Czeka cię zabieg operacyjny, narkoza lub znieczulenie? Zrób badanie, dzięki któremu anestezjolog dobierze odpowiednie leki

Przygotowanie do operacji wiąże się ze stresem i niepewnością. Dobrze jest zadbać o jak najlepsze przygotowanie do zabiegu, aby zminimalizować ryzyko powikłań.

Część pacjentów wymaga specjalnego doboru leków znieczulających i usypiających…

Prob­lem ten może doty­czyć nawet 1 na 20 osób! Z taką częs­totli­woś­cią w naszej pop­u­lacji wys­tępu­je pew­na mutac­ja w genie odpowiedzial­nym za przetwarzanie leków wątro­bie (gen UGT1A1). Gen ten odpowia­da również za pod­wyżs­zony poziom biliru­biny i schorze­nie o nazwie zespół Gilber­ta. U wielu osób zespół Gilber­ta prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo, dlat­ego moż­na żyć bez świado­moś­ci, że niek­tóre leki mogą powodować niepożą­dane skut­ki uboczne. Aby zyskać pewną wiedzę o zes­pole Gilber­ta wystar­czy wykon­ać badanie gene­ty­czne, które jed­noz­nacznie wskaże wys­tępowanie mutacji odpowiedzial­nej za to schorze­nie.

Skąd się bierze nadwrażliwość na leki?

U osób z zespołem Gilber­ta jeden z enzymów wątrobowych, który jest odpowiedzial­ny za przetwarzanie leków, nie funkcjonu­je poprawnie. Prowadzi to do tego, że leki nie mogą być efek­ty­wnie wyd­alone lub przetwor­zone, co dla pac­jen­ta oznacza nad­wrażli­wość na niek­tóre sub­stanc­je. Należą do nich leki stosowane przez anestezjologów pod­czas zabiegów oper­a­cyjnych w celu uśmierzenia bólu lub narkozy — czyli aneste­ty­ki. U osób z zespołem Gilber­ta, niek­tóre z nich mogą być toksy­czne, a skut­ki ich zaży­cia – bard­zo poważne [1]. Dlat­ego anestezjolog musi dobrać odpowied­ni rodzaj aneste­tyku oraz jego dawkowanie. Doty­czy to zarówno leków stosowanych przed oper­acją, w trak­cie jak również w lecze­niu poop­er­a­cyjnym. 

Do czego może doprowadzić niewłaściwy dobór anestetyków?

Nad­wrażli­wość na leki oznacza możli­wość wys­tąpi­enia dzi­ałań niepożą­danych po ich zaży­ciu. Naj­groźniejsze są dzi­ała­nia niepożą­dane, które mogą się ujawnić się w trak­cie oper­acji, kiedy pac­jent jest pod narkozą. Może dojść do trud­noś­ci z wybudze­niem pac­jen­ta i bard­zo niebez­piecznej depresji odd­e­chowej — stanu, który może doprowadz­ić do zatrzy­ma­nia odd­echu [7]. Aby tego uniknąć anestezjolog dobierze bez­pieczne sub­stanc­je — takie których przemi­ana nie odby­wa się jedynie w wątro­bie, co zmniejsza jej obciąże­nie. Dostęp­ne są sub­stanc­je, których metab­o­lizm częś­ciowo odby­wa się przez ner­ki, czy krew [2]. W łagodze­niu bólu po oper­acji lekarz będzie unikał sub­stancji powodu­ją­cych objawy uboczne, takie jak wymio­ty, biegun­ki, bóle brzucha, czy migreny. Należy do nich na przykład parac­eta­mol czy mor­fi­na. Dla pac­jen­tów z zespołem Gilber­ta bez­pieczniejsze niż znieczu­le­nie ogólne jest zas­tosowanie znieczu­le­nia zewnątr­zo­ponowego [3], dlat­ego jeśli to możli­we, anestezjolog rozważy taką możli­wość.

Nie tylko nadwrażliwość na leki – może wystąpić również… żółtaczka

Oprócz nad­wrażli­woś­ci na aneste­ty­ki, oso­by z zespołem Gilber­ta są narażone na pod­wyżs­zony poziom biliru­biny we krwi. Może to prowadz­ić do niepoko­ją­cych żół­taczek i częstych infekcji. Objawy te zazwyczaj pojaw­ia­ją się pod wpły­wem takich czyn­ników jak głód, wysiłek fizy­czny, stres czy stan osła­bi­enia orga­niz­mu. Żół­tacz­ka może więc wys­tąpić po oper­acji kiedy orga­nizm jest osłabiony zabiegiem. Zas­tosowanie w trak­cie oper­acji aneste­tyków, które zbyt­nio obciąża­ją wątrobę, również może doprowadz­ić do żół­tacz­ki. Gdy tak się stanie, lekarz musi znaleźć jej przy­czynę, gdyż każdy wzrost poziomu biliru­biny zawsze jest niepoko­ją­cy i wskazy­wać na poważne zaburzenia.  Lekarz musi mieć pewność, że żół­tacz­ka nie jest spowodowana powikła­ni­a­mi po zabiegu. Wiedza o zes­pole Gilber­ta pozwala skró­cić czas rozpoz­na­nia prob­le­mu i uniknąć zbęd­nych badań.

Osoba z zespołem Gilberta wymaga specjalnego przygotowania do operacji!

Warto więc wiedzieć, że posi­a­da się to schorze­nie – infor­ma­c­ja taka jest bard­zo cen­na dla lekarza, który planu­je Twój zabieg oper­a­cyjny. Aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­enia powikłań i żół­tacz­ki, pac­jent z zespołem Gilber­ta powinien być do niego odpowied­nio przy­go­towany [3].

