jal­istów.…

Czy­taj całość


27 lutego 2017, tagi: testy na ojcost­wo

Testy na ojcostwo

 Czy zgoda matki jest potrzebna, aby sądowy test na ojcostwo mógł się odbyć?

Do tego, aby dziecko mogło być uczest­nikiem tes­tu na ojcost­wo potrzeb­na jest pisem­na zgo­da wszys­t­kich jego prawnych opiekunów, a więc najczęś­ciej ojca i mat­ki. A co w przy­pad­ku, kiedy kobi­eta ani nie chce się zgodz­ić na udzi­ał dziec­ka w bada­niu, ani sama nie zamierza odd­ać próbek swo­jego DNA do anal­izy? Czy w tej sytu­acji sądowy test na ojcost­wo uda się zre­al­i­zować?…

Czy­taj całość


22 grud­nia 2016, tagi: badanie na ustal­e­nie ojcost­wa

Badanie na ustalenie ojcostwa

 Badania na ustalenie ojcostwa – analiza grup krwi czy materiału genetycznego

Testy gene­ty­czne są obec­nie jedyną skuteczną metodą, która pozwala określić bio­log­iczne ojcost­wo. Zaczę­to z nich korzys­tać już w lat­ach 80. Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa mają jed­nak znacznie dłuższą his­torię. Przed wprowadze­niem testów DNA, spec­jal­iś­ci próbowali rozstrzy­gać kwest­ie wąt­pli­wego ojcost­wa na inne sposo­by, m. in. poprzez anal­izę grup krwi…

Czy­taj całość


17 listopa­da 2016, tagi: badanie ojcost­wa

Badanie ojcostwa

 Badanie ojcostwa z pobraniem próbek w przychodni – łatwy dostęp, krótkie terminy

Pac­jen­ci testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. mają do dys­pozy­cji pon­ad 200 przy­chod­ni zlokali­zowanych na tere­nie całego kra­ju, w których mogą pobrać prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego i wykon­ać pewne badanie ojcost­wa. Wystar­czy, że pac­jent zadz­woni do lab­o­ra­to­ri­um (może też napisać maila lub zgłosić się na cza­cie), poda pasu­ją­cy mu ter­min i godz­inę, a pra­cown­ik zaj­mu­je się umówie­niem wiz­y­ty…

Czy­taj całość


07 listopa­da 2016, tagi: badanie na ojcost­wo cena

Badanie na ojcostwo cena

 Badanie na ojcostwo cena – czy rodzaj próbki DNA ma wpływ na koszt analizy

Do tes­tu na ojcost­wo nada­je się tak naprawdę każ­da prób­ka, która zaw­iera DNA badanej oso­by. Może nią być zarówno wymaz ze środ­ka jamy ust­nej (wymaz z policz­ka), włosy z cebulka­mi, przy­bo­ry toale­towe w postaci szc­zotecz­ki do zębów czy maszyn­ki do gole­nia, jak również cała lista innych mate­ri­ałów. W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wszys­tkie prób­ki trak­towane są tak samo, a ich rodzaj nie wpły­wa na cenę bada­nia. ..

Czy­taj całość


26 październi­ka 2016, tagi: bada­nia ojcost­wa

Badania ojcostwa

 Badania ojcostwa – kto najczęściej z nich korzysta?

Teś­ciowa, która nie wierzy w wier­ność swo­jej syn­owej, chcą­ca sprawdz­ić, czy jej wnuk rzeczy­wiś­cie należy do syna. Mężczyźni pode­jrze­wa­ją­cy swo­je part­ner­ki o zdradę, albo odwrot­nie, kobi­ety prag­nące dowieść swoim part­nerom, że są im wierne. To tylko niek­tóre z licznych przy­pad­ków, z jaki­mi klien­ci zgłasza­ją się do lab­o­ra­to­ri­um. Bada­nia ojcost­wa mają im pomóc raz na zawsze pozbyć się wąt­pli­woś­ci. Kiedy jeszcze testy te okazu­ją się niezbędne?…

Czy­taj całość


19 październi­ka 2016, tagi: bada­nia ojcost­wa

Badania ojcostwa

 Czy można zrobić darmowe badania ojcostwa?

Bada­nia DNA na ojcost­wo nie wykry­wa­ją chorób, nie służą też popraw­ie zdrowia pac­jen­ta. Ich zadaniem jest pewne potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. Oso­by, które planu­ją je wykon­ać nie mogą więc oczeki­wać, że Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia pokry­je kosz­ty związane z ich real­iza­cją. Na szczęś­cie ceny za bada­nia ojcost­wa są coraz niższe. Dzię­ki temu testy, na które kiedyś mogli sobie poz­wolić tylko wybrani, obec­nie są już w zasięgu ręki każdego z nas…

Czy­taj całość


13 październi­ka 2016, tagi: bada­nia na ojcost­wo

Badania na ojcostwo

 Czy badania na ojcostwo realizowane przez Internet są wiarygodne?

Mówiąc „przez Inter­net” mamy na myśli samo zamówie­nie zestawu do pobra­nia próbek DNA, bo cała anal­iza wykony­wana jest już oczy­wiś­cie w pro­fesjon­al­nym lab­o­ra­to­ri­um. Wszys­tkie akce­so­ria umożli­wia­jące pozyskanie mate­ri­ału gene­ty­cznego do bada­nia na ojcost­wo klient może zamówić z domu, przy pomo­cy włas­nego kom­put­era. Jest to rozwiązanie bard­zo wygodne i mogą z niego korzys­tać również klien­ci z zagrani­cy…

Czy­taj całość


05 październi­ka 2016, tagi: test na ojcost­wo

Test na ojcostwo

 Test na ojcostwo – czy przeziębienie może zmienić wynik badania?

Planowałeś właśnie pobrać od dziec­ka prób­ki do tes­tu na ojcost­wo, ale dopadło go wyjątkowo paskudne przez­ię­bi­e­nie? Zas­tanaw­iasz się, czy infekc­ja mogła­by w jakikol­wiek sposób zmienić wynik bada­nia? Bez obaw! Z powodu choro­by nie musisz rezyg­nować z pobra­nia próbek, gdyż nie będzie ona miała najm­niejszego wpły­wu na wynik. Test na ojcost­wo jest zawsze pewny – nieza­leżnie od stanu zdrowia badanej oso­by.…

Czy­taj całość


30 wrześ­nia 2016, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa

Ustalenie ojcostwa przez zagranicznych klientów

 Ustalenie ojcostwa możliwe również przed porodem?

Kiedyś z testem na ojcost­wo trze­ba było czekać do nar­o­dzin dziec­ka. Dziś ustal­e­nie ojcost­wa jest możli­we jeszcze w cza­sie ciąży. Na takie rozwiązanie decy­du­ją się częs­to Ci rodz­ice, którym stres związany z niepewnym ojcost­wem nie pozwala w pełni cieszyć się ciążą. Ustal­e­nie ojcost­wa jeszcze przed poro­dem pozwala im pozbyć się negaty­wnych emocji. Dzię­ki temu mogą ze spoko­jem czekać na nar­o­dziny potom­ka…

Czy­taj całość


23 wrześ­nia 2016, tagi: badanie DNA

Ustalenie ojcostwa przez zagranicznych klientów

 Ustalenie ojcostwa – dostępne również dla zagranicznych klientów

Klien­ta­mi testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um są nie tylko oby­wa­tele Pol­s­ki, ale również oso­by mieszka­jące za granicą. Kilo­m­e­try nie stanow­ią najm­niejszej przeszkody do wyko­na­nia tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa, ponieważ m.in. dzię­ki dostęp­noś­ci mediów elek­tron­icznych, takich jak choć­by e-mail…

Czy­taj całość


20 wrześ­nia 2016, tagi: badanie DNA

Badania DNA na ojcostwo po śmierci ojca

 Badania DNA – ojcostwo można ustalić za życia i po śmierci ojca

Bada­nia DNA w kierunku bio­log­icznego ojcost­wa moż­na przeprowadz­ić zarówno za życia, jak i po śmier­ci dom­nie­manego ojca. Jeśli pogrzeb się jeszcze nie odbył, prób­ki moż­na pobrać bezpośred­nio od zmarłego, jeśli tak, to do bada­nia DNA wyko­rzys­tu­je się nato­mi­ast jego rzeczy oso­biste…

Czy­taj całość


15 wrześ­nia 2016, tagi: testy na ojcost­wo

Testy na ojcostwo — co wpływa na ich pewność?

