Kiedy w rodzinie pojawiła się celiakia?Kiedy w rodzinie pojawiła się celiakia?

Pond 2,5 mln ludzi w Europie cho­ru­je na celi­ak­ię. W Europie jest 2,5 mln ludzi, którzy nie mogą jeść pieczy­wa, pizzy, makaronów i wielu innych potraw gdyż tam zna­j­du­je się gluten (białko pochodzące ze zboża). I co ważne, Celi­akia to nie tylko choro­ba dziecię­ca, ona również wys­tępu­je u dorosłych i jest nawet wtedy trud­niejsza do zdi­ag­no­zowa­nia.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Czy wiesz, że bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegun­ki, bóle głowy, apa­tia, brak apety­tu, objawy niedoży­wienia oraz noto­ryczne uczu­cie zmęczenia mogą wskazy­wać na celi­ak­ię? Są to dość niekom­for­towe objawy, znacznie utrud­ni­a­jące życie i bard­zo trudne do wye­lim­i­nowa­nia bez poz­na­nia ich przy­czyny. (więcej infor­ma­cji na tem­at celi­akii zna­jdziesz tutaj).

Celi­akia to choro­ba uwarunk­owana gene­ty­cznie, co oznacza, że może być przekazy­wana z pokole­nia na pokole­nie. Jeśli Ty cho­ru­jesz na celi­ak­ię to Two­je dzieci mogą być zagrożone wys­tąpi­e­niem tej choro­by.


Mogło­by się na pozór wydawać, że sprawa jest bard­zo pros­ta, że wystar­czy wyco­fać z diety gluten i dana oso­ba nie będzie miała uciążli­wych objawów. Nieste­ty tak w rzeczy­wis­toś­ci nie jest. Po pier­wsze gluten dodawany jest do wielu pro­duk­tów spoży­w­czych oraz leków i cza­sa­mi trud­no jest ustal­ić czy dany pro­dukt go zaw­iera czy nie ( pro­duk­ty częs­to są nieoz­nac­zone). Po drugie jak twierdzi gas­trolog Dr n. med. Doro­ta Ksiądzy­na:Klasy­cz­na postać choro­by trzewnej z objawa­mi ze strony prze­wodu pokar­mowego wys­tępu­je u małych dzieci. U dorosłych zde­cy­dowanie domin­u­je postać niety­powa, w której na pier­wszy plan wysuwa­ją się objawy poza­jeli­towe. Zdarza się więc, że od wys­tąpi­enia pier­wszych dolegli­woś­ci do rozpoz­na­nia upły­wa nawet 10 lat”.

rekomendacja_celiakia

Oznacza to, że nie zawsze objawy celi­akii mogą u nas wys­tępować albo nie są one na tyle jed­noz­naczne aby pode­jrze­wać celi­ak­ię, a jed­nak jesteśmy potenc­jal­nie zagrożeni. Niez­di­ag­no­zowana i nielec­zona celi­akia może w ostate­cznoś­ci prowadz­ić do poważnego uszkodzenia jelit i niedoży­wienia- stanów potenc­jal­nie zagraża­ją­cych życiu.

Obec­nie na rynku dostęp­nych jest kil­ka rodza­jów testów, które w mniej lub bardziej wiary­god­ny sposób pozwala­ją na zdi­ag­no­zowanie celi­akii. Wiele badań naukowych wskazu­je na to, że celi­akia jest uwarunk­owana gene­ty­cznie. [1]

Kosiorz-opinia

Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia:

  • wys­tąpi­e­nie w/ w objawów
  • krewni I stop­nia osób chorych na celi­ak­ię
  • pac­jen­ci, u których wys­tępu­je ane­mia
  • pac­jen­ci, z cukrzy­cą insuli­no zależną (I –go typu)
  • pac­jen­ci z zespołem Dow­na
  • pac­jen­ci, u których wys­tąpiło niez­naczne obniże­nie kosmków jeli­towych i prze­rost krypt
  • pac­jen­ci z pozy­ty­wnym wynikiem bada­nia sero­log­icznego. 

Więcej infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych na Celi­ak­ię zna­jdziesz tutaj…

[1] Sza­jew­s­ka H.: Czy moż­na zapo­biec celi­akii? Aler­gia, 2007, 3: 17–20; http://alergia.org.pl/lekarze/archiwum/07_03/pdf/2007_0305.pdf

Chętnie doradzimy


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 14/07/2017