Michael Douglas zaatakowany przez wirusa HPV

HPV a rak gardła

Ostat­nie wypowiedzi akto­ra na tem­at przy­czyn raka, ziden­ty­fikowanego u niego w gar­dle, wywołały spore zamieszanie wśród osób, które do tej pory nie były świadome, że coś takiego jak rak gardła może wys­tępować. A na dodatek rak spowodowany sek­sem oral­nym wprowadz­ił niepokój zwłaszcza wśród osób akty­wnie prak­tyku­ją­cych tę for­mę sek­su.

Do tej pory uważano, że przede wszys­tkim pale­nie papierosów i spoży­wanie alko­holu odgry­wało istot­ną rolę w roz­wo­ju raka górnych dróg odd­e­chowych. Okazu­je się, że groźniejsza przy­czy­na tkwi w prak­tykowa­niu sek­su oral­nego. Dlaczego? Spraw­cą jest w tym przy­pad­ku wirus HPV (wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego), który jak wiado­mo od daw­na jest główną przy­czyną roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy. Wirus HPV przenosi się przede wszys­tkim przez kon­tak­ty sek­su­alne, ale nie przez nasie­nie czy inne wydzieliny bio­log­iczne tylko przez otar­cie zakażonego wirusem HPV nabłon­ka o nabłonek zdrowy. Stąd też w trak­cie sek­su oral­nego może dochodz­ić do zakaże­nia, ponieważ dochodzi do kon­tak­tu chorego nabłon­ka ze zdrowym.

Obec­nie ok. 70% wszys­t­kich nowot­worów gardła jest związanych z zakaże­niem HPV. Sami pac­jen­ci są to częś­ciej mężczyźni w śred­nim wieku, mężowie i ojcowie, którzy są eko­nom­icznie dobrze sytuowani. Ist­nieje wiele typów wirusa HPV o różnym potenc­jalne nowot­worowym. Paradok­sal­nie te typy wirusa, które wywołu­ją widoczne bro­daw­ki w okoli­cach płciowych tak naprawdę nie są w stanie wywoły­wać nowot­worów. Z kolei typy wirusa HPV takie jak: 16 i 18 to typy bard­zo niebez­pieczne – są one bard­zo częs­to iden­ty­fikowane w nowot­worach szyj­ki maci­cy jak i gardła.

Jedynym skutecznym sposobem wykrycia wirusa HPV są testy DNA. Nie ma innych alter­naty­wnych metod. Do badań gene­ty­cznych pobiera się wymaz z szyj­ki maci­cy, cew­ki moc­zowej lub zmi­an pojaw­ia­ją­cych się w jamie ust­nej i okoli­cach odby­tu. Taki mate­ri­ał pod­dawany jest następie spec­jal­isty­cznej anal­izie gene­ty­cznej, która pozwala na określe­nie konkret­nego typu wirusa HPV.

7 czer­w­ca 2013

Powrót

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017