To czy testy na ojcost­wo są pewne zależy m.in. od iloś­ci uwzględ­nionych w anal­izie mark­erów gene­ty­cznych (miejsc na DNA). Najlepiej jeśli jest ich aż 24. Pozwala to potwierdz­ić ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999% lub wyk­luczyć je ze 100% pewnoś­cią, również w sytu­acji, kiedy badany jest tylko ojciec i dziecko…

Czy­taj całość


05 wrześ­nia 2016, tagi: badanie na ojcost­wo

Badanie na ojcostwo – co robimy, aby dać Państwu pewny wynik

Badanie na ojcost­wo real­i­zowane w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. może potwierdz­ić na pon­ad 99,9999%, że mężczyz­na jest ojcem dziec­ka lub w 100% wyk­luczyć możli­wość pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi. Uzysku­jąc taki wynik lab­o­ra­to­ri­um speł­nia wyma­gania Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.…

Czy­taj całość


30 sierp­nia 2016, tagi: badanie DNA

Jak ustalić ojcostwo

Badanie DNA jest najskuteczniejszą metodą usta­la­nia ojcost­wa. Moż­na je wykon­ać z wymazu z policz­ka, szc­zotecz­ki do zębów, włosów wyr­wanych z cebulka­mi, plam krwi i wielu innych przed­miotów. Wynik bada­nia będzie pewny, jeśli wykon­amy go na pod­staw­ie 24 mark­erów gene­ty­cznych, doty­czy to nawet sytu­acji, kiedy w bada­niu uczest­niczą tylko dwie oso­by — ojciec i dziecko.…

Czy­taj całość


04 sierp­nia 2016, tagi: sądowe ustal­e­nie ojcost­wa

Sądowe ustalenie ojcostwa — krok po kroku

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa odby­wa się na pod­staw­ie anal­izy próbek DNA pobranych od ojca, dziec­ka oraz mat­ki. Jeśli wynik bada­nia ma posłużyć jako dowód w toczą­cym się pro­ce­sie, to prób­ki pobier­ane są również w przez­nac­zonym do tego miejs­cu. Testy na sądowe ustal­e­nie ojcost­wa zawsze w sposób pewny i jed­noz­naczny określa­ją czy badane oso­by są ze sobą bio­log­icznie spokrewnione. …

Czy­taj całość


27 lip­ca 2016, tagi: bada­nia ojcost­wa

Co różni prywatne badanie ojcostwa od badania sądowego?

Chcesz wykon­ać badanie ojcost­wa, ale nie pod­jąłeś w tym kierunku jeszcze żad­nych kroków, bo zastaw­iasz się czy wybrać badanie pry­watne czy sądowe? Musisz wiedzieć, że oba testy opier­a­ją się na tej samej metodzie anal­izy DNA, a jedy­na różni­ca tkwi w sposo­bie pobiera­nia próbek. Zarówno pry­watne, jak i sądowe bada­nia ojcost­wa jed­noz­nacznie rozstrzy­ga­ją czy mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. …

Czy­taj całość


22 lip­ca 2016, tagi: test na ojcost­wo

test na ojcostwo

Test na ojcostwo – jakie próbki oddać do badań

Jest wiele przed­miotów, na pod­staw­ie których wykonu­je się dziś testy na ojcost­wo. Ludzkie DNA zna­j­du­je się zarówno w wymazie z policz­ka, jak i w wosku usznym zebranym przy pomo­cy paty­cz­ka kos­me­ty­cznego. Nośnikiem infor­ma­cji gene­ty­cznej będzie też niedopałek papierosa, guma do żucia czy szc­zotecz­ka do zębów…

Czy­taj całość


22 lutego 2016, tagi: bada­nia DNA

mukowiscydoza objawy i leczenie

Mukowiscydoza — choroba genetyczna spowodowana mutacją genu CFTR

Mukowis­cy­dozę kojarzy się przede wszys­tkim z uszkodze­niem układu odd­e­chowego u dzieci, tym­cza­sem ma ona wpływ na cały orga­nizm (w tym na układ pokar­mowy i rozrod­czy). Rzad­ko mówi się też o nosi­cielst­wie mutacji genu CFTR, które powodu­je prob­le­my z płod­noś­cią, nie dając innych objawów…

Czy­taj całość


14 sty­cz­nia 2016, tagi: bada­nia DNA

Nie udaje ci się dotrzymać noworocznych postanowień? Odpowiedzi szukaj w DNA

O najważniejszych aspek­tach życia człowieka decy­du­ją geny. Bo prze­cież wygląd zapisany jest w kodzie gene­ty­cznym. Od genów zależeć będzie w dużej mierze to na jakie choro­by zapad­niemy w przyszłoś­ci. Geny będą nam pod­powiadały jaką dietę powin­niśmy stosować, aby nie przytyć.Warto o tym pamię­tać robiąc noworoczne postanowienia…

Czy­taj całość


5 listopa­da 2015, tagi: bada­nia DNA

Test na ojcostwo bez zgody potencjalnego ojca?

Badania DNA na ojcostwo bez zgody potencjalnego ojca?

Marek Micha­lak — Rzecznik Praw Dziec­ka – w liś­cie adresowanym do Min­is­tra Spraw­iedli­woś­ci apelu­je o pod­ję­cie kroków w celu ure­g­u­lowa­nia kwestii doty­czą­cych testów DNA na ojcost­wo. Gdy chodzi o dobro dziec­ka, ustal­e­nie ojcost­wa może ode­grać kluc­zową rolę, choć­by zabez­piecza­jąc je finan­sowo, poz­wolić, aby między dzieck­iem a rodz­icem wyt­worzyła się rodzin­na…

Czy­taj całość


19 październi­ka 2015, tagi: bada­nia DNA

Badania DNA

Nagroda Nobla za odkrycie mechanizmów naprawy DNA

Tegoroczny­mi lau­re­ata­mi nagrody Nobla z dziedziny chemii zostali Tomas Lin­dahl, Paul Mod­rich oraz Aziz San­car. Jakich niezwykłych odkryć dokon­ała ta trój­ka badaczy, że Królews­ka Szwedz­ka Akademia Nauk postanow­iła ją wyróżnić? Okazu­je się, że ci trzej naukow­cy opisali różne mech­a­nizmy naprawy DNA.  Mech­a­nizmy, bez których o życiu na Zie­mi pewnie nie było­by…

Czy­taj całość


1 wrześ­nia 2015, tagi: bada­nia DNA

chlamydia

 Chcesz się dowiedzieć czy masz chlamydię? Użyj smartfona!

Obec­nie nie wyobrażamy sobie życia bez smart­fonów. Tele­fony komórkowe już dawno przes­tały nam służyć wyłącznie do dzwonienia czy wysyła­nia smsów. Dziś za ich pomocą może­my ser­fować po Internecie i korzys­tać z prz­eróżnych aplikacji mobil­nych. Co ciekawe, te drugie znalazły sze­rok­ie zas­tosowanie również w medy­cynie, a ściślej w gene­tyce…

Czy­taj całość


18 sierp­nia 2015, tagi: bada­nia DNA

Badania DNA

 Powstał miniaturowy sprzęt do badań DNA – czy szykuje się przełom w genetyce?

Jeszcze do niedaw­na odczy­tanie czy­je­goś kodu gene­ty­cznego wyma­gało cza­su, przestrzeni i przede wszys­tkim sporych nakładów finan­sowych. Już niebawem może się to zmienić, a to za sprawą kies­zonkowego sprzę­tu do badań DNA i tech­nologii zwanej Min­ION. Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne już nie będą potrzeb­ne?

