Homocysteina – co to za aminokwas?

homocysteina

Homo­cys­teina powin­na zna­j­dować się w orga­nizmie człowieka w równowadze. Jeśli jest jej zbyt wiele, mogą pojaw­ić się powikła­nia – zarówno związane z ukła­dem ser­cowo-naczyniowym (np. zakrzepi­ca, udar, zawał), jak i prob­le­my w ciąży (np. poronienia, stan prze­drzu­cawkowy, przed­w­czesne odkle­je­nie łożys­ka).

Homocysteina – skąd się bierze w ciele człowieka?

Homo­cys­teina bierze się w orga­nizmie dzię­ki szere­gowi przemi­an. W skró­cie moż­na powiedzieć, że pow­sta­je z metioniny. Metion­i­na jest z kolei dostar­czana z poży­wie­niem, przede wszys­tkim białkiem zwierzę­cym. Później mają miejsce następ­ne przek­sz­tałce­nia. Jeśli na tym szlaku cokol­wiek dzi­ała niepraw­idłowo, może dojść do nad­mi­aru homo­cys­teiny.

Homocysteina – jak wygląda badanie?

Badanie w kierunku poziomu homo­cys­teiny jest zwykłym badaniem krwi, które wykonu­je się na czc­zo. Warto kon­trolować poziom tego aminok­wa­su ze wzglę­du na ryzyko, jakie niesie ze sobą jego nad­mi­ar. Chodzi przede wszys­tkim o więk­sze ryzyko schorzeń zakrzepowo-zatorowych i miażdży­cy oraz powikłań ciążowych.

Nadmiar homocysteiny – najczęstsze przyczyny

Wyso­ka homo­cys­teina może mieć przy­czyny gene­ty­czne, z których najczęst­szą jest obec­ność wari­antów genu MTHFR (C677T i/lub A1298C) [1]. Inne powody to m.in. niezdrowy tryb życia (np. papierosy, zbyt dużo alko­holu, brak akty­wnoś­ci fizy­cznej), nad­mi­ar biał­ka zwierzęcego w diecie czy choro­by towarzyszące (np. cukrzy­ca czy łuszczy­ca).

Źródło:
[1] D. Gąsiorows­ka, K. Korzeniows­ka, A. Jabłec­ka, Homo­cys­teina, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2008, 1.

Data publikacji: 29/10/2018, Data aktualizacji: 18/12/2018