Ustalenie ojcostwa bez próbki ojca – czy to możliwe?

Ustalenie ojcostwa bez próbki od ojca - czy to możliwe?

W stan­dar­d­owym teś­cie na ojcost­wo anal­izu­je się prób­ki DNA pochodzące od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Cza­sa­mi, w wyniku różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak choć­by wypadek czy poważ­na choro­ba, mężczyz­na umiera jed­nak zan­im kwes­t­ia ojcost­wa zostanie ostate­cznie rozstrzyg­nię­ta.

Sprawa jest dość pros­ta, gdy nie doszło jeszcze do pochówku, a prób­ki do tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać bezpośred­nio od zmarłego. Co jed­nak zro­bić, gdy pogrzeb już się odbył, a my chcielibyśmy uniknąć załatwia­nia for­mal­noś­ci związanych z ekshu­macją?

Na szczęś­cie współczes­na gene­ty­ka dostar­cza nam kilku metod ustal­e­nia ojcost­wa, które nie wyma­ga­ją bezpośred­niego udzi­ału dom­nie­manego ojca, dzię­ki czemu moż­na je przeprowadz­ić nawet po jego śmier­ci..

.

  • Metoda 1: Analiza chromosomu Y

    Sto­su­je się ją w przy­pad­ku, gdy dziecko jest chłopcem oraz, gdy mamy możli­wość pobra­nia próbek od męs­kich członków rodziny zmarłego (dom­nie­manego) ojca. Chro­mo­som Y jest bowiem przekazy­wany z pokole­nia na pokole­nie wyłącznie przez mężczyzn. Syn dziedz­iczy go zatem po ojcu, a następ­nie przekazu­je swo­je­mu syn­owi itd. Co więcej wszelkie zmi­any zachodzące w obrę­bie chro­mo­so­mu Y są na tyle powolne, że bada­jąc DNA np. dzi­ad­ka i wnu­ka otrzy­mamy najpraw­dopodob­niej takie same pro­file gene­ty­czne, które następ­nie będzie moż­na ze sobą porów­nać.

  • Metoda 2: Analiza niestandardowych próbek („mikrośladów”)

    Sto­su­je się ją wów­czas, gdy dys­ponu­je­my przed­mio­ta­mi należą­cy­mi do zmarłego mężczyzny. Ist­nieje bowiem duża szansa, że uda się wyi­zolować z nich jego własne DNA. Do próbek nie­s­tandar­d­owych zal­icza się m. in.: szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia, włosy z widoczny­mi cebulka­mi, zużyte chus­tecz­ki higien­iczne, plamy krwi, jak również wiele innych. Czy­taj więcej »

  • Metoda 3: Badanie innych krewnych zmarłego

    Sto­su­je się ją najczęś­ciej w sytu­acji, gdy nie mamy możli­woś­ci przeprowadzenia anal­izy chro­mo­so­mu Y, a więc wtedy gdy dziecko jest płci żeńskiej. Meto­da ta pole­ga na ustal­e­niu pro­fili gene­ty­cznych najbliższych krewnych zmarłego (bez wzglę­du na ich płeć), a w następ­nej kole­jnoś­ci, przy pomo­cy anal­izy statysty­cznej, porów­na­niu ich ze sobą. Dzi­ała­nia te mają na celu określe­nie praw­dopodobieńst­wa z jakim konkretne oso­by mogą być rzeczy­wiś­cie ze sobą bio­log­icznie spokrewnione.

Jak się okazu­je w przy­pad­ku tego typu badań gene­ty­cznych niezwyk­le istot­na jest płeć osób biorą­cych w nim udzi­ał. To właśnie ona będzie miała decy­du­ją­cy wpływ na wybór metody anal­izy bada­nia DNA.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018