Ból brzucha — jego przyczyną może być celiakia (trwała nietolerancja glutenu)

ból brzucha

Dokucza Ci ból brzucha i nie wiesz co jest jego przy­czyną? Może on być spowodowany celi­ak­ią, czyli chorobą pole­ga­jącą na trwałej nietol­er­ancji glutenu. Na schorze­nie to cier­pi aż 400 000 Polaków, nieste­ty aż 95% z nich jest niez­di­ag­no­zowanych. Tym­cza­sem nielec­zona celi­akia może prowadz­ić do nowot­woru. Da się mu jed­nak zapo­biec, wykonu­jąc proste badanie gene­ty­czne w kierunku trwałej nietol­er­ancji glutenu.

Ból brzucha w przebiegu celiakii – z czego wynika?

Celi­akia jest gene­ty­cznie uwarunk­owaną nietol­er­ancją glutenu, która trwa przez całe życie. Gluten to białko wchodzące w skład najpop­u­larniejszych zbóż, w tym pszeni­cy, żyta, jęczmienia i owsa, (który jest nim zanieczyszc­zony). Jedze­nie pro­duk­tów z gluten­em powodu­je u oso­by ciepiącej na celi­ak­ię niepraw­idłowoś­ci w przyswa­ja­niu zna­j­du­ją­cych się w tych pro­duk­tach wit­a­min i min­er­ałów.
W kon­sek­wencji dochodzi więc do poważnych niedoborów pokar­mowych, których objawem może być właśnie ból brzucha. Z czego jed­nak wynika­ją niepraw­idłowoś­ci w przyswa­ja­niu?

Gluten dzi­ała bard­zo toksy­cznie na orga­nizm oso­by z celi­ak­ią. Jego spoży­cie wywołu­je błęd­ną reakcję układu odpornoś­ciowego, który wyt­warza prze­ci­w­ci­ała skierowane prze­ci­wko włas­nym tkankom – kosmkom jeli­towym. Tym­cza­sem to dzię­ki tym niewielkim struk­tur­om (mają­cym postać wypustek pokry­wa­ją­cych wnętrze jeli­ta) wit­a­miny i min­er­ały z pokar­mu wchła­ni­a­ją się do orga­niz­mu. Stop­niowy zanik kosmków jeli­towych spraw­ia, że to wchła­ni­an­ie jest coraz gorsze, a orga­nizm coraz bardziej narażony na niedobo­ry pokar­mowe. Podrażnie­nie błony ślu­zowej jeli­ta oraz niedoży­wie­nie powodu­ją z kolei ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ki czy wymio­ty.

Trze­ba jed­nak mieć na uwadze, że objawy celi­akii mogą być bard­zo różne, a dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego wys­tępu­ją tylko u 10% chorych. U pozostałych 90% celi­akia przy­biera zupełnie inną postać. Przede wszys­tkim daje objawy, które ciężko sko­jarzyć z tą chorobą. Trwała nietol­er­anc­ja glutenu może wywoły­wać np. depresję, prob­le­my skórne, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zmęcze­nie, zaburzenia erekcji u mężczyzn, a u kobi­et poronienia. Symp­to­my te są raczej mało charak­terysty­czne i mogą wys­tępować w prze­biegu wielu innych schorzeń. To wszys­tko bard­zo utrud­nia diag­nos­tykę trwałej nietol­er­ancji glutenu.

Jak więc możesz dowiedzieć się, czy ból brzucha, który Ci dokucza wyni­ka z właśnie celi­akii, a nie z innego schorzenia, np. z zespołu jeli­ta drażli­wego, z którym celi­akia częs­to jest mylona? Ist­nieje jed­no skuteczne narzędzie.


Zrób test DNA, jeśli chcesz dowiedzieć się, czy ból brzucha jest spowodowany celiakią

Żeby celi­akia mogła u Ciebie wys­tąpić, musisz posi­adać określony układ genów (HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8). Nie mając go, na pewno nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Robiąc badanie gene­ty­czne możesz więc na 100% wyk­luczyć u siebie tę chorobę lub potwierdz­ić jej obec­ność z wysokim praw­dopodobieńst­wem. Pamię­taj też, że celi­akia jest chorobą, którą moż­na odziedz­iczyć. Infor­ma­c­ja jakiej dostar­cza badanie na celi­ak­ię, jest więc waż­na nie tylko dla Ciebie, ale i dla Twoich krewnych.

Test gene­ty­czny w kierunku celi­akii jest badaniem, które wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu. Jego wynik nigdy nie traci ważnoś­ci, ponieważ geny, które bierze się pod uwagę w trak­cie anal­izy nie ule­ga­ją zmi­an­ie.

 

Dieta bezglutenowa – skuteczny sposób na ból brzucha przy celiakii

Poz­nanie przy­czyny dolegli­woś­ci jest niezbędne, jeśli chcesz popraw­ić kom­fort swo­jego życia. Jeśli bada­nia potwierdzą u Ciebie celi­ak­ię, będziesz mógł całkowicie wyk­luczyć ze swo­jej diety gluten. Dieta bezg­lutenowa spowodu­je, że kosm­ki jeli­towe odt­worzą się, a ból brzucha i inne dolegli­woś­ci wynika­jące z celi­akii przes­taną Ci dokuczać.

Data publikacji: 04/09/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018