Czy­taj całość


2 czer­w­ca 2015, tagi: bada­nia DNA

 

Ślady krwi pozostawione na miejscu mogą doprowadzić do sprawcy.  Ślady krwi pozostaw­ione na miejscu zbrodni mogą doprowadzić do sprawcy

W niedzielne przed­połud­nie, 24 maja 2015 roku, dwóch mężczyzn wskoczyło na wybieg dla niedźwiedzi stołecznego zoo. Nie wiado­mo czym kierowali się spraw­cy całego zdarzenia, musieli być jed­nak wyjątkowo upar­ci – nie przeszkodz­iło im bowiem ani ogrodze­nie, ani fosa. Na całe szczęś­cie nie doszło do tragedii, nie obyło się jed­nak bez szwanku, jeden z mężczyzn…

Czy­taj całość


11 lutego 2015, tagi: bada­nia DNA

Zestaw do testu na ojcostwo - co zawiera Zestaw do testu na ojcostwo — co zawiera

Zestaw do samodziel­nego poboru mate­ri­ału firmy testD­NAe, wyposażony jest we wszys­tkie ele­menty, które posłużą do przy­go­towa­nia oraz zabez­pieczenia próbek przez­nac­zonych do anal­izy w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Przy uży­ciu zestawu moż­na pobrać wymazy policzkowe od dom­nie­manego ojca, dziec­ka oraz mat­ki (opcjon­al­nie). Zestaw zaw­iera: wymazów­ki, …

Czy­taj całość


5 lutego 2015, tagi: bada­nia DNA

Prenatalny test na ojcostwo – dlaczego warto go wykonać? Prenatalny test na ojcostwo — dlaczego warto go wykonać

Gene­ty­czny test na ojcost­wo w ciąży jest przez­nac­zony dla tych par, które chci­ałyby uzyskać infor­ma­cje o ojcost­wie jeszcze przed poro­dem, a jed­nocześnie mieć pewność, że infor­ma­cja ta będzie w pełni wiary­godna. Pre­na­talny test DNA na ojcost­wo jest bowiem w stanie określić praw­dopodobieństwo pokrewieńst­wa między konkret­nymi osoba­mi na poziomie powyżej 99,99%…

Czy­taj całość


29 sty­cz­nia 2015, tagi: bada­nia DNA

 Ustalenie ojcostwa bez próbki ojca

W stan­dar­d­owym teś­cie na ojcost­wo anal­izu­je się prób­ki DNA pochodzące od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Cza­sa­mi, w wyniku różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak choć­by wypadek czy poważ­na choro­ba, mężczyz­na umiera jed­nak zan­im kwes­t­ia ojcost­wa zostanie ostate­cznie rozstrzyg­nię­ta. Sprawa jest dość pros­ta, gdy nie doszło jeszcze do pochówku, a prób­ki…

Czy­taj całość


21 sty­cz­nia 2015, tagi: bada­nia DNA

Jak prawidłowo pobrać wymaz do testu na ojcostwo? Jak prawidłowo pobrać wymaz do testu na ojcostwo?

Pobieranie mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo jest tak “proste jak mycie zębów” i całkowicie bezbolesne. Odby­wa się ono przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testD­NA, który moż­na zamówić już ter­az lub zakupić go w jed­nym z naszych punk­tów pobrań. Mate­ri­ał do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać samodziel­nie w domowym zaciszu nie angażu­jąc osób trze­ci­ch…

Czy­taj całość


15 sty­cz­nia 2015, tagi: bada­nia DNA

Jakie próbki można wykorzystać do testu ojcostwa Jakie próbki można wykorzystać do testu na ojcostwo?

Choć wyda­je się to niepraw­dopodob­ne, próbką do tes­tu na ojcost­wo może być prak­ty­cznie wszys­tko. Iden­ty­czne DNA zna­jdziemy bowiem w każdej komórce żywego orga­niz­mu. Miejsce, z którego zostanie wyi­zolowane nie ma zatem najm­niejszego znaczenia. Lab­o­ra­to­ria dzielą badane przez siebie mate­ri­ały na stan­dar­d­owe i nie­s­tandar­d­owe. Jaka jest między nimi różni­ca?

Czy­taj całość


7 sty­cz­nia 2015, tagi: bada­nia DNA

Test ojcostwa u dwóch spokrewnionych mężczyzn

 Test ojcostwa u dwóch spokrewnionych mężczyzn

Do przeprowadzenia rzetel­nej anal­izy DNA, w kierunku rozstrzyg­nię­cia spornego ojcost­wa wystar­czą zwyk­le prób­ki pozyskane od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Najczęś­ciej mają one postać wymazów z błony ślu­zowej policz­ka. Testy tego rodza­ju potrafią z niemal całkow­itą pewnoś­cią potwierdz­ić ojcost­wo lub wyk­luczyć danego mężczyznę z grona potenc­jal­nych ojców…

Czy­taj całość


17 grud­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Sądowy test na ojcostwo Sądowy test na ojcostwo — na czym polega badanie?

For­mal­ny charak­ter sądowego tes­tu na ojcost­wo spraw­ia, że jego prze­bieg wyglą­da nieco inaczej od bada­nia real­i­zowanego dla włas­nej wiedzy (pry­wat­nego). Bez spełnienia wymogów narzu­conych przez kra­jowe sądown­ict­wo nie zostanie on wyko­nany. Wszelkie różnice będą się przede wszys­tkim odnosić do samego sposobu poboru próbek. Jak zatem wyglą­da sądowe…

Czy­taj całość


9 grud­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Czym jest protokolarny test na ojcostwo? Czym jest protokolarny test na ojcostwo?

Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją zwyk­le testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych. (…) Konieczność przeprowadzenia określonych pro­ce­dur, w przy­pad­ku tes­tu o charak­terze sądowym, generu­je oczy­wiś­cie dodatkowe kosz­ty. W efek­cie za takie badanie klient zapłaci od 700 zł do nawet 1700 zł. Nie ule­ga chy­ba wąt­pli­woś­ci, że to całkiem spory wydatek. Czy…

Czy­taj całość


2 grud­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Test na ustalenie ojcostwa - ile trwa analiza? Test na ustalenie ojcostwa — ile trwa analiza?

Testy gene­ty­czne to obec­nie najpewniejsza meto­da na ustal­e­nie spornego ojcost­wa. Klien­tom zależy na jak najszyb­szym otrzy­ma­niu wyniku. To oczy­wiste! Infor­ma­cja o ojcost­wie jest zbyt waż­na, aby czekać na nią w nieskońc­zoność. Należy pamię­tać, że dzisiejsze testy ojcost­wa wyko­rzys­tują jed­nak najnowocześniejsze tech­niki anal­izy, a sam pro­ces bada­nia skła­da się z kilku…

Czy­taj całość


25 listopa­da 2014, tagi: bada­nia DNA

Zlecenie testu na ojcostwo przez zagranicznego klienta Zlecenie testu na ojcostwo przez zagranicznego klienta

Oso­by prze­by­wa­jące za granicą na pewno zas­tanaw­ia­ją się czy nasze lab­o­ra­to­ri­um real­izu­je również bada­nia dla klien­tów mieszka­ją­cych poza Pol­ską. Oczy­wiś­cie! Prób­ki do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa nad­chodzą do nas z wielu zakątków całego świa­ta. Jak wyglą­da pro­ce­du­ra zlece­nia takiego bada­nia? Jak to możli­we? Wymazy do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo…

Czy­taj całość


19 listopa­da 2014, tagi: bada­nia DNA

Jak pobrać próbki do badania na ojcostwo od dziecka Jak pobrać próbki do badania na ojcostwo od dziecka

Pobranie próbek do bada­nia ojcost­wa od dziec­ka jest proste i bezbolesne. Służy do tego spec­jal­nie przy­go­towany zestaw. Zna­j­du­je się w nim m.in kom­plet steryl­nych wymazówek, szczegółowa instrukc­ja postępowa­nia oraz for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia. Jeśli obaw­iasz się, że dziecko może czuć dyskom­fort przy uzyski­wa­niu wymazu, pobierz w pier­wszej kole­jnoś­ci próbkę od siebie…

Czy­taj całość


13 listopa­da 2014, tagi: bada­nia DNA

Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać kierunek badania Czy zlecając test na ojcostwo trzeba podać kierunek badania?

