Nietolerancja laktozy test

nietolerancja laktozy test

Pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy to efekt mutacji w genie kodu­ją­cym lak­tazę — enzym odpowiedzial­ny za rozkład cukru mlecznego w orga­nizmie. Ze wzglę­du na gene­ty­czne podłoże chorobę najłatwiej zdi­ag­no­zować przy pomo­cy prostego tes­tu gene­ty­cznego. Co jeszcze warto wiedzieć o nietol­er­ancji lak­tozy?

Laktoza, czyli co?

Czyli cuki­er mleczny zbu­dowany z dwóch cząsteczek, a mianowicie glukozy i galak­tozy. Nasz orga­nizm nie potrafi straw­ić go jed­nak w postaci złożonej. Aby tak się stało lak­toza musi najpierw zostać rozbi­ta na dwa odręb­ne skład­ni­ki. Orga­nizm wyko­rzys­tu­je do tego celu lak­tazę – jeden z enzymów jeli­towych. Bywa jed­nak, że lak­toza nie zosta­je straw­iona i zami­ast tego fer­men­tu­je w jeli­tach. Prob­le­my z traw­ie­niem lak­tozy mogą mieć różną przy­czynę.

Pierwotna, wrodzona, nabyta — różne odmiany nietolerancji laktozy

Pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy będzie wys­tępować najczęś­ciej. Doty­czy nawet 37% dorosłych Polaków. Cechu­je ją spadek akty­wnoś­ci enzy­mu lak­tazy wraz z wiekiem. Gen­er­al­nie im jesteśmy star­si, tym enzym lak­taza jest coraz mniej akty­wny. U osób dotknię­tych pier­wot­ną nietol­er­ancją lak­tozy spadek będzie jed­nak zde­cy­dowanie więk­szy. Za pier­wot­ną nietol­er­ancją lak­tozy kry­je się mutac­ja w genie LCT — genie kodu­ją­cym wspom­ni­any enzym.
Wrod­zona nietol­er­anc­ja lak­tozy będzie najrzad­szą postacią choro­by. Charak­teryzu­je się ona całkow­itym brakiem lak­tazy w orga­nizmie. Enzym w ogóle nie jest wyt­warzany, a dziecko prak­ty­cznie już od momen­tu nar­o­dzin nie trafi cukru mlecznego — i to nawet w najm­niejszych iloś­ci­ach.

Ostat­nia odmi­ana nietol­er­ancji lak­tozy — naby­ta — będzie miała charak­ter prze­jś­ciowy. Chwilowe obniże­nie akty­wnoś­ci enzy­mu lak­tazy może być m.in. wynikiem prze­bytego zakaże­nia żołądkowo-jelitowego(zw. „jelitówka”), anty­bio­tykoter­apii czy celi­akii.

Nietolerancja laktozy — najczęstsze objawy

Nietol­er­anc­ja lak­tozy zaburza praw­idłowe dzi­ałanie układu pokar­mowego, powodu­jąc prob­le­my gas­tryczne, w tym bóle brzucha, wzdę­cia, wymio­ty, biegun­ki oraz uczu­cie przele­wa­nia się w brzuchu. Tym sposobem nietol­er­anc­ja lak­tozy nierzad­ko przy­pom­i­na celi­ak­ię. Zresztą obie choro­by bard­zo częs­to ze sobą współwys­tępu­ją.

Nietolerancja laktozy test — wodorowy test oddechowy

Oso­by z pode­jrze­niem nietol­er­ancji lak­tozy częs­to w pier­wszej kole­jnoś­ci kieru­je się na tzw. wodor­owy test odd­e­chowy. Obec­ność wodoru w wydy­chanym powi­etrzu to efekt fer­men­tu­jącej w jeli­tach lak­tozy. Wodor­owy test odd­e­chowy nie należy jed­nak do badań szczegól­nie kom­for­towych. Przede wszys­tkim wyma­ga przy­go­towań. Do tego ist­nieje ryzyko uzyska­nia fałszy­wego wyniku.

Nietolerancja laktozy test — badanie genetyczne

Test gene­ty­czny nie wyma­ga od pac­jen­ta prak­ty­cznie żad­nych przy­go­towań. Na badanie nie trze­ba przy­chodz­ić na czc­zo, co więcej prób­ki moż­na pobrać samodziel­nie w domu. Badanie gene­ty­czne cechu­je również bard­zo wyso­ka wiary­god­ność wyniku, w zasadzie nie ma możli­woś­ci uzyska­nia fałszy­wego rezul­tatu. Test DNA ma za zadanie ustal­ić, czy oso­ba badana posi­a­da mutację w genie LCT, a więc pośred­nio ustal­ić rodzaj nietol­er­ancji.

Nietolerancja laktozy test – badanie podpowie, jak długo stosować dietę bezlaktozową

Nietol­er­anc­ja lak­tozy wyma­ga cza­sowej lub stałej elim­i­nacji określonych pro­duk­tów z diety. Lak­toza może nieste­ty zna­j­dować się wszędzie, nie tylko w mleku i jego przetworach, ale też słody­czach, wędli­nach czy lekach. Bard­zo ważne jest więc uważne czy­tanie etyki­et kupowanych pro­duk­tów. To jak dłu­go chory musi stosować dietę bezlak­to­zową będzie zależeć od rodza­ju nietol­er­ancji. O tym powie już jed­nak nietol­er­anc­ja lak­tozy test, czyli wynik bada­nia gene­ty­cznego.

Data publikacji: 02/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018