Badanie na ojcostwo — co robimy, aby dać Państwu pewny wynik

 

Badanie na ojcostwo

Badanie na ojcost­wo real­i­zowane w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. może potwierdz­ić na pon­ad 99,9999%, że mężczyz­na jest ojcem dziec­ka lub w 100% wyk­luczyć możli­wość pokrewieńst­wa między badany­mi osoba­mi. Uzysku­jąc taki wynik lab­o­ra­to­ri­um speł­nia wyma­gania Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

 

Badanie na ojcostwo w laboratorium z akredytacją PCA

 

Zdoby­cie akredy­tacji wyma­gało ze strony lab­o­ra­to­ri­um ogrom­nego nakładu pra­cy i zajęło pon­ad rok. Akredy­tac­ja ta jest świadectwem pro­fesjon­al­iz­mu pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um w zakre­sie prowad­zonych anal­iz. Potwierdza, że wszys­tkie czyn­noś­ci lab­o­ra­to­ryjne prowad­zone są zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi nor­ma­mi, taki­mi jak PN-EN ISO/IEC 17025. Dzię­ki tej akredy­tacji wyni­ki badań, które wys­taw­ia lab­o­ra­to­ri­um są respek­towane przez pol­skie sądy oraz za granicą. Dla Państ­wa jest to nato­mi­ast gwaranc­ja, że badanie na ojcost­wo jest pewne, a wynik jed­noz­naczny.

 

Badanie na ojcostwo w certyfikowanym laboratorium

 

Aby zag­waran­tować Państ­wu najwyższą jakość usług testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. nieustan­nie ubie­ga się o cer­ty­fikaty z pol­s­kich i zagranicznych insty­tucji. Lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da cer­ty­fikaty Ger­man DNA Pro­fil­ing Group (GEDNAP) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Jest również członkiem pro­gra­mu Rzetel­na Fir­ma. Co roku Lab­o­ra­to­ri­um uczest­niczy też w przy­na­jm­niej 3 bada­ni­ach biegłoś­ci badań.

 

Badanie na ojcostwo z analizą 24 markerów DNA

 

To obec­nie najsz­er­sze badanie na ojcost­wo dostęp­ne na rynku. Anal­iza 24 mark­erów DNA (zami­ast min­i­mal­nej licz­by 16) może okazać się niezbęd­na do otrzy­ma­nia pewnego wyniku, np. gdy badanie na ojcost­wo oby­wa się z udzi­ałem 2 osób — ojca i dziec­ka.

 

Badanie na ojcostwo prowadzone na najnowocześniejszej aparaturze

 

I najlep­szej jakoś­ci odczyn­nikach lab­o­ra­to­ryjnych firmy PROMEGA. Co 4 miesiące w lab­o­ra­to­ri­um sprawdzane jest też czy sek­we­na­to­ry dzi­ała­ją poprawnie.  Pon­ad­to lab­o­ra­to­ri­um korzys­ta z autorskiego opro­gramowa­nia do obliczeń statysty­cznych i ewidencji zle­ceń. Dzię­ki temu testy na ojcost­wo, które Państ­wo zle­ca­ją w labo­ra­to­ri­um prze­b­ie­ga­ją szy­bko i sprawnie, a Państ­wo mogą liczyć na pro­fesjon­al­ną obsługę.

 

Badanie na ojcostwo – kompleksowa oferta i miła obsługa

 

Badanie na ojcost­wo w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. mogą Państ­wo zre­al­i­zować na potrze­by własne oraz na potrze­by pro­ce­su sądowego. Ojcost­wo usta­lane jest również w ciąży, już od 8 tygod­nia. Lab­o­ra­to­ri­um anal­izu­je wiele różnych rodza­jów próbek. Oprócz wymazów z policz­ka mogą to być włosy, szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na i wiele, wiele innych. Prób­ki mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu lub w przy­chod­ni. Real­izu­jąc badanie na ojcost­wo pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um dba­ją o bez­pieczeńst­wo Państ­wa danych osobowych – nie przekazu­ją żad­nych infor­ma­cji, zan­im nie upewnią się, że roz­maw­ia­ją z odpowied­nią osobą. Odpowiada­ją również na wszelkie pyta­nia doty­czące testów na ojcost­wo za pośred­nictwem bezpłat­nej infolinii. We wszys­t­kich swoich dzi­ała­ni­ach pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um dokłada­ją wszel­kich starań, aby korzys­ta­jąc z ich usług czuli się Państ­wo usatys­fakcjonowani.

Data publikacji: 14/09/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018