Pra­cown­i­cy lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych, którzy odpowiada­ją za przyj­mowanie zle­ceń na bada­nia w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa niejed­nokrot­nie słyszą z ust klien­tów następu­jące słowa: Chci­ałbym wykon­ać test na wyk­lucze­nie ojcost­wa, lub odwrot­nie: Chci­ałbym zre­al­i­zować badanie, które potwierdzi moje ojcost­wo. Wielu zlece­nio­daw­ców jest przeko­nanych, że testy wyk­lucza­jące…

Czy­taj całość


5 listopa­da 2014, tagi: bada­nia DNA

Jak wybrać najlepsze laboratorium do testu na ojcostwo? Jak wybrać najlepsze laboratorium do testu na ojcostwo?

Wybór lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego, które­mu zlec­imy badanie ojcost­wa nie jest zadaniem łatwym. W Internecie zna­jdziemy bowiem całą masę placówek wykonu­ją­cych tego rodza­ju testy. Co więcej ofer­ty poszczegól­nych firm są bard­zo zróżni­cow­ane zarówno pod wzglę­dem ceny, jak i zakre­su świad­c­zonych przez nie usług. Jak się w tym wszys­tkim nie pogu­bić i wybrać opcję…

Czy­taj całość


3 listopa­da 2014, tagi: bada­nia DNA

Tańszy czy droższy test na ojcostwo - który lepszy

 Tańszy czy droższy test na ojcostwo — który lepszy

Każdy kto choć trochę intere­sował się tem­atem testów ojcost­wa na pewno zauważył, że ceny badań (…) różnią się od siebie. Anal­iza DNA do tes­tu na ojcost­wo wyglą­da zawsze tak samo. Skąd więc ta roz­bieżność cenowa? Dlaczego w jed­nym lab­o­ra­to­ri­um za pry­watne badanie ojcost­wa zapłacimy 600 zł, a w innym 1600 zł? Wszys­tkie testy na ojcost­wo real­i­zowane są według…

Czy­taj całość


13 listopa­da 2014, tagi: bada­nia DNA

Czy test na ojcostwo jest dyskretny?

 Czy test na ojcostwo jest dyskretny?

Klien­ci wykonu­ją­cy bada­nia ojcost­wa częs­to zas­tanaw­ia­ją się nad bez­pieczeńst­wem swoich danych osobowych. W obaw­ie przed negaty­wną opinią otoczenia wielu z nich wolało­by zachować dyskrecję lub po pros­tu ukryć fakt zlece­nia tes­tu. Czy oso­by zgłasza­jące się do lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych rzeczy­wiś­cie mają się czego bać? Ustawa o ochronie danych osobowych reg­u­lu­je…

Czy­taj całość


6 październi­ka 2014, tagi: bada­nia DNA

o czego służą badania genetyczne? Do czego służą badania genetyczne?

Nie od dziś wiado­mo, że u pod­staw egzys­tencji wszys­t­kich żywych orga­nizmów, w tym także człowieka, leżą geny. DNA jest bowiem nośnikiem infor­ma­cji, które będą decy­dować o naszym wygładzie, charak­terze, upodoba­ni­ach czy umiejęt­noś­ci­ach. Ist­nieje nawet przeko­nanie, że w DNA zapisane jest wszys­tko. Czy moż­na zatem wskazać inne aspek­ty życia, w których gene­ty­ka…

Czy­taj całość


1 październi­ka 2014, tagi: bada­nia DNA

Wirus HPV - jak uniknąć zarażenia? Wirus HPV — jak uniknąć zarażenia?

HPV, czyli wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego (Human Papil­lo­ma Virus) to wirus należą­cy do rodziny Papil­lo­mawirusów. Jego poszczególne odmi­any mogą przy­czy­ni­ać się do roz­wo­ju wielu groźnych chorób nowot­worowych. Sza­cu­je się, że nawet połowa pop­u­lacji ludzkiej może mieć w ciągu życia do czynienia z tym niebez­piecznym wirusem. Stanowi on równie duże zagroże­nie…

Czy­taj całość


30 wrześ­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Wyko­rzys­tanie badań DNA w kryminalistyce

 Wykorzystanie badań DNA w kryminalistyce

Bada­nia DNA są obec­nie najskuteczniejszą metodą iden­ty­fikacji osób. Każdy człowiek posi­ada bowiem włas­ny, indy­wid­u­alny kod gene­ty­czny. Z tego też wzglę­du bard­zo częs­to wyko­rzys­tuje się je w krymi­nal­istyce, głównie do iden­ty­fikacji przestępców. Dzię­ki możli­woś­ciom, jakie daje współczes­na gene­tyka dotar­cie do spraw­ców różnego rodza­ju wykroczeń stało się o wiele prost­sze…

Czy­taj całość


19 wrześ­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Bliźnięta jednojajowe - genetyczny fenomen Bliźnięta jednojajowe — genetyczny fenomen

Bliźnię­ta od zawsze budz­iły zain­tere­sowanie zarówno w otocze­niu zwykłych ludzi, jak i w środowisku naukowym. Na przestrzeni ostat­nich lat prowad­zono liczne bada­nia z udzi­ałem bliźniąt, których celem było dokład­niejsze poz­nanie tego gene­ty­cznego fenomenu. Okazu­je się, że częs­totli­wość wys­tępowa­nia ciąż wielopłodowych jest róż­na w zależnoś­ci od regionu świa­ta. Duże…

Czy­taj całość


15 wrześ­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Nowy suplement diety dla wcześniaków Nowy suplement diety dla wcześniaków

Dla wcześ­ni­aków o niskiej wadze urodzeniowej, które bard­zo częs­to zaraz po przyjś­ciu na świat lec­zone są na odd­zi­ałach inten­sy­wnej ter­apii, najważniejsze wyda­je się jak najszyb­sze tem­po wzros­tu. Przy­rost masy ciała jest bowiem wskaźnikiem polep­sza­jącego się stanu zdrowia. W przy­pad­ku noworod­ków ważą­cych poniżej 1000 gramów główny prob­lem stanow­ią zna­j­du­jące się …

Czy­taj całość


10 wrześ­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

FDA zatwierdza pierwszy nieinwazyjny test DNA na raka jelita grubego FDA zatwierdza pierwszy nieinwazyjny test DNA na raka jelita grubego

Agenc­ja Żywnoś­ci i Leków (ang. Food and Drug Admin­is­tra­tion, skrót FDA) zatwierdz­iła niedawno pier­wszy niein­wazyjny test DNA w kierunku raka jeli­ta grubego. Badanie zwane Colo­guard potrafi wykryć mutac­je gene­ty­czne, które mogą wskazy­wać na obec­ność tego groźnego nowot­woru. Rak jeli­ta grubego doty­ka głównie osób po 50 roku życia. Zaj­mu­je trze­cie miejsce co do…

Czy­taj całość


3 wrześ­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Szansa na dłuższe życie dla dzieci z mukowiscydozą Szansa dla dzieci z mukowiscydozą?

