HPV — wirus brodawczaka ludzkiego a rak szyjki macicy

Badanie na HPVAż 99,7% przy­pad­ków raka szyj­ki maci­cy wywołanych jest przez zakaże­nie wirusem HPV (wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego). Czy wiesz, że według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobi­et na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV?!

U 80% pac­jen­tek zakaże­nie prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i ustępu­je samoist­nie. Niem­niej jed­nak ważne jest to, iż u 20% wys­tępu­je przewlekła for­ma zakaże­nia wirusem HPV, mogącego doprowadz­ić do roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy.

.

.

Jeśli jesteś kobietą, która:

ZOBACZ:

Jakie badanie warto wykonać przed zabiegiem operacyjnym?

Jeśli jesteś mężczyzną mężczyzną, który:

Wykonaj badanie DNA na HPV jeśli:

  • Jesteś aktywna(y) sek­su­al­nie.
  • Odczuwasz nieprzy­jemne dolegli­woś­ci ze strony układu moc­zowo-płciowego lub zauważyłaś(eś) niepoko­jące objawy w ich obrę­bie takie jak bro­daw­ki (kłykciny kończyste) lub też inne stany zapalne.
  • Miałaś wielu part­nerów sek­su­al­nych — przy czym pamię­taj, że każdy nawet poje­dynczy kon­takt sek­su­al­ny może być powo­dem zakaże­nia HPV.
  • Chcesz wykon­ać szczepi­onkę na HPV ale już współżyłaś.
  • Masz niepraw­idłowy wynik cytologii.
  • Planu­jesz ciążę.
  • Chcesz upewnić się, że nie grozi Ci rak szyj­ki maci­cy.

UWAGA! Nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia, a artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

.

Data publikacji: 27/04/2015, Data aktualizacji: 11/06/2018