Zobacz jakiego przy­go­towa­nia do oper­acji wyma­ga oso­ba z zespołem Gilber­ta

1 Uniknię­cie ograniczenia kalo­rycznego i gło­du poprzez podanie glukozy w noc przed zabiegiem i/lub rano w dzień zabiegu – co poz­woli na ogranicze­nie ryzy­ka wzros­tu biliru­biny we krwi i wys­tąpi­enia niepoko­jącej żół­tacz­ki.

.

2. Ogranicze­nie stre­su, który może wywołać żół­taczkę:

  • wyko­nanie zabiegu w poran­nej sesji – jako pier­wszego pac­jen­ta w kole­jce. Zale­ca się też pozostanie pac­jen­ta w domu do ostat­niego możli­wego momen­tu,
  • podanie leków uspoka­ja­ją­cych (np. alpra­zo­la­mu) w wieczór przed oper­acją.

.

3. Dobór odpowied­nich leków znieczu­la­ją­cych i usyp­i­a­ją­cych przed, w trak­cie i po oper­acji – aby zapo­biec wys­tąpi­e­niu skutków ubocznych. Uni­ka się stosowa­nia parac­eta­molu oraz morfiny. Jeżeli jest to możli­we, prefer­owane jest zas­tosowa­nia znieczu­le­nia przy wyko­rzys­ta­niu epidu­ralu [4]. 

.

4. Ostrożny dobór iloś­ci i rodza­ju pozostałych leków – unikanie tych, które obciąża­ją metab­o­lizm wątro­by, aby uniknąć powikłań w rodza­ju żół­tacz­ki poop­er­a­cyjnej.

.

5. Utrzy­manie w trak­cie oper­acji równowa­gi w przepły­wie krwi w wątro­bie, sto­su­jąc stały mon­i­tor­ing jej funkcji, dzię­ki czemu moż­na kon­trolować skuteczność znieczu­le­nia [5].

Zalece­nia wprowadza lekarz prowadzą­cy, są one indy­wid­u­alne dla każdego pac­jen­ta w zależnoś­ci od stanu zdrowia.

Wiedza o zespole Gilberta jest przydatna nie tylko w sytuacji potrzeby wykonania operacji!

O schorze­niu powinien też wiedzieć każdy lekarz, który przepisu­je leki. Będzie on mógł dobrać bez­pieczne far­ma­ceu­ty­ki i daw­ki, aby uniknąć dzi­ałań niepożą­danych.

Jak zyskać wiedzę o mutacji w genie UGT1A1, która może powodować nadwrażliwość na leki i środki znieczulające?

Wystar­czy wykon­ać proste badanie gene­ty­czne.

  • Badanie daje wiedzę na całe życie – nasze geny są niezmi­enne, więc badanie wykonu­je się tylko raz,
  • Próbką do bada­nia jest wymaz z policz­ka, który moż­na pobrać samodziel­nie w domu za pomocą naszego zestawu,
  • Każ­da prób­ka jest obję­ta gwarancją jakoś­ci,
  • Wynik wysyłamy na wskazany adres e-mail w 15 dni roboczych,
  • Zestaw testowy dostar­cza­my, a próbkę odbier­amy z dowol­nego miejs­ca w Polsce bezpłat­nym kuri­erem,
  • Dar­mowa wysył­ka zestawu za granicę,
  • Odczyn­ni­ki stosowane do bada­nia posi­ada­ją cer­ty­fikat IVD.

 

 

 

 

 

Można umówić się również na pobranie do placówki, gdzie próbkę pobierze wykwalifikowany personel (koszt pobrania w placówce to dodatkowe 50 zł).

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Źródła:

[1] F. Barbosa, S. M. L. dos Santos, J. S. M. Batista da Costa,  R. C. Bernardo, Anesthesia in a patient with Gilbert’s syndrome. Case report, “Revista Brasileira de Anestesiologia (Brazilian Journal of Anesthesiology)” 2004, 54 (3).
[2] D. S. Nag, N. Sinha, P. R. Mahanty, General anesthesia in a patient with Gilbert’s syndrome, “Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology” 2011, 27(2), 253–255.
[3] R. V. Ranjan, T. R. Ramachandran, D. Coelho, Perioperative management of a patient with Gilberts syndrome and rheumatic heart disease, “Saudi Journal of Anaesthesia” 2012, 6(3), 289–291.
[4] A. Chandra„ J. N. Banavaliker, R. Madhubala Dixit, CASE REPORT – Gilbert’s syndrome, “Anaesthesia, Pain & Intensive Care” 2012, 16(2).
[5] P.S. Nagaraja, N.G Singh, S. Subash, N. Manjunatha, C.G. Prabhushankar, N. Sathish, Anesthetic management of a case of Gilbert’s syndrome for mitral and aortic valve replacement: Role of transesophageal echocardiography,  “Saudi Journal of Anaesthesia” 2017, 11. 
[6] S. Marques, O. Ikediobi, The clinical application of UGT1A1 pharmacogenetic testing: Gene-nevironment interactions, “Human Genomics”, 2010, vol. 4, nr. 4
[7] A. Rasool, S. Sabir, M. Ashlaq, U. Farooq, M.Z. Khan, F.Y. Khan, Gilbert’s syndrome – a concealed adversity for physicians and surgeons, “Journal of Ayub Medical College, Abbottabad” 2015, 27 (3), 707–10.
Data publikacji: 04/06/2018, Data aktualizacji: 27/07/2018