Naukow­cy ze Stanów Zjed­noc­zonych sza­cują, że dzieci urod­zone w 2010 roku, u których zdi­ag­no­zowano mukowis­cy­dozę będą żyć dłużej od tych urod­zonych we wcześniejszych lat­ach – infor­muje cza­sopismo Annals of Inter­nal Med­i­cine. Mukowis­cy­doza (ang. cys­tic fibro­sis, skrót CF) jest chorobą gene­ty­czną powodu­jącą postępu­jące uszkodzenia płuc oraz innych organów. W

Czy­taj całość


1 wrześ­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Ter­apia enzy­mami u chorych na neu­rofi­bro­ma­tozę typu 1 Terapia enzymami u chorych na neurofibromatozę typu 1

Naukow­cy z Van­der­bilt opra­cowują nowe metody leczenia neu­rofi­bro­ma­tozy typu 1. Wykaza­li, że enzym o nazwie asfo­tase-alpha przyspiesza wzrost koś­ci, wzmac­nia je i wpły­wa pozy­ty­wnie na ich min­er­al­iza­cję. Wstrzyki­wanie tej sub­stancji do orga­nizmu pac­jenta może zapo­b­ie­gać zła­man­iom, które są nieodłącznym ele­mentem towarzyszą­cym ner­wiakowłók­ni­akowa­tości – poda­je…

Czy­taj całość


25 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Cząsteczka mikroRNA determinująca płeć muszek owocowych Cząsteczka mikroRNA determinująca płeć muszek owocowych

Naukow­com z Cold Spring Har­bor Lab­o­ra­to­ry (CSHL) udało się jak­iś czas temu ziden­ty­fikować grupę niewiel­kich genów warunk­u­ją­cych pow­stawanie cząstecz­ki zwanej mikroR­NA (miR­NA), która odgry­wa istot­ną rolę w różni­cow­a­niu się tkanek męs­kich i żeńs­kich u muszek owocowych. mikroR­NA stanowi krót­ki odcinek RNA, , który może decy­dować o akty­wnoś­ci jed­nego, bądź też…

Czy­taj całość


18 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Wpływ środowiska na DNA Wpływ środowiska na DNA

Naukow­cy z BBSRC oraz Well­come Trust Sanger Insti­tute Sin­gle Cell Genomics Cen­tre opra­cow­ali nową tech­nologię, która pozwala badać wpływ środowiska na ludzkie DNA. Tech­ni­ka umożli­wia mapowanie wszys­t­kich mark­erów epi­gene­ty­cznych w kodzie gene­ty­cznym obe­j­mu­ją­cych poje­dynczą komórkę. Przewidu­je się, że zna­jdzie ona sze­rok­ie zas­tosowanie w lecze­niu…

Czy­taj całość


13 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Mutacja genetyczna przyczyną krótkiego snu u bliźniaków? Mutacja genetyczna przyczyną krótkiego snu u bliźniaków?

Bada­nia przeprowad­zone na 100 parach bliźniąt ujawniły ist­nie­nie mutacji gene­ty­cznej powodu­jącej zaburzenia snu – infor­mu­je sierp­niowy numer cza­sopis­ma Sleep. Ziden­ty­fikowany wari­ant gene­ty­czny zwięk­sza także odporność orga­niz­mu na defi­cy­ty snu. Okaza­ło się, że za krót­ki sen odpowiedzial­ny jest p.Tyr362His – wari­ant genu o nazwie BHLHE41. Dłu­gość snu osób będą­cych…

Czy­taj całość


11 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Postępowanie wobec osób cierpiących na zespół Lyncha Postępowanie wobec osób cierpiących na zespół Lyncha

Statysty­ki poda­ją, że aż 25% z 143 000 pac­jen­tów cier­pi na dziedz­icznego raka jeli­ta grubego. U.S. Mul­ti-Soci­ety Task Force on Col­orec­tal Can­cer wprowadz­iło ostat­nio nowe wyty­czne doty­czące postępowa­nia wobec osób, u których zdi­ag­no­zowano nowotwór. Zale­ca się m.in., aby wszyscy ci pac­jen­ci pod­dawali się spec­jal­nym testom gene­ty­cznym, a doty­czy to szczegól­nie…

Czy­taj całość


 

8 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Wszczepienie genu do serca zastąpi rozrusznik Wszczepienie genu do serca zastąpi rozrusznik?

Pac­jen­ci z aryt­mią lub zatora­mi częs­to wyma­ga­ją wszczepi­enia rozruszni­ka ser­ca. Kar­di­olodzy z Cedars-Sinai Heart Insti­tute w Los Ange­les opra­cow­ali jed­nak pro­ce­durę przeszczepu genu, dzię­ki której komór­ki ser­ca przek­sz­tał­ca­ją się w „bio­log­iczne symu­la­to­ry” reg­u­lu­jące jego pracę. O rezul­tat­ach badań amerykańs­kich ekspertów może­my przeczy­tać w jed­nym z numerów…

Czy­taj całość


6 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Amerykańscy naukowcy opracowali nowy test na HPV Amerykańscy naukowcy opracowali nowy test na HPV

Naukow­cy z Johns Hop­kins Med­i­cine w Bal­ti­more opra­cow­ali nowy test na obec­ność HPV — wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego odpowiedzial­nego za rozwój wielu groźnych nowot­worów. Test ten opiera się na anal­izie próbek krwi i śliny jed­nocześnie. Rak jamy ust­nej i gardła jest w Stanach Zjed­noc­zonych coraz powszech­niejszy. Sza­cu­je się, że aż 70% wszys­t­kich przy­pad­ków tego…

Czy­taj całość


4 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Test na HPV a ryzyko rozwoju raka szyjki macicy Test na HPV a ryzyko rozwoju raka szyjki macicy

W Stanach Zjed­noc­zonych testom na obec­ność wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV), jak również badan­iom cyto­log­icznym (PAP), pod­dawane są kobi­ety między 30–65 rok­iem życia. Bada­nia te przeprowadza się co 5 lat. Mają one przede wszys­tkim na celu określe­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia u pac­jen­t­ki raka szyj­ki macicy.Liczne ekspery­men­ty dowiodły, że wyko­nanie wyłącznie tes­tu…

Czy­taj całość


1 sierp­nia 2014, tagi: bada­nia DNA

Nowa mobilna aplikacja dla osób z celiakią Nowa mobilna aplikacja dla osób z celiakią

Bry­tyjs­ka orga­ni­za­c­ja chary­taty­w­na Coeli­ac UK dzi­ała­ją­ca na rzecz osób z celi­ak­ią poin­for­mowała o wejś­ciu na rynek nowej aplikacji o nazwie „Gluten-free on the Move”, której celem jest wspo­ma­ganie wszys­t­kich osób cier­pią­cych na chorobę trzewną w praw­idłowym stosowa­niu diety bezg­lutenowej. Ta dostęp­na na iPhona oraz androi­da aplikac­ja mobil­na zdobyła w 2014 roku…

Czy­taj całość


30 lip­ca 2014, tagi: bada­nia DNA

Nagła śmierć sercowa o podłożu genetycznym

 Nagła śmierć sercowa o podłożu genetycznym

Dzię­ki dwóm badan­iom naukowym przeprowad­zonym przez spec­jal­istów z Mass­a­chu­setts Gen­er­al Hos­pi­tal (MGH) oraz Broad Insti­tute of MIT and Har­vard udało się pozyskać nowe infor­ma­c­je na tem­at czyn­ników gene­ty­cznych zwięk­sza­ją­cych ryzyko wys­tąpi­enia poważnych zaburzeń ryt­mu ser­ca. O wynikach testów amerykańs­kich ekspertów moż­na przeczy­tać w cza­sopis­mach…

Czy­taj całość


24 lip­ca 2014, tagi: bada­nia DNA

Terapia genowa rzadkiej choroby Terapia genowa rzadkiej choroby

Na rzad­kie choro­by cier­pi od 30 do 40 mil­ionów osób w całej Europie, a wśród nich są także i dzieci. Wiele z tych chorób ma swo­je podłoże w gene­tyce, dlat­ego też to właśnie w ter­apii genowej pac­jen­ci upa­tru­ją swoich szans na wylecze­nie. Niem­niej jed­nak mimo licznych prób zas­tosowa­nia tego rodza­ju ter­apii tylko niek­tóre z nich zakończyły się sukce­sem. Finan­sowany ze…

Czy­taj całość


18 lip­ca 2014, tagi: bada­nia DNA

Badania w ramach projektu TEDDY - nowa wiedza na temat celiakii u dzieci Nowe źródło wiedzy na temat celiakii u dzieci

U więk­szoś­ci pac­jen­tów ze zdi­ag­no­zowaną chorobą trzewną zaob­ser­wowano obec­ność genów z grupy HLA (głównie HLA-DR3-DQ2 i HLA-DR4-DQ8). Z najnowszych badań opub­likowanych w cza­sopiśmie New Eng­land Jour­nal of Med­i­cine wyni­ka, że na celi­ak­ię zacho­ru­je na przestrzeni najbliższych 5 lat aż ¼ dzieci posi­ada­ją­cych te geny. Co ciekawe szczegól­nym ryzykiem…

Czy­taj całość


10 lip­ca 2014, tagi: bada­nia DNA

Genetyczne uwarunkowania zespołu bolesnego pęcherza Genetyczne uwarunkowanie zespołu bolesnego pęcherza

Śród­miążs­zowe zapale­nie pęcherza zwane inaczej zespołem bolesnego pęcherza (ang. Blad­der pain syn­drome, skrót BPS) jest przewlekłą chorobą charak­teryzu­jącą się szeregiem objawów. Wśród symp­tomów choro­by wymienia się prze­ważnie ból w okoli­cach pęcherza, uczu­cie ucisku oraz chęć częstego odd­awa­nia moczu. Dwój­ka naukow­ców z Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal of Bern…

Czy­taj całość


7 lip­ca 2014, tagi:  bada­nia DNA

Zjawisko łamilwego chromosomu Y przyczyna jego utraty? Zjawisko łamilwego chromosomu Y przyczyna jego utraty?

