Badania DNA na ojcostwo — najczęściej zadawane pytania

Poniżej przed­staw­iamy listę najczęś­ciej zadawanych pytań doty­czą­cych testów na usta­lanie ojcost­wa wraz z odpowiedzi­a­mi. Jeśli nie zna­jdą Państ­wo tutaj infor­ma­cji, której poszuku­je­cie prosimy o kon­takt z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi:.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

.

Najczęstsze pytania

Czy wyni­ki badań z testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uznawane są przez sąd?

W przy­pad­ku testów pry­wat­nych gdzie mate­ri­ał pobiera­cie Państ­wo samodziel­nie, wynik bada­nia nie ma wartoś­ci dowodowej dla sądu. Niem­niej jed­nak bard­zo częs­to klien­ci wyko­rzys­tu­ją wyni­ki badań pry­wat­nych jako dowód wstęp­ny. Jeśli zamierza­cie Państ­wo wyko­rzys­tać wynik bada­nia przed sądem wów­czas zale­camy aby mate­ri­ał do bada­nia został pobrany zgod­nie z pro­ce­durą sądową czyli w placów­ce medy­cznej w obec­noś­ci świad­ków oraz za okazaniem doku­men­tów tożsamoś­ci (sądowe ustal­e­nie ojcost­wa). Nieza­leżnie od tego czy zle­ca­ją Państ­wo badanie dla celów sądowych czy pry­wat­nych uzysku­ją Państ­wo tak samo wiary­god­ny i pewny wynik tes­tu.

Czy wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo jest bolesne?

Nie. Do wyko­na­nia tes­tu na ojcost­wo pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policz­ka za pomocą spec­jal­nych wymazówek zakońc­zonych baweł­ni­aną główką. Tak więc w pobra­niu wymazu chodzi przede wszys­tkim o potar­cie gąbeczką o policzek co nie wiąże się z bólem gdyż nie jest to zabieg inwazyjny. Taki mate­ri­ał z powodze­niem może być pobier­any już w drugiej dobie po urodze­niu dziec­ka. Zobacz jak praw­idłowo pobrać prób­ki…

Czy dane osobowe podawane przy zlece­niu bada­nia są chro­nione?

Tak i stanowi to dla lab­o­ra­to­ri­um jeden z najważniejszych pri­o­ry­tetów. Dane, które Państ­wo przekazu­ją lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je wyłącznie do wys­taw­ienia wyniku bada­nia. A po zakończe­niu bada­nia dane są arch­wiz­i­wane jako doku­men­tac­ja medy­cz­na w spec­jal­nie zabez­piec­zonych archi­wach. Pon­ad­to, lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da akty­wnie wprowad­zoną Poli­tykę Ochrony Danych Osobowych, która uniemożli­wia przekazanie jakichkol­wiek infor­ma­cji na tem­at zle­conego bada­nia osobom trzec­im. Więcej na tem­at ochrony danych klien­tów przy bada­ni­ach DNA na ojcost­wo…

W jaki sposób postępu­je się z próbka­mi po dostar­cze­niu ich do lab­o­ra­to­ri­um?

Po dostar­cze­niu próbek do lab­o­ra­to­ri­um zosta­ją one zaszyfrowane i wpisane do rejestru a następ­nie pod­dawane pier­wsze­mu etapowi bada­nia jakim jest izo­lac­ja DNA.

Czy wynik tes­tu na ojcost­wo jest pewny?

Tak, ojcost­wo zosta­je potwierd­zone jeśli uzysku­je się wynik z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999%- co w statystyce pop­u­la­cyjnej uznawane jest za “ojcost­wo prak­ty­cznie dowiedzione”. Z kolei w przy­pad­kach gdzie ojcost­wo jest wyk­luc­zone uzysku­je się wynik z praw­dopodobieńst­wem ojcost­wa bio­log­icznego wynoszą­cy 0%, co inaczej rzecz ujmu­jąc wyk­lucza ojcost­wa w 100%.

Bada­nia DNA na ojcost­wo pole­ga­ją na anal­izie 24 miejsc na DNA (mark­erów). W przy­pad­ku uzyska­nia wyniku potwierdza­jącego ojcost­wo połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka powin­na być zgod­na z połową mate­ri­ału ojca. W przy­pad­ku wyniku wyk­lucza­jącego co najm­niej 4 z 24 badanych mark­erów musi wykazać niez­god­ność między próbką ojca i dziec­ka. Prak­ty­cznie niemożli­wa jest przy­pad­kowa zgod­ność wszys­t­kich 24 mark­erów. Więcej o pewnoś­ci testów DNA na ojcost­wo…

Na czym polegą testy na ojcost­wo?

Test na ojcost­wo pole­ga na porów­na­niu mate­ri­ału od ojca i dziec­ka w celu sprawdzenia czy połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka jest zgod­na z połową mate­ri­ału od ojca. W tym celu lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je metodę Mul­ti­plex STR, która pole­ga na anal­izie 24 miejsc na DNA (miejs­ca określane są zami­en­nie jako mark­ery, loci lub układy STR). W tych miejs­cach bada się ilość powtórzeń spec­jal­nych moty­wów nuk­leo­ty­dowych, które na wyniku bada­nia przed­staw­ia się w formie liczb. Każde z tych 24 miejsc na DNA opisane jest przez 2 licz­by. Wyni­ka to z fak­tu, że połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziedz­ic­zona jest po matce a połowa po ojcu. Inny­mi słowy, jed­na licz­ba przy danym mark­erze pochodzi od mat­ki a dru­ga od ojca. Tak więc jeśli ojcost­wo jest potwierd­zone to w każdym mark­erze dziecko i ojciec powin­ni mieć jed­ną wspól­na liczbę. Na koń­cowych eta­pach bada­nia, kiedy określone są już pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich osób, lab­o­ra­to­ri­um sprawdza czy w każdym miejs­cu na DNA, które było badane jest jed­na zgod­na licz­ba u ojca i dziec­ka. Jeśli co najm­niej w 4 miejs­cach na DNA licz­by się nie zgadza­ją wów­czas mamy do czynienia z wyk­lucze­niem ojcost­wa. Jeśli we wszys­t­kich 24 miejs­cach na DNA ojciec i dziecko posi­ada­ją po jed­nej wspól­nej licz­bie wtedy lab­o­ra­to­ri­um wys­taw­ia wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo.

Czy mat­ka musi wziąć udzi­ał w teś­cie na ojcost­wo?

Nie. Mate­ri­ał od mat­ki nie jest wyma­gany w więk­szoś­ci zle­canych badań, gdyż lab­o­ra­to­ri­um anal­izu­je w tym przy­pad­ku tylko te geny, które dziecko dziedz­iczy po ojcu.

Tylko w nielicznych przy­pad­kach może zaist­nieć konieczność włączenia do bada­nia mate­ri­ału mat­ki jeśli badanych jest dwóch potenc­jal­nych ojców blisko ze sobą spokrewnionych, np: dwóch braci.

Czy badanie ojcost­wa może być przeprowad­zone bez udzi­ału ojca?

Jeśli dom­nie­many ojciec nie żyje moż­na wów­czas przeprowadz­ić badanie na ojcost­wo na 3 sposo­by: wyko­rzys­tu­jąc przed­mio­ty należące niegdyś do dom­nie­manego ojca; bada­jąc najbliższych członków rodziny zmarłego ojca; przeprowadza­jąc anal­izę chro­mo­so­mu Y jeśli dziecko jak i członkowie rodziny ojca są płci męskiej (pomiędzy badany­mi osoba­mi jest zachowana pros­ta linia męs­ka). W powyższych przy­pad­kach moż­na uzyskać jed­noz­naczne i czułe wyni­ki badań.

Czy do bada­nia ojcost­wa moż­na pobrać mate­ri­ał samodziel­nie?

Tak. Mate­ri­ał do bada­nia pobiera­cie Państ­wo samodziel­nie w domu za pomocą spec­jal­nego zestawu, który przesyłamy Państ­wu pocztą. Do bada­nia pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Więcej o zasadach pobiera­nia próbek do badań DNA

Co się dzieję, jeśli pobiorę mate­ri­ał niepraw­idłowo?

