Zestaw do testu na ojcostwo — co zawiera?

Zestaw do samodziel­nego poboru mate­ri­ału firmy testD­NA, wyposażony jest we wszys­tkie ele­men­ty, które posłużą do przy­go­towa­nia oraz zabez­pieczenia próbek przez­nac­zonych do anal­izy w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Przy uży­ciu zestawu moż­na pobrać wymazy policzkowe od dom­nie­manego ojca, dziec­ka oraz mat­ki (opcjon­al­nie).

.


Zestaw zawiera:

.

Jak zamówić zestaw do poboru próbek?

Zestaw testD­NA do samodziel­nego pobra­nia wymazów z policz­ka moż­na zamówić tele­fon­icznie, e- mailowo, za pośred­nictwem strony www lub na anon­i­mowym cza­cie. Warto pamię­tać, że cena zestawu została wlic­zona w całkow­ity koszt tes­tu. Oso­by, którym w sposób szczegól­ny zależy na wygodzie i możli­woś­ci zachowa­nia pełnej dyskrecji mogą też ode­brać zamówiony przez siebie zestaw w jed­nej z współpracu­ją­cych z nami aptek.

.

.


WymazówkiKomplet wymazówek

 • Dla każdej badanej oso­by przez­nac­zony jest jeden kom­plet dwóch wymazówek.
 • Kom­ple­ty są opisane: “dom­nie­many ojciec”, “dziecko”, “mat­ka” oraz “rez­er­wa” (na wypadek, gdy­by np. wymazówka zniszczyła się).
 • Wymazów­ki mają postać długich paty­czków zakońc­zonych baweł­ni­aną główką. Wymazówkę trzy­ma się za dłuższy koniec, a główką pociera się wewnętrzną stronę policz­ka.
.

Zobacz: Dlaczego w bada­ni­ach ojcost­wa sto­su­je się wymazy z policz­ka? »

..

.

 Jednorazowe rękawiczkiJednorazowe rękawiczki

 • Rękaw­icz­ki należy założyć przed wyję­ciem wymazówek z papierowych opakowań.
 • Rękaw­icz­ki chronią wymazów­ki przed ewen­tu­al­ny­mi zanieczyszczeni­a­mi, które mogły­by utrud­nić, a nawet umiemożli­wić przeprowadze­nie anal­izy gene­ty­cznej.
 • Rękaw­icz­ki należy mieć założone przez cały czas pobiera­nia próbek.
.

.

 

.

 Formularz zlecenia badania Formularz zlecenia badania

 • Wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia jest warunk­iem wyko­na­nia bada­nia.
 • W for­mu­la­rzu należy podać dane oso­by zle­ca­jącej badanie, a także osób badanych.
 • W for­mu­la­rzu należy określić sposób kon­tak­tu, poda­jąc np. numer tele­fonu. Wszelkie infor­ma­c­je lab­o­ra­to­ri­um przekazu­je tylko na zasadzie kon­tak­tu zwrot­nego, żeby mieć pewność, że roz­maw­ia z właś­ci­wą osobą. Dodatkowej wery­fikacji służy hasło bez­pieczeńst­wa, które usta­la się w for­mu­la­rzu.
 • Należy zaz­naczyć, w jaki sposób Państ­wo chcą otrzy­mać wynik np. pocztą i tele­fon­icznie.
.Zobacz: Anon­i­mowe badanie ojcost­wa »

.


Instrukcja poboru próbek

 • Należy uważnie przeczy­tać instrukcję przed przys­tąpi­e­niem do poboru próbek.
 • Instrukc­ja zaw­iera szczegółowe infor­ma­c­je jak krok po kroku pobrać wymazy z policz­ka.
 • W instrukcji zna­j­du­ją się wskazów­ki, jak przy­go­tować się do pobra­nia próbek.
.

.

Pobierz: Instrukc­ja poboru próbek DNA w pdf »...

.

 Koperta zwrotna Koperta zwrotna

 • Kop­ertę moż­na wyko­rzys­tać do odesła­nia próbek oraz for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia.
 • Kop­er­ta zwrot­na jest już zaadresowana, a przesył­ka opła­cona.
 • Przesyłanie próbek pocztą jest bez­pieczne. Zwyk­le nawet kilkud­niowy trans­port — np. z zagrani­cy — nie wpły­wa na jakość próbek.
..

Przeczy­taj: Trans­port i prze­chowywanie próbek »..

.

 Blankiet z danymi do przelewu

Płat­ność za badanie moż­na zre­al­i­zować poprzez przelew na kon­to, on-line a także za pomocą blanki­etu do przelewu dołąc­zonego do zestawu. Blanki­et zaw­iera już wyp­isane dane do przelewu. Przeczy­taj: Sposo­by płat­noś­ci za badanie ojcost­wa w testD­NA »

 


Jak wygląda pobranie wymazu?

Anal­izie gene­ty­cznej prowad­zonej przy tes­tach na ojcost­wo podle­ga DNA zna­j­du­jące się w komórkach nabłonkowych jamy ust­nej, a nie jak się powszech­nie sądzi w ślin­ie. Pobranie wymazu jest tak proste, że moż­na je zro­bić samodziel­nie w domu. Pole­ga ono na potar­ciu wewnętrznej strony obu policzków dołąc­zony­mi do zestawu wymazówka­mi. Cały zabieg trwa zaled­wie chwilę, jest łatwy, bez­pieczny i bez­in­wazyjny. Jak praw­idłowo pobrać wymazy z policz­ka »

 .


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019