Bankowanie krwi pępowinowej

Bankowanie krwi pępowinowej

Krew pępowinowa stanowi cenne źródło komórek macierzystych. Inaczej nazy­wa się je komórka­mi pier­wot­ny­mi – dają bowiem początek innym, z których pow­sta­ją organy wewnętrzne i skóra. Ich wyjątkowość jest wyko­rzysty­wana przez aktu­al­ną medy­cynę w lecze­niu wielu chorób. Aktu­al­nie ter­apię za pomocą komórek macierzystych wyko­rzys­tu­je się w lecze­niu 70 jed­nos­tek chorobowych. Są to głównie choro­by układu odpornoś­ciowego, krwionośnego, chorób nowot­worowych i innych.

.

.

Terapia za pomocą komórek macierzystych – co warto wiedzieć

Krew pępowinowa może być wyko­rzys­tana nie tylko w lecze­niu pac­jen­ta u którego odby­wa się pobranie, ale również u jego siostry lub bra­ta i innych, jeśli potwierd­zona zostanie tzw. zgod­ność tkankowa. Musi jed­nak spełnić określone kry­te­ria jakoś­ciowe i iloś­ciowe. Pobrana ilość wystar­cza do momen­tu kiedy dziecko osią­ga określona wagę – 40 kg czyli mniej więcej do 11–12 roku życia. Po jej osiąg­nię­ciu ter­apia możli­wa jest z wyko­rzys­taniem krwi innych daw­ców. Nie zawsze też ter­apia za pomocą komórek macierzystych przynosi spodziewane efek­ty. Nie ma bowiem pewnoś­ci, czy ter­apia z ich uży­ciem okaże się skutecz­na.

Jak jeszcze możesz ochronić dziecko przed skutkami chorób wrodzonych?

Przeszczep komórek macierzystych nie jest jedynym sposobem ochrony dziec­ka przed skutka­mi chorób wrod­zonych. W Polsce jest już dostęp­ny test NOVA. To bard­zo nowoczesne badanie, które pozwala na określe­nie możli­woś­ci zachorowa­nia na 87 chorób wrod­zonych. Dodatkowo rodz­ic uzysku­je też infor­ma­c­je na tem­at wrażli­woś­ci małego pac­jen­ta na 32 sub­stanc­je zawarte w lekach.

Co daje takie badanie?

Wczesne wykrycie wielu chorób wrod­zonych daje szanse na ura­towanie dziecku zdrowia a nawet życia. Wykonu­jąc test NOVA możesz ochronić swo­je dziecko przed:

  •  Niepełnosprawnoś­cią psy­cho­ru­chową
  •  Choroba­mi nowot­worowy­mi
  •  Ciężki­mi uszkodzeni­a­mi organów wewnętrznych

Na czym polega wyjątkowość testu Nova

Test Nova wykry­wa choro­by nim te zaczną się objaw­iać. Charak­terysty­czną ich cechą jest to, że rozwi­ja­ją się na ogół bezob­ja­wowo lub ich objawy są na tyle dyskretne, że nie budzą więk­szego niepoko­ju ze strony lekarzy. Wiele zmi­an w genach daje bard­zo niety­powe objawy. U noworod­ka mogą to być np. nad­mier­na sen­ność, niereg­u­larny odd­ech i pod­wyżs­zona tem­per­atu­ra ciała, trud­noś­ci z karmie­niem, wymio­ty, dzi­wne odruchy ciała czy drgaw­ki. Rodz­ice ani pedi­atrzy nie kojarzą ich z gene­tyką. Tym­cza­sem niewykry­ta w porę choro­ba u dziec­ka może doprowadz­ić do bard­zo groźnych powikłań, w tym nawet śmier­ci. Takie przy­pad­ki częs­to pozosta­ją niez­di­ag­no­zowane i mogą zostać uznane np. za nagłą śmierć łóżeczkową. Wykrycie chorób zan­im pojaw­ią się objawy daje nie tylko szan­sę na wylecze­nie, spraw­ia że niejed­nokrot­nie ter­apia jest dużo łatwiejsza i tańsza.

Poza liczbą badanych chorób, test Nova wskazu­je również na wybór skutecznych metod leczenia ter­az i w przyszłoś­ci. Bada bowiem rekcję dziec­ka na określone 32 sub­stanc­je akty­wne wyko­rzysty­wane w lekach. Dzię­ki temu rodz­ic wie, które leki są bez­pieczne dla dziec­ka, a które mogą wywołać u niego niepożą­dane reakc­je.

Data publikacji: 04/05/2017, Data aktualizacji: 10/12/2018