Wysoki poziom homocysteiny – przyczyny

Homo­cys­teina jest aminok­wasem pełnią­cym w orga­nizmie różne funkc­je. Pow­sta­je w wyniku licznych przemi­an, jakie w nim zachodzą. Jeśli stęże­nie homo­cys­teiny jest praw­idłowe, to nie mamy się czym martwić. Gorzej, gdy rośnie. Wtedy ist­nieje ryzyko miażdży­cy, zawału ser­ca i udaru mózgu. Przy­czyną wysok­iego poziomu homo­cys­teiny są przede wszys­tkim zmi­any gene­ty­czne, ale też zła dieta. 

 

Co warto wiedzieć o homo­cys­teinie i co robić, aby utrzy­mać ją na właś­ci­wym poziomie?

Homocysteina — po co nam i kiedy jest w normie?

Homo­cys­teina to aminok­was siarkowy, który pow­sta­je pod­czas traw­ienia pro­duk­tów spoży­w­czych zaw­ier­a­ją­cych białko, takich jak np. mleko, jaj­ka czy mię­so. Ponieważ pełni kil­ka ważnych funkcji, jej niewielkie iloś­ci są potrzeb­ne nasze­mu orga­niz­mowi do praw­idłowego dzi­ała­nia. Homo­cys­teina szkodzi dopiero wtedy, gdy jej stęże­nie we krwi przekroczy dopuszczal­ną nor­mę. A jaka jest ta nor­ma?

 

Praw­idłowy poziom homo­cys­teiny we krwi u ludzi zdrowych powinien wahać się między 5 a 15 µmol/l. Jed­nak dla niek­tórych badaczy stęże­nie homo­cys­teiny na poziomie 10 µmol/l stanowi już górną granicę normy [1]. Warto dodać, że w przy­pad­ku kobi­et w ciąży nor­ma ta jest niższa i wynosi <8 µmol/l.

Wysoki poziom homocysteiny – jakie szkody wyrządza w naszym organizmie?

homocysteina

O homo­cys­teinie moż­na powiedzieć, że jest prawdzi­wym wskaźnikiem stanu zdrowia. Wyso­ki poziom homo­cys­teiny we krwi, czyli tak zwana hiper­ho­mo­cys­teine­mia wiąże się ze zwięk­szonym ryzykiem udaru mózgu, zawału ser­ca, choro­by zakrzepowej oraz takich chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych jak Parkin­son czy choro­ba Alzheimera. Dlaczego tak się dzieje?

 

Wyso­ki poziom homo­cys­teiny uszkadza śród­błonek naczyń krwionośnych, zwięk­sza tzw. stres oksy­da­cyjny, czyli zaburza równowagę pomiędzy iloś­cią wol­nych rod­ników a prze­ci­wut­le­ni­aczy w orga­nizmie. Sprzy­ja też stanom zapal­nym oraz zwięk­sza krzepli­wość krwi. Nad­mi­ar homo­cys­teiny pobudza także pro­dukcję komórek mięśni gład­kich oraz kola­genu, które osadza­ją się w ścianach naczyń krwionośnych, co przy­czy­nia się do roz­wo­ju miażdży­cy. Udowod­niono również, że pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny we krwi utrud­nia zapłod­nie­nie oraz powodu­je powikła­nia w tra­cie ciąży, np. zahamowu­je rozwój pło­du, a nawet prowadzi do poronienia [2].

Wysoki poziom homocysteiny – przyczyny

Główną przy­czyną wysok­iego poziomu homo­cys­teiny jest niedobór wit­a­min B6, B12 i kwa­su foliowego (B9). To właśnie one utrzy­mu­ją praw­idłowe stęże­nie homo­cys­teiny w orga­nizmie. Niedobór ten może wynikać z niepraw­idłowej diety (zbyt ubo­giej w powyższe wit­a­miny). Hiper­ho­mo­cys­teine­mia może być też efek­tem naduży­wa­nia alko­holu, pale­nia papierosów oraz stosowa­nia niek­tórych leków. Poziom homo­cys­teiny może pod­nieść się również w prze­biegu cukrzy­cy, łuszczy­cy, niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy, niewydol­noś­ci nerek i wątro­by czy białacz­ki lim­foblasty­cznej [2].

