Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane

ekspertyza sądowa zagadnienia wybrane

Jed­na z ekspertek testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. – dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – wzięła niedawno udzi­ał w wyjątkowym przed­sięwz­ię­ciu. Jest współau­torką nowej pozy­cji książkowej z zakre­su eksper­tyz sądowych, związanych z tes­ta­mi DNA – Eksper­tyza sądowa. Zagad­nienia wybrane. To pub­likac­ja unika­towa, przy której pra­cow­ało aż 37 autorów-spec­jal­istów.

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane – autorzy publikacji

Książ­ka została stwor­zona przez 37 autorów – wybit­nych spec­jal­istów z obszaru nauk sądowych, z których więk­szość na co dzień zaj­mu­je się właśnie wydawaniem eksper­tyz. Są to więc nie tylko oso­by o rozległej wiedzy teo­re­ty­cznej, ale także prak­ty­cznej, które dzielą się swoim doświad­cze­niem.

 

Jed­nym z autorów jest dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. z pon­ad 20-let­nim doświad­cze­niem pra­cy w Insty­tu­cie Eksper­tyz Sądowych. Dr Wolańs­ka-Nowak zaj­mu­je się głównie dochodze­niem spornego ojcost­wa, iden­ty­fikacją i anal­izą mate­ri­ałów z miejs­ca zdarzenia.

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane – co zawiera książka?

Zna­j­du­ją się w niej omówienia 25 rodza­jów różnych eksper­tyz sądowych. Eksper­tyzą nazy­wa się zbadanie sprawy bądź rzeczy przez eksper­ta (biegłego) w danej dziedzinie. Pub­likac­ja opisu­je m.in. eksper­tyzy: antropo­log­iczną, gene­ty­czną, pis­ma ręcznego, wypad­ku dro­gowego czy toksyko­log­iczną. Co więcej, książ­ka zaw­iera również rozdzi­ały na tem­at metody­ki (real­iza­cji) oraz inter­pre­tacji statysty­cznej wyników eksper­tyzy. Infor­ma­c­je podane są w sposób rzetel­ny i wycz­er­pu­ją­cy.

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane – do kogo książka jest skierowana?

Skierowana jest przede wszys­tkim do tych osób, które zle­ca­ją real­iza­cję eksper­tyz i które zaj­mu­ją się ich wykony­waniem. Warto, aby zapoz­nali się z nią zarówno biegli i eksper­ci, jak i sędziowie, adwokaci, proku­ra­torzy, polic­jan­ci oraz inni prak­ty­cy. Dzię­ki temu możli­we będzie wza­jemne zrozu­mie­nie potrzeb i prob­lemów, które pojaw­ia­ją się w cza­sie współpra­cy tych dwóch grup. Jest także doskon­ałym źródłem infor­ma­cji dla stu­den­tów, którzy zaj­mu­ją lub chcieli­by zająć się nauka­mi sądowy­mi (np. prawa czy chemii lub biologii).

Data publikacji: 01/03/2017, Data aktualizacji: 10/04/2018