Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

Zespół Gilber­ta to choro­ba gene­ty­cz­na, która odpowiedzial­na jest za pod­wyżs­zony poziom biliru­biny w naszym orga­nizmie. Objaw­ia się wys­tąpi­e­niem okre­sowych żół­taczek, osła­bi­e­niem, bóla­mi brzucha czy objawa­mi gry­popodob­ny­mi. Jest to schorze­nie, które tak naprawdę nie wyma­ga leczenia, gdyż nie zagraża zdrow­iu oso­by cho­ru­jącej.

Pomi­mo tego, że jest to choro­ba łagod­na i częs­to wykry­wana przy­pad­kowo, to jest wpisana do wykazu chorób i ułom­noś­ci stosowanego w celu orzeka­nia w sto­sunku do kandy­datów ubie­ga­ją­cych się o przyję­cie m.in. do zawodowej służ­by wojskowej. W częś­ci poświę­conej chorobom układu pokar­mowego zna­j­du­ją się 2 pozy­c­je: okre­sowa hiper­biliru­bine­mia oraz przewlekła hiper­biliru­bine­mia, na pod­staw­ie, których wojskowa komis­ja lekars­ka może przyz­nać kandyda­towi kat­e­gorie N. Kat­e­go­ria ta oznacza trwałą lub cza­sową niez­dol­ność do zawodowej służ­by wojskowej.

Bard­zo trud­no znaleźć infor­ma­c­je, dlaczego ta łagod­na choro­ba dyskwal­i­fiku­je kandy­datów. Nierzad­ko też lekarze z wojskowych szpi­tali nie są w stanie wyjaśnić pac­jen­tom dlaczego na tej pod­staw­ie ich kandy­datu­ry zostały odrzu­cone. Lekarze powołu­ją się na odgórnie narzu­cone przepisy, o czym moż­na poczy­tać na wielu forach inter­ne­towych doty­czą­cych przyjęć do zawodowej służ­by wojskowej.

Test genetyczny wykryje zespół Gilberta

Zespół Gilber­ta to łagod­na hiper­biliru­bine­mia, która spowodowana jest mutacją w genie enzy­mu, który w praw­idłowych warunk­ach odpowia­da za metab­o­lizm biliru­biny. Chorobę tę moż­na bard­zo łat­wo zdi­ag­no­zować za pomocą spec­jal­nie do tego przez­nac­zonych testów gene­ty­cznych. W typowych bada­ni­ach gene­ty­cznych nie trze­ba pobier­ać krwi, wystar­czy samodziel­nie pobrać wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Praw­idłowa diag­noza zespołu Gilber­ta jest bard­zo istot­na, ponieważ objawy towarzyszące tej choro­bie mogą również pojaw­iać się w prze­biegu innych, groźniejszych chorób. Dlat­ego ważne jest, aby u osób pode­jrze­wanych o tę chorobę dla pewnoś­ci wykon­ać test gene­ty­czny.

img  

 

 

Zobacz: Badanie diag­nozu­jące zespół Gilber­ta »

9 listopa­da 2012

Powrót