Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry!Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry!

W Jour­nal of Infec­tious Dis­eases opub­likowano wyni­ki badań, które potwierdza­ją iż oso­by, które kiedykol­wiek miały bro­daw­ki płciowe mogą mieć zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju niek­tórych typów nowot­worów takich jak np.: niecz­er­ni­akowy rak skóry.
Bro­daw­ki narządów płciowych wywoły­wane są przez określone typy wirusa HPV, które cza­sa­mi mogą prowadz­ić do pow­sta­nia raka. Wiado­mo również, że wirus HPV jest odpowiedzial­ny za rozwój raka szyj­ki maci­cy, a także ma spory udzi­ał w roz­wo­ju raka odby­tu, pochwy, sro­mu czy nawet w niek­tórych typach nowot­woru gardła i jamy ust­nej.

HPV a nieczerniakowy rak skóry

Ostat­nie bada­nia opub­likowane przez duńs­kich naukow­ców z Can­cer Soci­ety sugeru­ją, iż infekc­je HPV mogą mieć również związek z roz­wo­jem niecz­er­ni­akowa­t­ego raka skóry.

W ramach badań naukow­cy przeanal­i­zowali doku­men­tac­je medy­czną 33 tyś. kobi­et i 16 tyś. mężczyzn, u których zdi­ag­no­zowano bro­daw­ki płciowe. U tych osób oczy­wiś­cie stwierd­zono wyższe ryzyko roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy, odby­tu, prą­cia czy pochwy. Dla przykładu: u mężczyzn posi­ada­ją­cych bro­daw­ki płciowe ryzyko roz­wo­ju raka odby­tu było o 21 razy wyższe niż u osób nie posi­ada­ją­cych bro­dawek płciowych. U kobi­et ryzyko raka szyj­ki maci­cy, pochwy czy raka gardła było 8 razy więk­sze niż w pop­u­lacji ogól­nej.

W wyniku badań naukow­cy stwierdzili również związek pomiędzy pojaw­ie­niem się bro­dawek płciowych a roz­wo­jem raka skóry. U około 1% badanych osób rozwinął się niecz­er­ni­akowy rak skóry. Co może wskazy­wać na udzi­ał zakaże­nia HPV w roz­wo­ju tego typu nowot­woru oraz ogrom­nej roli układu odpornoś­ciowego, którego zadaniem jest elim­i­nac­ja samego zakaże­nia jak i zmi­an nowot­worowych.

Niecz­er­ni­akowy rak skóry jest bard­zo częstym typem nowot­woru, który w USA diag­no­zowany jest u około 3,5 mil­iona osób rocznie. Lekarze zale­ca­ją przede wszys­tkim ogranicze­nie kon­tak­tu ze słońcem. Jed­nak na razie nie są w stanie powiedzieć czy zapo­b­ie­ganie zakaże­niu HPV, cho­ci­aż­by przez zas­tosowanie szczepi­onek przy­czyni się do obniże­nia licz­by stwierd­zonych przy­pad­ków raka skóry.

Samo zakaże­nie HPV jest wykry­wane obec­nie w naszym kra­ju za pomocą spec­jal­isty­cznych badań DNA. Mate­ri­ał do bada­nia pobiera się z miejsc gdzie potenc­jal­nie mogą wys­tępować zmi­any nowot­worowe. Dlat­ego też testy DNA mogą śmi­ało posłużyć jako narzędzie do wykry­wa­nia przy­czyny wielu typów nowot­worów.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Powrót

.

Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 12/02/2019