Kiedy u Twojej Partnerki stwierdzono zakażenie wirusem HPV

U Two­jej part­ner­ki zdi­ag­no­zowano zakaże­nie wirusem HPV? Ty także możesz być zakażony! Ryzyko zakaże­nia wirusem bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV) pod­czas kon­tak­tu sek­su­al­nego bez zabez­pieczenia z zakażoną osobą jest bard­zo duże. Jeśli zatem u Two­jej part­ner­ki sek­su­al­nej zdi­ag­no­zowano zakaże­nie, powinieneś niezwłocznie wykon­ać test. UWAGA! Nielec­zone zakaże­nie wirusem HPV prowadzi do wielu groźnych powikłań w tym m.in raka prą­cia czy odby­tu. Wczes­na diag­noza pozwala skutecznie wal­czyć z zakaże­niem elimin­u­jąc ryzyko groźnych powikłań oraz bolesnych bro­dawek.

 

W jaki sposób dochodzi do zakażenia wirusem HPV?

Wirus HPV należy do grona wirusów przenos­zonych drogą płciową. Oznacza to, że jest przekazy­wana przez jed­ną osobę drugiej pod­czas kon­tak­tów sek­su­al­nych. Wirusem HPV moż­na zaraz­ić się poprzez sto­sunek dopochwowy lub anal­ny bez zabez­pieczenia. Ponieważ oso­by zakażone HPV zwyk­le nie odczuwa­ją żad­nych objawów (choro­ba prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo), mogą zarażać swo­jego part­nera, nie wiedząc o tym UWAGA! Wirusem HPV nie moż­na zaraz­ić się, uży­wa­jąc tej samej toale­ty co oso­ba zarażona ani korzys­ta­jąc z basenu czy sauny!

.

W jaki sposób możesz sprawdzić, czy jesteś zarażony wirusem HPV?

Jedynym i skutecznym sposobem wykrycia HPV  jest test DNA (badanie gene­ty­czne), którego czułość wynosi około 100%.

 

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017