Pobranie wymazu z policz­ka jest bard­zo proste, dlat­ego ryzyko niepraw­idłowego pobra­nia mate­ri­ału jest min­i­malne. Niem­niej jed­nak, jeśli mate­ri­ał zostanie pobrany niepraw­idłowo wów­czas macie Państ­wo gwarancję z lab­o­ra­to­ri­um  na ponowne bezpłatne pobranie wymazu.

Czy aby pobrać mate­ri­ał należy zawsze użyć spec­jal­nego zestawu?

Zwyk­le zale­camy aby do bada­nia ojcost­wa pobier­ać mate­ri­ał za pomocą naszego zestawu, który jest wlic­zony w cenę bada­nia. Niem­niej jed­nak jeśli nie mają Państ­wo możli­woś­ci uży­cia takiego zestawu mogą Państ­wo pobrać wymaz za pomocą paty­czków kos­me­ty­cznych do uszu. Badanie ojcost­wa moż­na wykon­ać na pod­staw­ie innych mate­ri­ałów niż wymaz takich jak: włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ki do nosa, plamy krwi czy szc­zotecz­ki do zębów. W celu poz­na­nia szczegółów, prosimy prze­jść do sekcji mikrośla­dy lub też skon­tak­tować się z naszym kon­sul­tan­tem.

Czy rodzaj mate­ri­ału uży­ty w bada­niu ma znacze­nie?

Nie ma znaczenia na pod­staw­ie jakiego mate­ri­ału anal­i­zowane jest DNA, gdyż nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki DNA jest takie samo. Tak więc czułość bada­nia jest iden­ty­cz­na w przy­pad­ku anal­izy wymazu z policz­ka, krwi czy włosów z cebulka­mi.

Czy wiek osób badanych ma znacze­nie?

Wiek osób badanych nie ma znaczenia dla wiary­god­noś­ci tes­tu. Badane przez lab­o­ra­to­ri­um obszary DNA są niezmi­enne przez całe życie. Od poczę­cia i następ­nie przez całe życie obszary te nie powin­ny ule­gać zmi­an­ie.

Jak dłu­go oczeku­je się na wynik tes­tu ojcost­wa?

Infor­ma­c­ja doty­czą­ca wyniku bada­nia jest dostęp­na juz w 3–5 dniu roboczym.

W jaki sposób mogę otrzy­mać zestaw do pobra­nia mate­ri­ału?
Każdy sposób kon­tak­tu z nami umożli­wia złoże­nie zamówienia na zestaw. Tak więc zamówie­nie mogą Państ­wo złożyć tele­fon­icznie, mailowo, w cza­sie roz­mowy na cza­cie lub wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz zamówienia na naszej stron­ie. Zestaw zostanie dostar­c­zony Państ­wu do 2 dni roboczych w takiej formie jaką sobie Państ­wo wcześniej zaży­czyli. Zestaw moż­na także kupić w placówkach i aptekach z który­mi współpracu­je­my.
Czy mogę włączyć do bada­nia dodatkowe oso­by?

Oczy­wiś­cie tak. W przesyłanych Państ­wu zestawach zawsze dołącza­my dodatkowe wymazów­ki a gdy­byś­cie Państ­wo potrze­bowali włączyć do bada­nia więcej osób wystar­czy nas poin­for­mować wów­czas dołożymy dodatkowe wymazów­ki. Należy jedynie pamię­tać, że włącze­nie do bada­nia dodatkowych osób wiąże się z dopłatą.

Pode­jrze­wam, że ojcem dziec­ka może być mój brat. Czy test będzie wtedy wiary­god­ny?

Wynik bada­nia ojcost­wa powinien być jed­noz­naczny jeśli badamy dwóch braci jako potenc­jal­nych ojców. Jed­nak w takiej sytu­acji zale­cane jest prze­badanie mate­ri­ału od oby­d­wu braci, mat­ki oraz dziec­ka.

.

 

 

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 04/03/2019