Nowe porozumienie w sprawie badań genetycznych nad chorobami jelit

Fir­ma 23andMe poin­for­mowała o porozu­mie­niu z Pfiz­er Inc w spraw­ie badań gene­ty­cznych obe­j­mu­ją­cych schorzenia układu pokar­mowego. Autorzy inic­jaty­wy przewidu­ją, że w tes­tach weźmie udzi­ał ok. 10 000 osób cier­pią­cych na tzw. nieswoiste zapale­nia jelit (ang. Inflam­ma­to­ry Bow­el Dis­eases, IBD). Pro­jekt ten ma na celu ziden­ty­fikowanie wszys­t­kich czyn­ników gene­ty­cznych wpły­wa­ją­cych na pow­stanie i rozwój choro­by. Kole­jnym celem ma być zbadanie odpowiedzi pac­jen­tów na zas­tosowane lecze­nie.

Według danych statysty­cznych pochodzą­cych z Cen­ters for Dis­ease Con­trol and Pre­ven­tion (CDC), w samych tylko Stanach Zjed­noc­zonych na IBD cho­ru­je aż 4 mil­iony ludzi, przy czym wys­tępu­je ono częś­ciej w kra­jach rozwinię­tych. Na chorobę nie ma skutecznego lekarst­wa, jej przy­czyny również nie zostały do koń­ca poz­nane.

Przed­staw­iciele obu spółek mają nadzieję, że dzię­ki wspól­ne­mu wysiłkowi uda się ustal­ić wszys­tkie gene­ty­czne czyn­ni­ki leżące u pod­staw chorób jelit, które ostate­cznie doprowadzą do przy­go­towa­nia skuteczniejszych metod ich leczenia. Reprezen­tan­ci 23andMe nie kryją ekscy­tacji wynika­jącej z możli­woś­ci współpra­cy z fir­mą Pfiz­er, która to zobow­iąza­ła się do prowadzenia prac zmierza­ją­cych w kierunku opra­cow­a­nia nowych metod ter­apeu­ty­cznych dla pac­jen­tów z nieswoisty­mi zapale­ni­a­mi jelit. Tylko dzię­ki zrozu­mie­niu bio­log­icznych mech­a­nizmów pow­stawa­nia IBD uda się to osiągnąć. Zadaniem 23andMe będzie nato­mi­ast znalezie­nie osób cier­pią­cych na najczęst­sze choro­by z grupy IBD, a więc chorobę Leśniewskiego-Crohna lub wrzodziejące zapale­nie jelit.

Uczest­ni­cy ekspery­men­tu nie poniosą żad­nych kosztów związanych z real­iza­cją bada­nia, będą musieli wyraz­ić jed­nak zgodę na dostar­cze­nie próbek DNA (uzyskanych ze śliny). Pon­ad­to zostaną oni poproszeni o wypełnie­nie spec­jal­nej anki­ety oraz pod­pisanie zgody na udostęp­nie­nie swoich danych naukow­com. Badanie będzie obe­j­mowało wyłącznie mieszkańców Stanów Zjed­noc­zonych.

Data publikacji: 08/06/2015