Bada­nia gene­ty­czne przeprowad­zone przez naukow­ców z Uni­ver­si­ty of Texas Arling­ton na pon­ad 4 000 gatunkach chrząszczy są źródłem nowej teorii, która być może poz­woli odpowiedzieć na pytanie o przy­czynę zjawiska utraty chro­mo­so­mu Y, które podob­nie jak u innych gatunków wys­tępu­je także u ludzi. Naukow­cy teorię tę nazwali „hipotezą łam­li­wego chro­mo­so­mu Y”…

Czy­taj całość


4 lip­ca 2014, tagi:  bada­nia DNA

 Mutacja genu BRCA1 i BRCA2 a metody leczenia raka piersi

Najnowsze wyni­ki badań wskazu­ją, że 7 na 10 kobi­et, które wykon­ały test na obec­ność mutacji jeszcze przed oper­acją, i u których rezul­tat anal­izy był pozy­ty­wny (wskazy­wał na obec­ność zmi­an w mate­ri­ale gene­ty­cznym) zde­cy­dowało się na zmi­anę zakre­su planowanego zabiegu. Zmi­ana ta pole­gała w główniej mierze na posz­erze­niu oper­owanego obszaru, a co się z tym wiąże na...

Czy­taj całość


1 lip­ca 2014, tagi: bada­nia DNA

 Enzym pomocny w walce z objawami celiakii

Naukow­cy z Uni­ver­si­ty of Tam­pere w Fin­landii udowod­nili, że specy­ficzny enzym o nazwie ALV003 pomoże w znacznym stop­niu ograniczyć kon­takt z gluten­em, a w rezulta­cie zmniejszać ryzyko uszkodzenia błony ślu­zowej jeli­ta cienkiego u pac­jen­tów chorych na celi­ak­ię. Wyni­ki ich najnowszego ekspery­men­tu ukaza­ły się w cza­sopiśmie Gas­troen­terol­o­gy – ofic­jal­nego peri­odyku…

Czy­taj całość


26 czer­w­ca 2014, tagi: bada­nia DNA

Nowy test wykrywający raka prostaty

 Nowy test wykrywający raka prostaty

Fir­ma MDx­Health wprowadz­iła niedawno na rynek nowy test umożli­wia­ją­cy wyk­lucze­nie obec­noś­ci mark­erów gene­ty­cznych raka prostaty. Jak wskazu­ją najnowsze wyni­ki badań jest on na tyle dokład­ny, że wykony­wanie inwazyjnych metod diag­nos­ty­cznych, takich jak biop­s­ja prostaty, być może w niedalekiej przyszłoś­ci nie będzie już konieczne. Infor­ma­c­je na tem­at nowego tes­tu…

Czy­taj całość


23 czer­w­ca 2013, tagi: bada­nia DNA

 Geny odpowiedzialne za wady układu moczowego u chłopców

 Geny odpowiedzialne za wady układu moczowego u chłopców

Gru­pa badaczy z Bay­lor Col­lege of Med­i­cine ziden­ty­fikowała niedawno nowe czyn­niki gene­ty­czne wpły­wa­jące na pow­stawanie najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych wad wrod­zonych u noworod­ków płci męskiej. Raport z tego ważnego odkrycia opub­likowany został w cza­sopiśmie Nature Med­i­cine. Wnętrost­wo i spodziect­wo — czym są? Wnętrost­wo i spodziect­wo to najczęst­sze wady…

Czy­taj całość


5 czer­w­ca 2013, tagi: bada­nia DNA

Mutacja genu BRCA2 przyczyną rozwoju nowotworów płuc Mutacja genu BRCA2 przyczyną rozwoju nowotworów płuc

Wyni­ki przeprowad­zonych w ostat­nim cza­sie badań wskazu­ją, że geny odpowiedzialne za ryzyko wys­tąpi­enia raka pier­si, mogą również zwięk­szyć niebez­pieczeńst­wo roz­wo­ju nowot­woru płuc u palaczy. Jak sugeru­ją rezul­taty anal­iz opub­likowanych niedawno w cza­sopiśmie Nature Genet­ics, jed­na na cztery palące oso­by, u której doszło do mutacji genu BRCA2

Czy­taj całość


30 maja 2013, tagi: bada­nia DNA

Mamy tendencję do wybierania partnerów o podobnym DNA? Mamy tendencję do wybierania partnerów o podobnym DNA?

Z najnowszych badań opub­likowanych na łamach cza­sopis­ma Pro­ceed­ings of the Nation­al Acad­e­my of Sci­ences, przeprowad­zonych przez ekspertów z Uni­ver­si­ty of Col­orado Boul­der wyni­ka, że więk­szość z nas wybiera part­nerów podob­nych do siebie pod wzglę­dem gene­ty­cznym. Zespół spec­jal­istów z Insti­tute of Behav­ioral Sci­ence zwraca uwagę, że prowad­zone już wcześniej…

Czy­taj całość


29 maja 2013, tagi: bada­nia DNA

Dwie trzecie Amerykanów może być zarażonych wirusem HPV

 Dwie trzecie Amerykanów może być zarażonych wirusem HPV

Jak sugeru­ją najnowsze wyni­ki badań aż dwie trze­cie dorosłych Amerykanów może być zarażonych przy­na­jm­niej jed­nym — ze 109 szczepów — wirusem bro­daw­czaka ludzkiego. Wyni­ki testów przeprowad­zonych przez ekspertów z NYU Lan­gone Med­ical Cen­ter w Nowym Yorku zostały zaprezen­towane w 2014 roku na kon­fer­encji Amerykańskiego Sto­warzyszenia Mikro­bi­ologii…

Czy­taj całość


27 maja 2013, tagi: bada­nia DNA

Podwójna mastektomia nie jest konieczna? Podwójna mastektomia nie jest konieczna?

Wiele kobi­et po usłysze­niu diag­nozy o raku pier­si pod­da­je się zabiegowi pod­wójnej mas­tek­tomii, która pole­ga na usunię­ciu obu pier­si. Wyni­ki badań przeprowad­zonych przez Uni­ver­si­ty of Michi­gan Com­pre­hen­sive Can­cer Cen­ter sugeru­ją, że nawet 70% pac­jen­tek decy­du­je się na taki właśnie krok, mimo iż ryzyko roz­wo­ju nowot­woru w drugiej zdrowej pier­si jest w ich przy­pad­ku…

Czy­taj całość


27 maja 2013, tagi: bada­nia DNA

Geny mają wpływ na ryzyko przedwczesnego porodu Geny i ich wpływ na przedwczesny poród

Naukow­cy z Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia, San Diego School of Med­i­cine ustalili niedawno nowe fak­ty doty­czące gene­ty­cznych czyn­ników ryzy­ka przed­w­czes­nego poro­du. Czyn­nik ryzy­ka związany jest z gen­em kodu­ją­cym biał­ka, które wspo­ma­ga­ją komór­ki układu odpornoś­ciowego w ziden­ty­fikowa­niu i reakcji na obec­ność paciorkow­ca grupy B (Strep­to­coc­cus agalac­ti­ae…

Czy­taj całość


21 maja 2013, tagi: bada­nia DNA

Zidentyfikowano nowe regulatory ekspresji genów Zidentyfikowano nowe regulatory ekspresji genów

