Wykonaj bezpłatny test DNA!


Bezpłatny test na ojcostwo

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA i stac­ja telewiz­yj­na TVN wspól­nie zre­al­izu­ją pro­gram poświę­cony badan­iom DNA. Jeśli chci­ałbyś w nim wys­tąpić i móc BEZPŁATNIE wykon­ać test na ojcost­wo wyślij swo­je zgłosze­nie! 

W pro­gramie mogą wziąć udzi­ał pary z dzieć­mi do lat 3, króre chci­ały­by przeprowadz­ić gene­ty­czne ustal­e­nie ojcost­wa. Jeśli więc nie jesteś pewny co do swo­jego bio­log­icznego ojcosat­wa i masz już dość ciągłego stre­su związanego z tą sytu­acją lub też jesteś matką, która chci­ała­by udowod­nić swo­je­mu part­nerowi, że jest ojcem jej dziec­ka pomoże­my Ci w tym. Warunk­iem wzię­cia udzi­ału w nagra­niu jest zgo­da na udzi­ał pary, wiek dziec­ka nie może przekraczać 3 lat.

 

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Na zgłoszenia czekamy pod następu­ją­cy­mi adresa­mi e-mail: m.bigos@tvn.pl lub m.podeszwa@tvn.pl

4 czer­w­ca 2012


Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 11/12/2017