Jak ustalić ojcostwo przez badanie DNA

 

Badanie DNA

Badanie DNA jest najskuteczniejszą metodą usta­la­nia ojcost­wa. Moż­na je wykon­ać z wymazu z policz­ka, szc­zotecz­ki do zębów, włosów wyr­wanych z cebulka­mi, plam krwi i wielu innych przed­miotów. Wynik bada­nia będzie pewny, jeśli wykon­amy go na pod­staw­ie 24 mark­erów gene­ty­cznych,  doty­czy to nawet sytu­acji, kiedy w bada­niu uczest­niczą tylko dwie oso­by – ojciec i dziecko.

 

Badanie DNA oparte na anal­izie 24 mark­erów (miejsc na DNA) wyk­lucza ojcost­wo ze 100% pewnoś­cią, lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym powyżej 99,9999%. Speł­nia tym samym zalece­nia Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii, dla którego wynik bada­nia wskazu­ją­cy takie właśnie praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa jest wynikiem pewnym.

 

Badanie DNA na ojcostwo — jak to działa

 

W bada­ni­ach DNA porównu­je się pro­fil gene­ty­czny dziec­ka, z pro­filem gene­ty­cznym jego potenc­jal­nego ojca. Każdy pro­fil gene­ty­czny jest z jed­nej strony unikalny, a z drugiej zaw­iera ele­men­ty, które dziecko w połowie dziedz­iczy po matce, a w połowie po ojcu. Tymi ele­men­ta­mi są wspom­ni­ane mark­ery gene­ty­czne, czyli konkretne miejs­ca na DNA. Opisu­je się je dwiema liczba­mi –  jed­ną dziecko dosta­je „w spad­ku” po matce, drugą po ojcu. Zatem dziecko i jego bio­log­iczny ojciec ma po jed­nej w wspól­nej licz­bie przy każdym badanym mark­erze. Jeśli jest inaczej, tzn. licz­by te w co najm­niej 4 mark­er­ach są różne – ojcost­wo zosta­je wyk­luc­zone ze 100% pewnoś­cią.

 

Prywatne i sądowe badanie DNA — różne badania, które odpowiadają na różne potrzeby

 

Czułość badań, a więc tym samym pewność wyniku, jest taka sama, nieza­leżnie od tego czy jest to badanie pry­watne czy sądowe. Inaczej wyglą­da w nich tylko pobranie samej prób­ki.  Pry­watne badanie DNA na ojcost­wo zale­cane jest osobom, którym zależy na wygodzie i dyskrecji. A to dlat­ego, że pozwala ono na przy­go­towanie wszys­t­kich mate­ri­ałów w domowym zaciszu. Wystar­czy zakupić tylko spec­jal­ny zestaw do pobra­nia DNA. Zaw­iera on wszys­tkie akce­so­ria, które w tym pomogą (kom­ple­ty wymazówek, instrukcję obsłu­gi, czy doku­men­ty zlece­nia). Taki „niezbęd­nik” zamaw­ia się tele­fon­icznie, mailowo, na miejs­cu w lab­o­ra­to­ri­um lub w aptece. Pry­watne badanie DNA nie wyma­ga ujaw­ni­a­nia danych osobowych uczest­ników tes­tu, moż­na je zro­bić anon­i­mowo. Kole­jną jego cechą jest fakt, że aby mógł zostać zre­al­i­zowany, wystar­czy udzi­ał tylko 2 osób – ojca i dziec­ka.

 

Nieco bardziej sfor­mal­i­zowany sposób pobiera­nia próbek do tes­tu sądowego spraw­ia, że jego wynik nabiera mocy dowodowej dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci. Dlat­ego też zale­cany jest osobom, które rezul­tatem z przeprowad­zonej anal­izy chcą posłużyć się w sądzie, np. w spraw­ie o ali­men­ty czy podzi­ał majątku.

 

Brak for­mal­nej pro­ce­dury przy pobiera­niu próbek, nie przeszkadza w tym aby wynik tes­tu pry­wat­nego został uznany przez sąd jako wstęp­ny dowód w spraw­ie. Pon­ad­to dzię­ki temu, że badanie DNA jest tak pewne, sąd może zade­cy­dować o wyda­niu wyroku również na pod­staw­ie wyniku pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo. Warunk­iem jest tylko zgo­da obu stron.

 

Na badanie DNA do celów sądowych wszyscy jego uczest­ni­cy, a więc ojciec, dziecko i obow­iązkowo już mat­ka, muszą udać się do spec­jal­nego punk­tu pobrań. Prób­ki pozyski­wane są w obec­noś­ci świad­ków. Wcześniej wery­fikowana jest jeszcze tożsamość badanych, którzy okazu­ją niezbędne doku­men­ty. Bard­zo ważnym załącznikiem do wyniku jest również eksper­tyza wydana przez biegłego sądowego.

Data publikacji: 30/08/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018