Naukow­cy z Salk Insti­tute for Bio­log­i­cal Stud­ies ziden­ty­fikowali sprzy­ja­jące roz­wo­jowi nowot­worów przełączni­ki gene­ty­czne. Odkrycie to może być niezwyk­le pomoc­ne w opra­cow­a­niu nowych metod leczenia różnych odmi­an raka. Wyni­ki prowad­zonych badań opub­likowane zostały na łamach inter­ne­towego cza­sopis­ma eLife.…

Czy­taj całość


20 maja 2014, tagi: celi­akiaceli­akia objawy

 Celiakia w Wielkiej Brytanii

Jak sugeru­ją najnowsze wyni­ki badań, pomiędzy rok­iem 1990 a 2011, licz­ba zachorowań na celi­akię w Wielkiej Bry­tanii uległa aż czterokrot­nemu wzros­towi (…). Naukow­cy z Uni­w­er­sytetu w Not­ting­ham przeanal­i­zowali dane zebrane w lat­ach 1990–2011, aby dowiedzieć się ile w tym cza­sie przy­pad­ków choro­by trzewnej zostało rzeczy­wiś­cie stwierd­zonych. W roku 1990…

Czy­taj całość


13 maja 2014, tagi: zdrowie człowieka, bada­nia DNA

Zmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka Zmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka

Cho­ciaż powszech­nie uważa się, że nasze chro­mo­somy są sto­sunkowo sta­bilne i w ciągu całego życia nie ule­gają przemi­anom, to jak twierdzą naukow­cy z Mon­tre­alu, mate­riał gene­ty­czny zna­j­du­jący się w mito­chon­dri­ach, a więc spec­jal­nych struk­tu­rach wchodzą­cych w skład komórek naszego orga­nizmu, ule­ga ciągłym mody­fikacjom, co w kon­sek­wencji może mieć wpływ na…

Czy­taj całość


7 maja 2014, tagi: test na hpv, badanie na hpv

FDA zatwierdziło nowy test na HPV FDA zatwierdziło nowy test na HPV

Agenc­ja Żywnoś­ci i Leków (ang. Food and Drug Admin­is­tra­tion, w skró­cie FDA) zatwierdz­iła ostat­nio pier­wszy test DNA na wirusa bro­daw­czaka ludzkiego, przy­czy­ni­a­jącego się do roz­woju raka szyj­ki maci­cy. Test ten, określany jako Cobas HPV Test przez­nac­zony jest dla kobi­et od 25 roku życia. Jak wyni­ka ze statystyk, dzię­ki prowad­zonym w lat­ach 1955–1992 badan­iom…

Czy­taj całość


7 czer­w­ca 2013, tagi: wirus HPV u mężczyzn, zakaże­nie wirusem HPV, rak gardła

Michael Douglas zaatakowany przez wirusa HPV Michael Douglas zaatakowany przez wirusa HPV

Ostat­nie wypowiedzi akto­ra na tem­at przy­czyn raka, ziden­ty­fikowanego u niego w gar­dle, wywołały spore zamieszanie wśród osób, które do tej pory nie były świadome, że coś takiego jak rak gardła może wys­tępować. A na dodatek rak spowodowany sek­sem oral­nym wprowadz­ił niepokój zwłaszcza wśród osób akty­wnie prak­tyku­ją­cych tę for­mę sek­su. Do tej pory uważano, że…

Czy­taj całość


28 maja 2013, tagi: gene­ty­ka, bada­nia DNA

Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź!

Jeśli odważyłeś się pójść na siłown­ię i sukcesy­wnie wal­czysz z nad­mi­arem kilo­gramów ale nieste­ty nie widzisz znaczą­cych efek­tów — odpowiedź może tkwić w Twoich genach! Gene­ty­cy twierdzą, że DNA jest kluczem do zdol­noś­ci sportowych i dzię­ki temu stworzyli test wskazu­ją­cy czy dana oso­ba bardziej nada­je się do mara­tonów czy krótkodys­tan­sowych sprint­ów. Koniec…

Czy­taj całość


16 maja 2013, tagi:bada­nia DNA

Czy za otyłość możemy winić nasze geny? Czy za otyłość możemy winić nasze geny?

Nie tylko twój wygląd zakodowany jest w genach, ale również to jak możesz zareagować na dietę, a tym samym utracić wagę. Różnice, które wstępu­ją wśród ludzi spraw­ia­ją, że jesteśmy wyjątkowi. Ta wyjątkowość doty­czy również tego, że dwie oso­by będące na tej samej diecie i sto­su­jące ten sam plan ćwiczeń w różnym tem­pie tracą wagę. Masz prob­lem ze zrzuce­niem…

Czy­taj całość


4 lutego 2013, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, badanie DNA

zestaw do badanai ojcostwa Zestaw do badania ojcostwa dostępny w polskich aptekach!

W połowie 2012 roku fir­ma testD­NA uru­chomiła nowy kanał dys­try­bucji zestawów do tes­tu na ojcost­wo w postaci aptek. Zestawy dostęp­ne są od ręki już w pon­ad 100 aptekach na tere­nie całego kra­ju, a lista tych aptek będzie stale się pow­ięk­szać. Wiele osób uważa, że wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo wiąże się z wiz­ytą w lab­o­ra­to­ri­um, gdzie na miejs­cu zostanie pobrany mate­ri­ał w…

Czy­taj całość


4 lutego 2013, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Test na ojcostwo w ciąży Ustalenie ojcostwa jeszcze w czasie ciąży?

Stan­dar­d­owo test na ojcost­wo przeprowadzany jest po urodze­niu dziec­ka. Niem­niej jed­nak w niek­tórych przy­pad­kach ustal­e­nie ojcost­wa możli­we jest jeszcze w cza­sie ciąży. Skuteczność takiego bada­nia i tym samym pewność wyniku jest taka sama jak w przy­pad­ku badań DNA przeprowadzanych po urodze­niu dziec­ka – powyżej 99,99% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz 100%…

Czy­taj całość


4 grud­nia 2012, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową?

Wiele osób uważa, że wystar­czy wyco­fać z diety pro­duk­ty „mączne”, aby wszelkie objawy, jakie do tej pory nękały chorego ustąpiły. Rzeczy­wiś­cie, wyco­fanie glutenu z diety to jedyne i skuteczne lekarst­wo dla chorych na celi­ak­ię. Niem­niej jed­nak, po pier­wsze pac­jent powinien zostać na początku zdi­ag­no­zowany pod kątem celi­akii a po drugie powinien zostać uświadomiony na…

Czy­taj całość


9 listopa­da 2012, tagi: zespół Gilber­ta

Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

 Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

Pomi­mo tego, że jest to choro­ba łagod­na i częs­to wykry­wana przy­pad­kowo, to jest wpisana do wykazu chorób i ułom­noś­ci stosowanego w celu orzeka­nia w sto­sunku do kandy­datów ubie­ga­ją­cych się o przyję­cie m.in. do zawodowej służ­by wojskowej. W częś­ci poświę­conej chorobom układu pokar­mowego zna­j­du­ją się 2 pozy­c­je: okre­sowa hiper­biliru­bine­mia oraz przewlekła…

Czy­taj całość


5 październi­ka 2012, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Depresja u osób z celiakią Depresja u osób z celiakią?

U osób chorych na celi­ak­ię oprócz typowych objawów, takich jak bóle brzucha, biegun­ki, ane­mia czy też cukrzy­ca typu 1 mogą wys­tąpić także zaburzenia neu­ro­log­iczne oraz objawy chorób psy­chicznych. Celi­akia może powodować różnego rodza­ju uszkodzenia ner­wów obwodowych, dlat­ego też u pac­jen­tów z celi­ak­ią mogą pojaw­ić się ner­wice, depres­je czy też padacz­ka…

Czy­taj całość


25 wrześ­nia 2015, tagi: wirus HPV

Czy cytologia może zastąpić test HPV? Czy cytologia może zastąpić test HPV?

