Zespół Gilberta — diagnostyka choroby

Zespół GilbertaZauważyłeś u siebie niewielkie zażółce­nie oczu lub skóry, którego inten­sy­wność okre­sowo zwięk­sza się lub zmniejsza? Doskwiera Ci gorsze samopoczu­cie, osła­bi­e­nie, bóle brzucha lub wymio­ty o charak­terze przemi­ja­ją­cym? Czy wiesz, że za taki stan rzeczy odpowiedzial­ny może być Zespół Gilber­ta?

 

Zespół Gilber­ta jest łagod­ną chorobą meta­bol­iczną o podłożu gene­ty­cznym, związaną z zaburzeni­a­mi przemi­an biliru­biny w wątro­bie. Mutac­je, które powodu­ją chorobę, wys­tępu­ją u ok. 7% pop­u­lacji, przy czym znacznie częś­ciej u mężczyzn, niż u kobi­et.  W warunk­ach praw­idłowych całkowite stęże­nie biliru­biny w surow­icy nie powin­no przekraczać 1,1mg%. Zespół Gilber­ta prze­b­ie­ga bard­zo częs­to bezob­ja­wowo, a schorze­nie wykry­wane jest przy okazji wykony­wa­nia innych, rutynowych badań krwi.

Powiedz nam, do jaki problem Cię do nas sprowadza?

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny.