Kiedy łysienie plackowate może być spowodowane nietolerancją glutenu

Liczne bada­nia wykazu­ją, że w wielu przy­pad­kach łysie­nie plack­owate łączy się z nietol­er­ancją glutenu – celi­ak­ią. Jeśli cier­pisz więc z powodu łysienia plack­owa­t­ego, dobrze wykon­ać gene­ty­czny test w kierunku celi­akii. Dlaczego? W przy­pad­ku obec­noś­ci obu tych chorób, tylko dieta bezg­lutenowa poz­woli Ci zmniejszyć nieprzy­jemne.

Łysienie plackowate i celiakia – możesz mieć obie te choroby

Zarówno jed­na, jak i dru­ga ma bowiem podłoże autoim­muno­log­iczne, a tego typu choro­by częs­to wys­tępu­ją razem. Ich obec­ność powodu­je, że układ odpornoś­ciowy reagu­je niepraw­idłowo i ataku­je własne tkan­ki. W przy­pad­ku celi­akii niewłaś­ci­wa reakc­ja spowodowana jest spoży­waniem glutenu – biał­ka obec­nego w wielu zbożach.

Jeśli masz celi­ak­ię, a dostar­cza­sz orga­niz­mowi gluten, niszczą się Two­je kosm­ki jeli­towe – odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych. Z tego powodu pojaw­ia­ją się niedobo­ry różnych skład­ników, w tym wit­a­min i min­er­ałów, co skutku­je niedoży­wie­niem orga­niz­mu. Co więcej, niemożli­we jest również praw­idłowe przyswa­janie leków, a więc ter­apia łysienia plack­owa­t­ego sta­je się nieskutecz­na.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Zmęczenie, bóle głowy, afty– to inne objawy celiakii

Celi­akia najczęś­ciej kojar­zona jest z bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi, wymio­ta­mi i inny­mi prob­le­ma­mi ze strony układu traw­i­en­nego. Tym­cza­sem tego typu objawy nie wys­tępu­ją aż u ok. 90% wszys­t­kich chorych. Zwyk­le obec­na jest celi­akia ukry­ta (skąpoob­ja­wowa), której symp­to­my są nieoczy­wiste i bard­zo zróżni­cow­ane. Należą do nich m.in. przewlekłe zmęcze­nie, bóle głowy, bóle mięśni, afty w jamie ust­nej, zanik szk­li­wa zębowego, osła­bi­e­nie orga­niz­mu, osteo­poroza czy depres­ja.

Chcesz wyleczyć łysienie plackowate? Najpierw zrób badanie w kierunku celiakii

Wykonu­jąc proste badanie DNA, możesz wykryć u siebie geny odpowiedzialne za wys­tępowanie celi­akii. Jeśli okaże się, że ich nie ma – celi­akia u Ciebie nie wys­tępu­je i nigdy nie wys­tąpi. Jeśli nato­mi­ast geny są obec­ne, koniecz­na jest dal­sza diag­nos­ty­ka (badanie prze­ci­w­ci­ał), która poz­woli sprawdz­ić akty­wność choro­by. Dlaczego to takie ważne? Jeśli masz celi­ak­ię, tylko wdroże­nie odpowied­niego leczenia (prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową) poz­woli Ci praw­idłowo leczyć również łysie­nie plack­owate.

Elim­i­nac­ja glutenu sprawi, że kosm­ki jeli­towe zaczną się regen­erować. Tym samym orga­nizm zacznie wchła­ni­ać sub­stanc­je odży­w­cze i leki. Warto jed­nak pamię­tać, że odbu­dowa błony ślu­zowej jelit może potr­wać nawet kil­ka lat – w zależnoś­ci od tego, jak bard­zo jest zniszc­zona. Co więcej, przy celi­akii szkodzi nawet min­i­mal­na ilość glutenu (np. obec­na w okruszkach chle­ba), dlat­ego koniecz­na jest całkowi­ta elim­i­nac­ja tego skład­ni­ka przez całe życie.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 13/04/2017, Data aktualizacji: 10/12/2018