Nowy suplement diety dla wcześniaków

Nowy suplement diety dla wcześniakówDla wcześ­ni­aków o niskiej wadze urodzeniowej, które bard­zo częs­to zaraz po przyjś­ciu na świat lec­zone są na odd­zi­ałach inten­sy­wnej ter­apii, najważniejsze wyda­je się jak najszyb­sze tem­po wzros­tu. Przy­rost masy ciała jest bowiem wskaźnikiem polep­sza­jącego się stanu zdrowia.

W przy­pad­ku noworod­ków ważą­cych poniżej 1000 gramów główny prob­lem stanow­ią zna­j­du­jące się wciąż w fazie roz­wo­ju płu­ca oraz inne ważne organy. Jest to jeden z powodów, dla którego szy­b­ki wzrost jest tak niezwyk­le istot­ny. Kluc­zową rolę w tym pro­ce­sie odgry­wa oczy­wiś­cie ludzkie mleko, a przede wszys­tkim mleko mat­ki, które nie tylko chroni, ale i przyspiesza rozwój niemowla­ka. Jest ono bogatym źródłem biał­ka i skład­ników min­er­al­nych. Bada­nia naukow­ców z Tek­sasu, dowiodły, że włącze­nie do diety noworod­ków spec­jal­nego suple­men­tu moż­na znacznie przyspieszyć ich rozwój. Raport z najnowszego ekspery­men­tu amerykańs­kich spec­jal­istów pojaw­ił się na łamach cza­sopis­ma Jour­nal of Pedi­atrics.

Szansa na lepszy rozwój!

Naukow­cy szukali sposobu na zop­ty­mal­i­zowanie wzros­tu noworod­ków ważą­cych od 750 g do 1250 g. Ponieważ otrzymy­wały one wystar­cza­jącą ilość wzmac­ni­a­jącego biał­ka, ale potrze­bowały dodatkowych kalorii, konieczne stało się znalezie­nie innego rozwiąza­nia. Głównym prob­le­mem, przed jakim stanęli badacze, okazał się fakt, że w przy­pad­ku małych dzieci nie moż­na tak po pros­tu zwięk­szyć obję­toś­ci poży­wienia. Żołąd­ki noworod­ków są niewielkie i nie przyjęły­by dodatkowej iloś­ci pokar­mu. Trze­ba było więc pod­nieść jego kalo­ryczność, a nie ilość.

Badacze porów­nali tem­po wzros­tu niemowląt karmionych mlekiem mat­ki uzu­pełnionym spec­jal­nym kre­mowym suple­mentem oraz niemowląt karmionych wyłącznie samym mlekiem. Anal­iza wyników wykaza­ła, że podawanie suple­men­tu spowodowało wydłuże­nie dłu­goś­ci ciała oraz wzrost masy badanych wcześ­ni­aków. Wśród dzieci z grupy kon­trol­nej wskaźnik ten nie był już tak widoczny.

Szpi­tal dziecię­cy w Tek­sasie jest pier­wszą placówką, która zas­tosowała nową dietę u dzieci o bard­zo niskiej wadze urodzeniowej.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015