Dowiedz się więcej tutaj. Zadzwoń i zapytaj o badanie NOVA: 576 997 525

Bankowanie krwi pępowinowej – alternatywy

bankowanie krwi pepowinowej

Wielu rodz­iców zas­tanaw­ia się nad bankowaniem krwi pępowinowej, aby jak najlepiej zad­bać o swo­je dziecko. Tym­cza­sem pojaw­iły się nowe alter­naty­wny, dzię­ki którym możesz real­nie wpłynąć na zdrowie malucha. Jakie? Chodzi o nowoczesne bada­nia gene­ty­czne: w kierunku aż 87 chorób wrod­zonych i sprawdza­jące reakcję dziec­ka na 32 sub­stanc­je lecznicze.

Bankowanie krwi pępowinowej – na czym polega?

Krew pępowinowa jest źródłem komórek macierzystych. Wyko­rzys­tu­je się je do leczenia niek­tórych chorób, jed­nak wiele z możli­wych zas­tosowań wciąż pozosta­je w sferze badań. Wielu rodz­iców zas­tanaw­ia się więc, czy warto sko­rzys­tać z bankowa­nia, by zapewnić swo­je­mu dziecku ewen­tu­al­ną pomoc.

Nieste­ty – bankowanie krwi pępowinowej dla włas­nych potrzeb jest dro­gie (płaci się zarówno za pobranie, jak i później co roku za prze­chowywanie). Nie zawsze wyko­rzys­tanie takiej krwi może być pon­ad­to skuteczne. Dlaczego? Przykład­owo, jeśli dziecko cho­ru­je na schorze­nie o podłożu gene­ty­cznym, podanie mu jego włas­nych komórek macierzystych nie spowodu­je poprawy.

Na szczęś­cie ist­nieją alter­naty­wy dla bankowa­nia krwi pępowinowej, dzię­ki którym możli­we sta­je się zad­ban­ie o zdrowie dziec­ka od dnia nar­o­dzin. Jakie?

Diagnostyka chorób wrodzonych – zbadaj dziecko pod kątem 87 chorób…

…za jed­nym razem! Umożli­wia to nowoczesne badanie gene­ty­czne, które moż­na wykon­ać zaraz po urodze­niu. Dzię­ki temu rodz­ice zysku­ją pewność co do stanu zdrowia malucha już od pier­wszych dni. Jeden test wystar­czy, żeby znacznie zwięk­szyć szan­sę na zdrowe i bez­pieczne życie dziec­ka.

Warto zdawać sobie sprawę, że wiele z badanych chorób na początku nie daje widocznych objawów, tym­cza­sem skut­ki mogą być naprawdę bard­zo groźne. Nieod­powied­nio wcześnie wykryte schorzenia wrod­zone mogą spowodować nawet trwałe uszkodze­nie narządów, upośledze­nie czy śmierć.

Farmakogenetyka – sprawdź, jak dziecko reaguje na leki

Nowoczes­na diag­nos­ty­ka gene­ty­cz­na pozwala też sprawdz­ić, w jaki sposób dziecko reagu­je na 32 sub­stanc­je zawarte w lekach. To bard­zo waż­na infor­ma­c­ja, ponieważ każdy z nas ma na te skład­ni­ki trochę inną wrażli­wość. Jeśli lekarze wiedzą, jakie leki i daw­ki są dla dziec­ka odpowied­nie, mogą prowadz­ić skuteczną i bez­pieczną ter­apię.

Dzię­ki temu możli­we sta­je się też uniknię­cie groźnych dla zdrowia czy życia sytu­acji, np. związanych z podaniem zbyt dużej daw­ki leku czy pojaw­ie­niem się niepraw­idłowej inter­akcji. Wynik takiego bada­nia jest cen­ną infor­ma­cją na całe życie i przy­da się również w przyszłoś­ci.

Chcesz mieć realny wpływ na zdrowie Twojego dziecka?

Dzię­ki nowoczes­nym badan­iom gene­ty­cznym masz taką możli­wość. Co roku na świecie z choroba­mi wrod­zony­mi rodzi się niemal 8 mil­ionów dzieci – wiele z nich zaraz po urodze­niu uzna­je się za zdrowe. Pamię­taj, że cho­ci­aż genów nie da się zmienić, moż­na odpowied­nio się do nich dos­tosować, chroniąc życie i zdrowie malucha. Im szy­b­ciej Two­ja pociecha zostanie więc prze­badana, tym szy­b­ciej moż­na będzie wprowadz­ić odpowied­nie leczenie. Jeśli okaże się nato­mi­ast, że dziecko nie ma w genach zapisanej żad­nej choro­by – zyskasz spokój już na zawsze.

Zadzwoń i zapytaj o badanie NOVA: 576 997 525


Data publikacji: 23/10/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018