Nadwrażliwość na Irinotekan (Camptosar) w leczeniu raka jelita grubego

W zaawan­sowanym sta­di­um raka jeli­ta grubego powszech­nie sto­su­je się chemoter­apeu­tyk Irinotekan. U częś­ci chorych może wys­tąpić niebez­piecz­na reakc­ja ubocz­na na ten lek. Przeczy­taj poniżej kiedy do takiej sytu­acji może dojść.

U częś­ci pac­jen­tów zma­ga­ją­cych się z rakiem jeli­ta grubego zas­tosowanie irinotekanu (nazwa hand­lowa Camp­tosar) może wywołać reakcję nad­wrażli­woś­ci objaw­ia­jącą się biegunka­mi, osła­bi­e­niem oraz neu­tropenią- stanem gdzie drasty­cznie spa­da licz­ba gran­u­lo­cytów we krwi. Jest to poważny stan gdyż orga­nizm chorego nie jest w stanie poradz­ić sobie z szy­bko postępu­ją­cy­mi zakaże­ni­a­mi bak­teryjny­mi, wiru­sowy­mi czy grzy­biczny­mi, które są najczęst­szą przy­czyną śmier­ci chorych na nowot­wory w cza­sie stosowa­nia chemioter­apii.

U kogo mogą wystąpić efekty uboczne?

W naszym orga­nizmie zna­j­du­je się enzym UGT1A1, którego celem jest metab­o­li­zowanie m.in. leków w tym irinotekanu.

Enzym ten jest polimor­ficzny oznacza to, że w naszej pop­u­lacji wys­tępu­je w wielu odmi­anach gene­ty­cznych, prowadząc do pojaw­ienia się zmi­an w jego budowie i dzi­ała­niu.

Oso­by, które posi­ada­ją ten enzym składa­ją­cy się z 2 alleli UGT1A1*28 (są homozy­go­ta­mi) charak­teryzu­ją się tym, że w genie obec­ne jest 7 powtórzeń tzw. frag­men­tu TA zami­ast 6 nor­mal­nie wys­tępu­ją­cych. Objaw­ia się to tym, że takie oso­by mają osłabioną funkcję enzy­mu i stosowany irinotekan nie jest praw­idłowo metab­o­li­zowany co zwięk­sza jego toksy­czność. Pac­jen­ci po pros­tu są nastaw­ieni wów­czas na wyższą dawkę leku, co zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia niepożą­danych reakcji.

Nadwrażliwość na Irinotekan

Dlat­ego u osób, które posi­ada­ją w obu kopi­ach genu 7 zami­ast 6 powtórzeń frag­men­tu TA zale­ca się wprowadze­nie obniżonej pier­wszej daw­ki leku, aby zmin­i­mal­i­zować toksy­czność leku.

Taki sam układ genów (obie kopie genu z 7 powtórzeni­a­mi frag­men­tu TA), posi­ada­ją również chorzy na Zespół Gilber­ta, co oznacza, że w razie koniecznoś­ci zas­tosowa­nia irinotekanu w lecze­niu raka jeli­ta grubego powin­no się bezwzględ­nie obniżyć u nich pier­wszą dawkę leku.

.

[1] http://jnci.oxfordjournals.org/content/99/17/1290.full.pdf+html