W celu określe­nia ryzy­ka zachorowa­nia na raka szyj­ki maci­cy, który rozwi­ja się w efek­cie dłu­gotr­wałego zakaże­nia wirusem HPV wyko­rzysty­wane są zarówno cytolo­gia jak i test HPV. Oba bada­nia są ze sobą częs­to mylone i umieszczane do jed­nego wor­ka. Niem­niej jed­nak cytolo­gia oraz test na obec­ność wirusa HPV charak­teryzu­je się nieco innym przez­nacze­niem. Bada­nia…

Czy­taj całość


17 sierp­nia 2012, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Chorzy z celiakią cierpią na osteoporozę

 Chorzy z celiakią cierpią na osteoporozę

Kiedyś przy­puszczano, że osteo­poroza u osób z celi­akią jest wynikiem właśnie złego wchła­nia wap­nia, niem­niej jed­nak ta opinia uległa zmi­anie po bada­ni­ach przeprowad­zonych przez szkoc­kich naukow­ców. Okaza­ło się, że w prze­biegu celi­akii dochodzi do bardziej skom­p­likowanego pro­ce­su. Chorzy na celi­akię pro­dukują spec­jalne prze­ci­w­ci­ała, które ataku­ją białko zwane…

Czy­taj całość


3 sierp­nia 2012, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Badania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem Badania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem

Po raz dru­gi fir­mie testD­NA został przyz­nany cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Gene­ty­ki Sądowej ISFG, który stanowi potwierdze­nie wiedzy naukowej w zakre­sie anal­iz gene­ty­cznych. Cer­ty­fikat ISFG przyz­nawany jest zazwyczaj Zakładom Medy­cyny Sądowej jako potwierdze­nie skutecznoś­ci wykony­wanych przez nie badań DNA na ojcost­wo. Fir­ma testD­NA Sp. z o.o. po raz…

Czy­taj całość


17 sierp­nia 2012, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Migreny u chorych na celiakię Migreny u chorych na CELIAKIĘ?

Naukow­cy z Insty­tu­tu Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego Colum­bia ustalili, że  praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia migren u chorych na celi­ak­ię jest znacznie więk­sze niż u osób zdrowych. Neu­ro­log­iczne objawy, które wstępowały w prze­biegu celi­akii były już wielokrot­nie opisy­wane przez naukow­ców prak­ty­cznie od 1960 r. Jed­nakże w tym przy­pad­ku badacze wzięli pod uwagę…

Czy­taj całość


4 czer­w­ca 2012, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Bezpłatny test na ojcostwo

 Bezpłatny test DNA na ojcostwo

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA i stac­ja telewiz­yj­na TVN wspól­nie zre­al­izu­ją pro­gram poświę­cony badan­iom DNA. Jeśli chci­ałbyś w nim wys­tąpić i móc BEZPŁATNIE wykon­ać test na ojcost­wo wyślij swo­je zgłosze­nie! W pro­gramie mogą wziąć udzi­ał pary z dzieć­mi…

Czy­taj całość


4 maja 2012, tagi: wirus HPV, badanie na HPV, HPV objawy, zakaże­nie HPV

Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry! Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry!

W Jour­nal of Infec­tious Dis­eases opub­likowano wyni­ki badań, które potwierdza­ją iż oso­by, które kiedykol­wiek miały bro­daw­ki płciowe mogą mieć zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju niek­tórych typów nowot­worów takich jak np.: niecz­er­ni­akowy rak skóry. Bro­daw­ki narządów płciowych wywoły­wane są przez określone typy wirusa HPV, które cza­sami mogą prowadz­ić do pow­sta­nia raka.…

Czy­taj całość


24 kwiet­nia 2012, tagi: wirus HPV, badanie na HPV, HPV objawy, zakaże­nie HPV

Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi

Na początku kwiet­nia na łamach mag­a­zynu Health­Day News opub­likowano infor­ma­cję na tem­at wzros­tu zachorowań na raka wys­tępu­jącego w okol­i­cy głowy i szyi, a spowodowanego zakaże­niem wirusem HPV. Stosowane przez naukow­ców ogólne określe­nie „rak głowy i szyi” doty­czy takich typów nowot­woru jak: rak jamy nosowej, rak zatok, rak warg, rak jamy ust­nej, rak…

Czy­taj całość


16 kwiet­nia 2012, tagi: chlamy­dia

Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis

Według najnowszych danych opub­likowanych przez Reuters, tylko 38% amerykańs­kich kobi­et pomiędzy 15–25 rok­iem życia pod­da­je się corocznym badan­iom na obec­ność bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis. Tym­cza­sem tylko w 2010r. w USA odno­towano 1,3 mil­ionów nowych przy­pad­ków zakażeń. W Polsce również mówi się o cichej epi­demii chlamy­di­al­nej. Dlaczego cichej?

Czy­taj całość


 27 mar­ca 2012, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Badania DNA rekomendowane do wykrywania celiakii Badania DNA rekomendowane do wykrywania celiakii

W sty­czniu 2012 roku Europe­jskie Sto­warzysze­nie Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) ofic­jal­nie zarekomen­dowało bada­nia gene­ty­czne w wykry­wa­niu celi­akii. Co więcej, nowe sposo­by diag­nos­ty­czne w określonych przy­pad­kach sugeru­ją możli­wość rezy­gnacji z biop­sji jeli­ta cienkiego. Jest to dość istot­na infor­ma­c­ja dla wielu pac­jen­tów, którzy…

Czy­taj całość


7 mar­ca 2012, tagi: ustal­e­nie ojcost­wa, usta­lanie ojcost­wa, bada­nia DNA, testy na ojcost­wo

Badanie ojcostwa u bliźniąt wykazało różnych ojców Badanie ojcostwa u bliźniąt wykazało różnych ojców

Nie częs­to zdarza się żeby bliźnię­ta posi­adały dwóch różnych bio­log­icznych ojców. Do tej pory w cza­sie trady­cyjnego usta­la­nia ojcost­wa ziden­ty­fikowano zaled­wie kil­ka takich przy­pad­ków na całym świecie. Z medy­cznego punk­tu widzenia jest to możli­we, ale tylko w określonych sytu­ac­jach: Wcza­sie owu­lacji kobi­eta pro­duku­ją­ca 2 jajecz­ka gotowe do zapłod­nienia odby­wa sto­sunek…

Czy­taj całość


4 sty­cz­nia 2012, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię? Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię?

Trady­cyjne piwo zaw­iera gluten, który jest niebez­pieczny dla chorych na celi­ak­ię. Dlat­ego też niek­tóre mar­ki udostęp­ni­a­ją spec­jalne piwa z niską zawartoś­cią wspom­ni­anej wyżej frakcji biał­ka. Pojaw­ia się jed­nak pytanie czy jest to tylko chwyt mar­ketingowy czy rzeczy­wisty fakt? Bada­nia prowad­zone przez Amerykanów wskaza­ły, że ten spec­jalny typ piwa może zaw­ierać wyso­ki…

Czy­taj całość


12 grud­nia 2011, tagi: celi­akia, celi­akia u dorosłych, celi­akia objawy, choro­ba trzew­na

Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię

Pod­czas ostat­niego sym­pozjum Amerykańskiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego zwró­cono uwagę na brak dokład­nych infor­ma­cji na tem­at składu kos­me­tyków. Kos­me­ty­ki, które zaw­ier­a­ją gluten, nie są spec­jal­nie znakowane, co może mieć istotne znacze­nie dla osób chorych na celi­ak­ię. Dr Marie L. Borum z Uni­w­er­syte­tu Waszyn­g­tona twierdzi, że korzys­tanie z niedokład­nie …

Czy­taj całość


25 październi­ka 2011, tagi: wirus HPV, badanie na HPV, HPV objawy, zakaże­nie HPV

Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV?

Wirus HPV, który do tej pory był uznawany za główną przy­czynę raka szyj­ki maci­cy, może być zaan­gażowany również w rozwój chorób ser­ca. Jour­nal of Amer­i­can Col­lege of Car­di­ol­o­gy opub­likował ostat­nio raport, z którego wyni­ka, że kobi­ety zarażone wirusem HPV 2 do 3 razy częś­ciej zapada­ją na zawał ser­ca lub udar mózgu w porów­na­niu z kobi­eta­mi niezain­fekowany­mi HPV

Czy­taj całość

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 03/06/2015, Data aktualizacji: 21/02/2019