Choroba Alzheimera – czy masz do niej predyspozycje?

alzheimer

Cho­ci­aż na wys­tąpi­e­nie Alzheimera wpły­wa wiele różnych czyn­ników, swój udzi­ał mają także geny. Gen APOE4 może pod­wyższać ryzyko zachorowa­nia nawet 15 razy! Co jeszcze warto wiedzieć o choro­bie Alzheimera? Sprawdź!

Na czym polega choroba Alzheimera?

To choro­ba degrada­cyj­na mózgu – nieuleczal­na i postępu­ją­ca. Na skutek przede wszys­tkim niepraw­idłowego odkłada­nia się biał­ka (amy­loidu) organ ten stop­niowo obu­miera. Komór­ki ner­wowe (m.in. neu­rony) nie mogą dobrze dzi­ałać, czyli przekazy­wać infor­ma­cji. To prowadzi do zaburzeń w funkcjonowa­niu, które się pogłębi­a­ją.

 

Alzheimer – przyczyny zachorowania

Czyn­ni­ki powodu­jące wys­tąpi­e­nie choro­by (przy­czy­ni­a­jące się do niepraw­idłowego odkłada­nia biał­ka w mózgu) wciąż nie są do koń­ca poz­nane. Wiado­mo, że wpływ ma połącze­nie bodźców środowiskowych i gene­ty­cznych.

Jed­nym z tych pier­wszych jest wiek powyżej 65 lat (cho­ci­aż zachorować moż­na też wcześniej). Inne czyn­ni­ki pod­wyższa­jące ryzyko to np. niska akty­wność intelek­tu­al­na i/lub fizy­cz­na, wyso­ki poziom trójglicery­dów, wyso­ka masa ciała czy pale­nie papierosów.

Predyspozycje genetyczne a Alzheimer – gen APOE4

Gen APOE ma wpływ na metab­o­lizm związków pro­tein i lipidów oraz cho­les­terolu, a gdy nie dzi­ała praw­idłowo, mogą wys­tąpić zaburzenia. Wer­s­ja APOE4 tego genu zwięk­sza ryzyko pojaw­ienia się Alzheimera. Gdy obec­na jest jego jed­na kopia, praw­dopodobieńst­wo pod­wyższa się 3 razy. W przy­pad­ku dwóch kopii – aż 15.

Czy to Alzheimer? Pierwsze objawy

Początkowe symp­to­my choro­by Alzheimera są bard­zo delikatne i w wielu przy­pad­kach uważane za skutek stre­su czy nat­u­ral­nych pro­cesów starzeniowych. Tym­cza­sem takie objawy jak zapom­i­nanie dat, wypadanie słów czy trud­noś­ci z ori­en­tacją w tere­nie mogą świad­czyć o Alzheimerze.

Później następu­ją stop­niowa utra­ta pamię­ci (najpierw krótkotr­wałej), uro­je­nia, nierozpoz­nawanie blis­kich czy samego siebie (np. w lus­trze), prob­le­my z mówie­niem czy depres­ja. W koń­cowej fazie choro­by chory nie potrafi funkcjonować samodziel­nie, nie potrafi chodz­ić, siedzieć, mówić czy jeść.

Czy masz gen APOE4? Zrób badanie genetyczne

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy masz więk­sze predys­pozy­c­je do pojaw­ienia się Alzheimera, możesz przeprowadz­ić test gene­ty­czny. Sprawdzisz dzię­ki niemu, czy obec­ny jest u Ciebie gen APOE4. Zyskasz więc szan­sę na wprowadze­nie takich kroków, które obniżą ryzyko zachorowa­nia (np. akty­wność, dieta). Będziesz mieć też możli­wość szy­bkiego wprowadzenia leczenia, jeśli zauważysz pier­wsze objawy, co poz­woli Ci opóźnić pro­ces chorobowy.

 

POWYŻSZE MATERIAŁY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY.

OBECNIE NIE POSIADAMY W OFERCIE BADANIA NA GENOTYPOWANIE APOE. 

Sprawdź nasze pozostałe bada­nia medy­czne: cen­nik.

Data publikacji: 15/09/2017, Data aktualizacji: 14/03/2018