Badania DNA z zakresu diagnostyki medycznej

testD­NA  pro­ponu­je Państ­wu wyko­nanie najskuteczniejszych na rynku badań medy­cznych opar­tych na metodzie gene­ty­cznej (PCR).  Testy te odz­nacza­ją się wygodą, bez­pieczeńst­wem i co najważniejsze jed­noz­nacznym rezul­tatem.  Dzię­ki porad­ni gene­ty­cznej nasi pac­jen­ci mogą liczyć na kon­sul­tację wyniku ze spec­jal­istą (oso­bistą albo tele­fon­iczną).

Jakie badania Państwu proponujemy:

 

Diag­nos­ty­ka po poronie­niu:

 

Diag­nos­ty­ka predys­pozy­cji do chorób gene­ty­cznych:

najszersze badanie genetyczne dziecka

Diag­nos­ty­ka nietol­er­ancji pokar­mowych

Diag­nos­ty­ka schorzeń o podłożu gene­ty­cznym:

Inne bada­nia:

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 08/07/2015, Data aktualizacji: 20/11/2018