Badania genetyczne — duże możliwości

badania dna

Bada­nia gene­ty­czne wykry­wa­ją zmi­any w DNA i umożli­wia­ją uzyskanie ważnych infor­ma­cji o zdrow­iu człowieka. Są coraz bardziej dostęp­ne i mają coraz więk­sze znacze­nie w nowoczes­nej opiece medy­cznej. Są też najpewniejszą metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa, uznawaną przez sądy na całym świecie.

 

Każdego dnia dziesiąt­ki naszych pac­jen­tów przekonu­ją się, jak bard­zo wynik bada­nia gene­ty­cznego może zmienić ich życie na lep­sze. Daje szanse na odzyskanie spoko­ju, zwięk­sza skuteczność prowad­zonego leczenia, pozwala zas­tosować ter­apię dos­tosowaną do predys­pozy­cji gene­ty­cznych pac­jen­ta, pozbyć się nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci czy wresz­cie szczęśli­wie donosić ciążę i urodz­ić zdrowe dziecko.


Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie bada­nia gene­ty­czne moż­na zro­bić i kiedy?
> Bada­nia DNA z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej
> Bada­nia DNA na ojcost­wo i pokrewieńst­wo
Jakie korzyś­ci wynika­ją z badań DNA?
Bada­nia DNA — zdaniem spec­jal­isty gene­ty­ki klin­icznej i eksper­ta ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki
Dlaczego warto zro­bić bada­nia gene­ty­czne w testD­NA?
Jak skon­tak­tować się z nami aby poroz­maw­iać o bada­niu DNA?


Jakie badania genetyczne można zrobić i kiedy?

Badania DNA z zakresu diagnostyki medycznej

 badania przed zastosowaniem antykoncepcji hormonalnej

Testy na ojcostwo i pokrewieństwo

Badania DNA — korzyści

  • Gwaran­tu­ją pewny i jed­noz­naczny wynik
  • Mogą znacznie skró­cić czas diag­nos­ty­ki
  • Dzię­ki pewnej diag­nozie pozwala­ją na dobranie najlep­szego leczenia
  • Są bezbolesne i niein­wazyjne (pobiera się wymaz z policz­ka)
  • Umożli­wia­ją wykrycie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do zachorowa­nia
  • Moż­na je wykon­ać w każdym wieku, nawet u bard­zo małych dzieci
  • Nie ma prze­ci­wwskazań do ich przeprowadzenia (typu ciąża, infekc­ja)
  • Pozwala­ją wykryć wczesne postaci choro­by, niewykry­walne inny­mi meto­da­mi
  • Wystar­czy wykon­ać je raz w życiu
  • Pewność, jaką daje wynik bada­nia DNA na ojcost­wo poma­ga odzyskać spokój, sta­bi­liza­cję i poczu­cie bez­pieczeńst­wa, zad­bać o przyszłość dziec­ka i całej rodziny oraz unor­mować sytu­ację prawną

Badania DNA zdaniem ekspertów

Dr n. med. Rena­ta Pos­myk, spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej

Wynik bada­nia gene­ty­cznego może dostar­czyć wielu kluc­zowych infor­ma­cji na tem­at podłoża wielu chorób u człowieka. Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją bowiem stwierdz­ić, czy w danym genie lub chro­mo­somie wys­tępu­ją niepraw­idłowoś­ci warunk­u­jące daną chorobę. Częs­to stanow­ią one jedyną skuteczną metodę diag­nos­ty­ki. Jeśli badanie gene­ty­czne wykaże, że pac­jent zna­j­du­je się np. w grupie pod­wyżs­zonego ryzy­ka zachorowa­nia na dane schorze­nie, moż­na wdrożyć dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne (np. w postaci częst­szych badań kon­trol­nych, spec­jal­nej diety), dzię­ki którym choro­ba być może nie rozwinie się wcale lub jej skut­ki będą dużo mniej dotk­li­we. Trze­ba też pamię­tać, że mutac­je gene­ty­czne są przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie. Wynik bada­nia DNA będzie więc istot­ny również dla najbliższych członków rodziny chorego.

Od strony pac­jen­ta, test gene­ty­czny jest sto­sunkowo prosty w real­iza­cji. Pobranie prób­ki (wymazu z nabłon­ka jamy ust­nej) trwa ok. kilka­dziesiąt sekund i jest całkowicie bezbolesne. Co więcej, raz wyko­nanego bada­nia DNA nie trze­ba wykony­wać powtórnie za jak­iś czas – wynik anal­izy jest aktu­al­ny przez całe życie.”

.

Dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki

Bada­nia gene­ty­czne, a dokład­nie bada­nia polimor­fiz­mu DNA, są obec­nie najskuteczniejszą metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Od co najm­niej 25 lat anal­iza zmi­en­noś­ci ludzkiego geno­mu w zakre­sie tak zwanych mark­erów typu STR (krót­kich tande­mowo pow­tarza­ją­cych się sek­wencji DNA, które są rozpros­zone po wszys­t­kich chro­mo­so­mach i nie wpły­wa­ją na żadne cechy człowieka), była wielokrot­nie wery­fikowana i obec­nie stanowi między­nar­o­dowy stan­dard służą­cy iden­ty­fikacji wszelkiego rodza­ju mate­ri­ału bio­log­icznego pochodzącego od człowieka. Metody te są w ogrom­nym stop­niu użyteczne dla organów spraw­iedli­woś­ci. Pozwala­ją na iden­ty­fikację osob­niczą człowieka zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych (na przykład: dochodze­nie spornego ojcost­wa czy pokrewieńst­wa).

