.

Jakie badania w przypadku nawykowych poronień?

poronienia nawykowe jakie badania

Wiele kobi­et po jed­nym czy dwóch poronieni­ach nie robi żad­nych badań lub tylko te pod­sta­wowe. Tym­cza­sem, aby zwięk­szyć swo­je szan­sę na szczęśli­we macierzyńst­wo, warto już na tym etapie dowiedzieć się, co było powo­dem straty. Kluczem do sukce­su jest kom­plek­sowa diag­nos­ty­ka przy­czyn poronień.

 

Odpowie ona na pytanie, co było powo­dem przed­w­czes­nego zakończenia ciąży, co robić, aby kole­jną ciążę udało się utrzy­mać oraz czy wyma­gane jest już jakieś konkretne lecze­nie. Diag­nos­ty­ka poronień nawykowych powin­na obe­j­mować m.in. bada­nia immuno­log­iczne oraz gene­ty­czne. Do badań zale­canych po poronie­niu zal­icza­ją się:

 

  • Badanie kar­i­o­ty­pu obo­j­ga part­nerów – od 3 do 6% parterów spośród par doświad­cza­ją­cych nawykowych poronień posi­a­da błędy w chro­mo­so­mach. Nie ujaw­ni­a­ją się one w ich wyglądzie zewnętrznym, ale mogą nie poz­wolić ciąży na praw­idłowy rozwój. Badanie kar­i­o­ty­pu, czyli zestawu wszys­t­kich chro­mo­somów, potrafi je ziden­ty­fikować.
  • Badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną – trom­bofil­ia wrod­zona jest stanem wzmożonej krzepli­woś­ci krwi. Wyma­ga szy­bkiej diag­nos­ty­ki i odpowied­niego postępowa­nia, ponieważ brak leczenia może skutkować wys­tąpi­e­niem zakrzepicy i innych chorób w układzie ser­cowo-naczyniowym oraz przy­czynić się do nawykowych poronień. Badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej swoim zakre­sem powin­no obe­j­mować – mutację czyn­ni­ka V Leden, mutację genu pro­trom­biny, 2 wari­anty genu MTHFR (C677T i A1298C, mutację genu PAI-1 oraz VR2).
  • Badanie immunofeno­ty­pu – immunofeno­typ to zbiór anty­genów (cząsteczek) charak­terysty­cznych dla danej grupy lim­fo­cytów (rodzaj białych krwinek). W cza­sie bada­nia immunofeno­ty­pu sprawdza się, czy różne grupy lim­fo­cytów wys­tępu­ją w orga­nizmie w praw­idłowych stęże­ni­ach i pro­por­c­jach. Na tej pod­staw­ie usta­la się, czy układ odpornoś­ciowy funkcjonu­je praw­idłowo. Badanie immunofeno­ty­pu ma ogromne znacze­nie w diag­nos­tyce poronień, ponieważ dzię­ki temu moż­na stwierdz­ić, czy układ rozrod­czy nie „zwal­cza” przy­pad­kiem rozwi­ja­jącego się zarodka/płodu.
  • Badanie na trwałą nietol­er­ancję glutenu (celi­ak­ię) – nielec­zona celi­akia wiąże się z 10-krot­nie wyższym ryzykiem poronienia niż w przy­pad­ku celi­akii lec­zonej. Co więcej, kobi­eta nie musi odczuwać dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego ani żad­nych innych objawów trwałej nietol­er­ancji glutenu. Jedynym symp­tomem mogą być właśnie poronienia. Decy­du­jąc się na badanie gene­ty­czne w kierunku celi­akii oraz pode­j­mu­jąc lecze­nie, kobi­eta ma szan­sę zajść w ciążę, utrzy­mać ją i urodz­ić zdrowe dziecko.

Wyni­ki badań gene­ty­cznych zawsze należy skon­sul­tować z lekarzem gene­tykiem, który dokład­nie je omówi, powie co oznacza­ją i w razie potrze­by zapro­ponu­je odpowied­nie lecze­nie.

Pozostałe badania w przypadku nawykowych poronień

 

  • Bada­nia hor­mon­alne – orga­nizm kobi­ety musi być wystar­cza­ją­co zre­gen­erowany, aby wyni­ki badań hor­mon­al­nych były miar­o­da­jne, dlat­ego najlepiej odczekać z nimi co najm­niej 3 miesiące od poronienia. Sprawdz­ić warto przede wszys­tkim hor­mo­ny płciowe – FSH, LS, androge­ny, prog­es­teron, estroge­ny pro­lak­tynę – oraz hor­mo­ny tar­czy­cy – TSH, FT3 i FT4.
  • Bada­nia infek­cyjne – do poronienia może dojść na skutek zakaże­nia cytome­gal­ią, tok­so­plaz­mozą, róży­czką, chlamy­dią tra­choma­tis czy róży­czką. W przy­pad­ku przed­w­czes­nego zakończenia ciąży, warto prze­badać się pod ich kątem.
  • Badanie narządów rod­nych – do poronień może dochodz­ić z powodu niepraw­idłowej budowy narządów rod­nych kobi­ety, przede wszys­tkim maci­cy. Wśród wrod­zonych wad maci­cy może­my wymienić m.in.: maci­cę jed­norożną, dwurożną, maci­cę prze­grod­zoną wrod­zony brak lub niedorozwój szyj­ki maci­cy.
  • Badanie nasienia – badanie nasienia pole­ga na anal­izie plem­ników mężczyzny pod kątem ich mor­fologii, liczeb­noś­ci czy ruch­li­woś­ci. Wykonu­je się je najczęś­ciej w przy­pad­ku ciąży bez­zar­o­d­kowej (pustego jaja płodowego).

 

 

Dowiedz się więcej: 

 

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 13/02/2019