Badanie na Chorobę Alzheimera

Badanie, które pozwoli Ci odzyskać spokój lub wdrożyć odpowiednią dietę i zmienić styl życia, aby uniknąć choroby Alzheimera oraz miażdżycy. 

Choro­ba Alzheimera pole­ga na stop­niowym zaniku mózgu spowodowanym odkładaniem się w nim sub­stancji białkowej zwanej amy­loi­dem. W wyniku tego komór­ki ner­wowe przes­ta­ją speł­ni­ać swo­je zada­nia. Uważa się, że amy­loid może być tru­ją­cy dla komór­ki ner­wowej i powodu­je jej obu­mar­cie. Rzad­ko jest związana z uwarunk­owa­ni­a­mi rodzin­ny­mi. Najczęś­ciej mamy do czynienia z tak zwaną postacią spo­rady­czną choro­by Alzheimera (60–85% przy­pad­ków) ze złożonym typem dziedz­iczenia, w którym bard­zo istot­ną rolę odgry­wa gen APOE.

Gen APOE a choroba Alzheimera

Gen APOE kodu­je białko, które odgry­wa bard­zo ważną rolę w metab­o­lizmie lipopro­tein (związków lipidów i pro­tein) oraz cho­les­terolu. Jeśli gen ten nie dzi­ała praw­idłowo może doprowadz­ić do zaburzeń, które powodu­ją zwięk­szone ryzyko choro­by Alzheimera ale też pod­wyżs­zone ryzyko znacznego wzros­tu stęże­nia cho­les­terolu LDL oraz trójglicery­dów we krwi przy diecie bogatej w tłuszcze nien­asy­cone.

.

Mam gen APOE ε*4 czy to oznacza, że zachoruje na Alzheimera?

Wynik tego bada­nia nie jest wyrok­iem. Nie oznacza, że pac­jent na pewno zacho­ru­je na chorobę Alzheimera ale mówi o tym, że ma on więk­sze predys­pozy­c­je do zachorowa­nia. Dzię­ki temu możesz pod­jąć odpowied­nie kro­ki np. zmienić dietę i styl życia, aby zmniejszyć to ryzyko i zapo­biec wys­tąpi­e­niu choro­by. Najważniejszą zaletą takiego bada­nia jest to, że możesz dzi­ałać na rzecz swo­jego zdrowia. Nie musisz czekać biernie na to, aż choro­ba wys­tąpi. Jeśli z kolei pojaw­ią się jej wczesne objawy to wów­czas możesz zas­tosować lecze­nie tak szy­bko jak to możli­we (zazwyczaj pier­wsze objawy choro­by są tak dyskretne, że pozosta­ją nieza­uważone).

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!