Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź!

Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź!Jeśli odważyłeś się pójść na siłown­ię i sukcesy­wnie wal­czysz z nad­mi­arem kilo­gramów ale nieste­ty nie widzisz znaczą­cych efek­tów — odpowiedź może tkwić w Twoich genach! Gene­ty­cy twierdzą, że DNA jest kluczem do zdol­noś­ci sportowych i dzię­ki temu stworzyli test wskazu­ją­cy czy dana oso­ba bardziej nada­je się do mara­tonów czy krótkodys­tan­sowych sprint­ów. 

Koniec nieskutecznych tren­ingów” tak nazwano test gene­ty­czny, który anal­izu­je 20 genów mają­cych wpływ na reakcję orga­niz­mu na ćwiczenia oraz ryzyko i czas trwa­nia ewen­tu­al­nych kon­tuzji. Wynik bada­nia infor­mu­je pac­jen­ta nie tylko o ziden­ty­fikowanych genach, ale też wyjaś­nia czy pac­jent powinien skupić się na tzw. wybuchach energii i siły czyli krót­kich dys­tansach pokony­wanych w szy­bkim tem­pie, pod­nosze­niu ciężarów czy raczej jego uwa­ga powin­na zostać skon­cen­trowana na dyscy­plinach wytrzy­małoś­ciowych takich jak: długie, wolne bie­gi..

Twór­cy tego tes­tu twierdzą, że jest to pier­wszy tego typu test na świecie i mimo, że choć nie przeszedł jeszcze for­mal­nych badań kon­trol­nych, dzi­ała. Test ten był stosowany m.in. przez kolarzy, którzy byli pod wielkim wraże­niem jego skutecznoś­ci. Oczy­wiś­cie jak każ­da nowość, ma swoich zwolen­ników i prze­ci­wników zwłaszcza w środowisku gene­tyków, który uważa­ją, że wyko­nanie tego tes­tu to stra­ta pieniędzy. Z kolei dr Daniel Mey­ers­feld — jeden ze współtwór­ców tes­tu twierdzi, że pod­sta­wową jego zaletą jest to, że jest szy­ty na miarę, ponieważ plan ćwiczeń dos­tosowany jest do indy­wid­u­al­nych zdol­noś­ci orga­niz­mu do radzenia sobie z ćwiczeni­a­mi oraz cza­su potrzeb­ne­go na regen­er­ację orga­niz­mu.

.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!

28 maja 2013

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 02/06/2015