 

Za wyso­ki poziom homo­cys­teiny we krwi odpowiada­ją także zmi­any gene­ty­czne. Chodzi przede wszys­tkim o mutac­je genów odpowiedzial­nych za pro­dukcję enzymów, które uczest­niczą w przemi­an­ie homo­cys­teiny w orga­nizmie. Taką mutacją jest m.in. mutac­ja genu MTHFR. Prowadzi ona do zaburzeń przetwarza­nia i w kon­sek­wencji wchła­ni­a­nia kwa­su foliowego w orga­nizmie. Mutac­ja powodu­je niedobo­ry tej wit­a­miny, przez co automaty­cznie pod­nosi się też poziom homo­cys­teiny we krwi. Co ciekawe jest to mutac­ja bard­zo powszech­na. Ze statystyk Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego może doty­czyć nawet 50% kobi­et [3]. Inną gene­ty­czną przy­czyną hiper­ho­mo­cys­teine­mii może być mutac­ja w genie CBS [4].

Homocysteina – aby ją obniżyć wystarczą 3 witaminy…

Kwas foliowy (wit­a­m­i­na B9), wit­a­m­i­na B6 oraz B12. Aby pozbyć się nad­mi­aru homo­cys­teiny, wystar­czy więc właś­ci­wa suple­men­tac­ja. Wybór skutecznego preparatu nie jest jed­nak takim prostym zadaniem. Z powodu mutacji w genie MTHFR, „zwykły” kwas foliowy może się po pros­tu nie wchła­ni­ać do orga­niz­mu. W takim przy­pad­ku łykanie tabletek nie przyniesie żad­nego efek­tu. Potrzeb­ny jest spec­jal­ny – już przetwor­zony. O daw­ce i formie kwa­su foliowego powinien jed­nak zawsze decy­dować lekarz.

 

Badanie genu MTHFR – pomoże dobrać właściwy suplement i pozbyć się nadmiaru homocysteiny

Wykonu­jąc badanie genu MTHFR, dowiemy się czy przyswa­jamy „zwykły” kwas foliowy, czy też musimy stosować inną for­mę tej wit­a­miny. Jeśli rzeczy­wiś­cie mamy mutację w genie MTHFR, to tylko w ten sposób uda nam się obniżyć homo­cys­teinę do bez­piecznego poziomu i tym samym uniknąć chorób układu krąże­nia i związanych z nimi kon­sek­wencji. Ponieważ mutac­ja w genie MTHFR ogranicza wchła­ni­an­ie wit­a­miny mającej szczególne znacze­nie w okre­sie ciąży, badanie gene­ty­czne zale­ca się wszys­tkim przyszłym mamom.

Co zyskam wykonując badanie mutacji MTHFR?

  • dowiesz się, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny we krwi jest spowodowany mutacją
  • będziesz mógł obniżyć stęże­nie homo­cys­teiny dzię­ki właś­ci­wie dobrane­mu lecze­niu, a tym samym zmniejszyć ryzyko miażdży­cy, zawału ser­ca, udaru mózgu
  • będziesz wiedzieć, czy przyj­mowanie kwa­su foliowego jest dla Ciebie bez­pieczne
  • będąc w ciąży zmin­i­mal­izu­jesz możli­wość poronienia i pow­sta­nia wad cewy ner­wowej u potomst­wa
  • zyskasz infor­ma­cję, czy masz gene­ty­czne predys­pozy­c­je do zakrzepicy

.

Badanie mutacji
genu MTHFR

Badanie mutacji genu MTHFR
(C677T, A1298C)
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 10–14 dni roboczych
homocysteinaCena: 277,-

Badanie rozszerzone (pakietowe)wysoki poziom homocysteiny przyczyny

Badanie mutacji genu MTHFR (C677T, A1298C)
Badanie mutacji PAI-1
Badanie mutacji V Lei­den
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie pro­tombiny
Zestaw do pobra­nia próbek + wysył­ka
Wynik już w 10–14 dni roboczych
Cena: 330,-
wysoki poziom homocysteiny

 

Źródła:

[1] G. Bednarek-Tupikows­ka, K. Tupikows­ki, Homo­cys­teina – niedoce­ni­any czyn­nik ryzy­ka miażdży­cy. Czy hor­mo­ny płciowe wpły­wa­ją na stęże­nie homo­cys­teiny? „Postęp Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2004, T. 58, s. 384.
[2] D. Gąsiorows­ka, K. Korzeniows­ka, A. Jabłec­ka, Homo­cys­teina, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2008, nr 1, s. 169–175.
[3] Stanowisko Zespołu Ekspertów Pol­skiego Towarzyst­wa Gineko­log­icznego w zakre­sie suple­men­tacji wit­a­min i mikroele­men­tów pod­czas ciąży, 2011, s. 1.
[4] J. Mag­nuc­ki i in., Czy hiper­ho­mo­cys­teine­mia może stanow­ić przy­czynę nawraca­ją­cych poronień? „ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS” 2009, s. 85.


Zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


 

 

 

Data publikacji: 07/02/2018, Data aktualizacji: 12/10/2018