Trwała nietolerancja glutenu badania

nietolerancja glutenu badania

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu (celi­akia) może być groź­na dla zdrowia. Wiąże się z zanikiem kosmków jeli­towych jeli­ta cienkiego, umożli­wia­ją­cych wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych z pokar­mu. Choro­ba częs­to jest więc przy­czyną poważnego niedoży­wienia orga­niz­mu. Na szczęś­cie są bada­nia, które pozwala­ją szy­bko ją zdi­ag­no­zować.

Nietolerancja glutenu badania — jak najszybciej zdiagnozować chorobę?

Do wys­tąpi­enia celi­akii niezbędne są predys­pozy­c­je gene­ty­czne. 95% chorych posi­a­da geno­typ HLA-DQ2. Pozostali to posi­adacze geno­ty­pu HLA-DQ8. Ze wzglę­du na gene­ty­czne podłoże trwałej nietol­er­ancji glutenu, kluc­zowym ele­mentem diag­nos­ty­ki jest badanie DNA – bezbolesne i wyko­nane jed­no­ra­zowo, bez koniecznoś­ci jego pow­tarza­nia.

Jeśli test nie wykry­je wspom­ni­anych geno­typów, ryzyko zachorowa­nia nie ist­nieje. Jeśli nato­mi­ast ujawni obec­ność które­goś z nich, to ryzyko to jest bard­zo duże. Wtedy się­ga się po bada­nia sero­log­iczne, które mają określić, czy choro­ba jest akty­w­na. Kiedyś w celu zdi­ag­no­zowa­nia trwałej nietol­er­ancji glutenu u pac­jen­ta wykony­wano również biop­sję jeli­ta cienkiego. Dziś dzię­ki powszech­ne­mu dostępowi do testów DNA, w wielu przy­pad­kach moż­na z niej zrezyg­nować.

Trwała nietolerancja glutenu — najczęstsze objawy choroby

Niedoży­wie­nie orga­niz­mu, tak charak­terysty­czne dla celi­akii, może być przy­czyną wielu dolegli­woś­ci. U dzieci wys­tępu­ją głównie objawy ze strony układu pokar­mowego — bóle brzucha z pow­ięk­sze­niem jego obwodu, wymio­ty, biegun­ka oraz brak apety­tu. Z powodu niedoży­wienia dziecko może też wol­niej ros­nąć i być apaty­czne.
U starszych dzieci i dorosłych trwała nietol­er­anc­ja glutenu ma zwyk­le niety­powy prze­bieg, co nieste­ty nie ułatwia rozpoz­na­nia. Mogą pojaw­ić się bóle mięśni i stawów, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowa­nia czy zaburzenia płod­noś­ci. Z powodu niedoboru wap­nia i wit­a­miny D w późniejszym cza­sie u chorego może rozwinąć się osteope­nia i osteo­poroza. Wielu chorych skarży się też na prob­le­my ze szk­li­wem zębowym, zmi­any skórne oraz stany depresyjne.

Nietolerancja glutenu badania — szybka diagnostyka da szansę na uniknięcie powikłań

Nietol­er­anc­ja glutenu bada­nia — brak szy­bkiej diag­nozy i restryk­cyjnej diety naraża chorą osobę na groźne powikła­nia — raka jeli­ta cienkiego, osteo­porozę, niepłod­ność. Dlat­ego tak ważne jest możli­wie jak najszyb­sze rozpoz­nanie celi­akii i wprowadze­nie diety pole­ga­jące na całkowitej elim­i­nacji glutenu. Oso­ba sto­su­ją­ca dietę bezg­lutenową już do koń­ca życia musi bezwzględ­nie unikać pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych zboża glutenowe, a więc pszenicę, żyto, jęczmień, owies oraz ich pochodne. Może je oczy­wiś­cie zastąpić zboża­mi nat­u­ral­nie bezg­lutenowy­mi. Dieta bezg­lutenowa, choć restryk­cyj­na, pozwala na poprawę stanu zdrowia i samopoczu­cia. Chory nie traci kosmków jeli­towych bezpowrot­nie. Po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową struk­tu­ry te najczęś­ciej zaczy­na­ją stop­niowo się odbu­dowywać i skład­ni­ki odży­w­cze z pokar­mu znów są praw­idłowo wchła­ni­ane.

Data publikacji: 02/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018