Depresja u osób z celiakią?

Depresja u osób z celiakią?

U osób chorych na celi­ak­ię oprócz typowych objawów, takich jak bóle brzucha, biegun­ki, ane­mia czy też cukrzy­ca typu 1 mogą wys­tąpić także zaburzenia neu­ro­log­iczne oraz objawy chorób psy­chicznych.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Celi­akia może powodować różnego rodza­ju uszkodzenia ner­wów obwodowych, dlat­ego też u pac­jen­tów z celi­ak­ią mogą pojaw­ić się ner­wice, depres­je czy też padacz­ka. Sza­cu­je się, że u ok.15% chorych na celi­ak­ię rozpoz­na­je się określone zaburze­nie psy­chiczne a u ok. 10% pac­jen­tów wys­tępu­je depres­ja. Stany depresyjne wys­tępu­ją również u osób, u których zdi­ag­no­zowano celi­ak­ię a które obec­nie prze­by­wa­ją na diecie bezg­lutenowej. Konieczność elim­i­nacji więk­szoś­ci pro­duk­tów z diety, niemożność sko­rzys­ta­nia z ofer­ty więk­szoś­ci restau­racji czy posiłków ser­wowanych u zna­jomych częs­to prowadzi do poczu­cia innoś­ci a co w kon­sek­wencji może wywołać poważniejsze stany depresyjne. Dlat­ego tak bard­zo istotne jest wspar­cie ze strony rodziny, zna­jomych czy też fachowych psy­chologów.

Celi­akia jest chorobą, która pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu — biał­ka wys­tępu­jącego w zbożach. Jedynym możli­wym sposobem złagodzenia objawów choro­by jest wye­lim­i­nowanie nawet najm­niejszych iloś­ci glutenu z poży­wienia.

Celi­akia nie jest też chorobą łatwą do zdi­ag­no­zowa­nia. Do tej pory diag­nozy były staw­iane na pod­staw­ie wys­tępowa­nia objawów, wykry­wa­nia prze­ci­w­ci­ał antygli­a­dynowych oraz antyen­domys­jal­nych a także biop­sji jeli­ta cienkiego. Metody te mają swo­je plusy i minusy, gdyż badanie poziomu prze­ci­w­ci­ał nie zawsze daje wiary­god­ny obraz zwłaszcza u osób starszych, jak i tych prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej. Z kolei biop­s­ja jeli­ta cienkiego jest zabiegiem inwazyjnym i rodz­ice małych dzieci niechęt­nie się na nią decy­du­ją.

Celi­akia należy do grupy chorób gene­ty­cznych, dlat­ego naukow­cy kil­ka lat temu opra­cow­ali testy, które wykry­wały u pac­jen­tów dwa typy genów HLA DQ2 i HLA DQ8, odpowiedzial­nych za rozwój choro­by. Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją prak­ty­cznie w 100% wyk­luczyć ryzyko roz­wo­ju celi­akii u osób, które nie posi­ada­ją tych genów. Z kolei u osób posi­ada­ją­cych powyższe geny ist­nieje bard­zo duże ryzyko roz­wo­ju celi­akii. Wów­czas u tych osób bierze się pod uwagę ewen­tu­al­nie wys­tępu­jące objawy celi­akii lub też wykonu­je się dodatkowe bada­nia. W tym roku testy DNA na celi­ak­ię zostały ofic­jal­nie zarekomen­dowane przez między­nar­o­dowe ośrod­ki naukowe jako jed­na ze stan­dar­d­owych metod wyko­rzysty­wanych w diag­no­zowa­niu celi­akii.

Zobacz: Test DNA w kierunku celi­akii »

Powrót


Chętnie doradzimy


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 29/11/2018