Wyko­rzys­tu­je się go również w iden­ty­fikacji osób – zagin­ionych, ofi­ar wypad­ków, ofi­ar przestępstw czy samych przestępców. Określony w zakre­sie 24 mark­erów pro­fil gene­ty­czny, teo­re­ty­cznie, może się powtórzyć jak 1 na kil­ka tysię­cy mil­iardów osób, czyli przekracza wielokrot­nie liczeb­ność całej ludzkoś­ci na Zie­mi. Wyjątkiem są bliźnię­ta jed­no­ja­jowe, które posi­ada­ją ten sam mate­ri­ał gene­ty­czny.

Co więcej, mate­ri­ał gene­ty­czny anal­i­zowany w tes­tach na ojcost­wo i pokrewieńst­wo jest niezmi­en­ny i pozwala uzyskać pewny rezul­tat również na etapie życia płodowego, a nawet po śmier­ci badanej oso­by. Pro­fil DNA jest nieza­leżny również od rodza­ju próbek pobranych od danego człowieka – mogą to być wymazy z wewnętrznej częś­ci policz­ka, włosy z cebulka­mi, plamy krwi, nasienia, śliny, paznok­cie oraz uży­wane przed­mio­ty, takie jak szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, niewyprana odzież (zwłaszcza bieliz­na), niedopał­ki papierosów i wiele innych.”

Dlaczego warto zrobić badania genetyczne w testDNA?

Pewny wynik

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618.Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52)oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) oraz Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS).

W testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonasz najskuteczniejsze na rynku badań medy­cznych bada­nia oparte na metodzie gene­ty­cznej PCR. W bada­ni­ach stosowane są wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki z cer­ty­fikatem IVD oraz odczyn­ni­ki firmy PROMEGA.  Jakość pro­ce­su wyt­worzenia i steryl­iza­c­ja wymazówek służą­cych do pobra­nia próbek DNA jest potwierd­zona przez TÜV CERT/Rheinland (speł­nia wyma­gania normy DIN/EN/ISO 9001:2000). Nasze zestawy do pobra­nia próbek oznac­zone są CE (numer 0197). Mamy 15 lat doświad­czenia — mar­ka testD­NA dzi­ała na rynku już od 2003 roku.

Zobacz cer­ty­fikaty

Poradnictwo genetyczne i konsultacje ze specjalistami

Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z porad­nict­wa gene­ty­cznego. Porady udzielane są tele­fon­icznie przez doświad­c­zonych lekarzy gene­tyków. Są nimi cieszące się bard­zo dobrą opinią wśród pac­jen­tów m.in. dr n. med. Rena­ta Pos­myk i lek. Bea­ta Kozak-Klonows­ka. Pon­ad­to, ist­nieje możli­wość skon­sul­towa­nia wyników badań z diete­tyka­mi klin­iczny­mi, gas­troen­terologa­mi i psy­chologa­mi. Lekarze objaś­ni­a­ją rezul­tat i jego znacze­nie dla pac­jen­ta oraz wskazu­ją dal­sze postępowanie, przy­go­towu­ją również pisemne zalece­nia. Kon­sul­tac­ja trwa 30 min­ut i odby­wa się w dogod­nym dla pac­jen­ta ter­minie. Roz­mowa tele­fon­icz­na jest bard­zo kom­for­towa  — pac­jen­ci nie muszą wychodz­ić z domu i czekać w kole­jce.

Poz­naj nasz zespół

Badania genetyczne w całej Polsce i za granicą

Badanie gene­ty­czne moż­na zro­bić w dowol­nym, dogod­nym miejs­cu. Prób­ki moż­na pobrać w jed­nym z pon­ad 200 punk­tów pobrań w całym kra­ju lub samodziel­nie w domu za pomocą wysyłkowego zestawu pobran­iowego. Zestaw wysyłamy na dowol­ny adres, również za granicą. Pobranie prób­ki DNA jest bard­zo łatwe i bezbolesne nawet u małego dziec­ka. Pole­ga na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka paty­czkiem zakońc­zonym baweł­ni­aną główką (przy­pom­i­na on paty­czek higien­iczny), tzw. wymazówką.

Nasze zestawy są dostęp­ne dodatkowo w pon­ad 150 aptekach w całej Polsce.

Zna­jdź najbliższą placówkę

Opinie o nas

Wykon­al­iśmy anal­izy już dla 250 000 pac­jen­tów. Zobacz jak oce­ni­a­ją nas pac­jen­ci….

Skontaktuj się z nami i zapytaj o badania genetyczne

Pod­chodz­imy do pac­jen­ta zawsze całoś­ciowo, biorąc pod uwagę jego sytu­ację, oczeki­wa­nia oraz his­torię choro­by. Badanie DNA stanowi dla nas jedynie narzędzie do tego, abyśmy mogli Państ­wu pomóc. Zapew­ni­amy pomoc kon­sul­tan­tów medy­cznych 7 dni w tygod­niu.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Do czego służą bada­nia gene­ty­czne?
4.8 (95%) 8
Data publikacji: 08/05/2015, Data aktualizacji: 05/03/2019