Czy badania na ojcostwo realizowane przez Internet są wiarygodne?

badania na ojcostwo

Mówiąc „przez Inter­net” mamy na myśli samo zamówie­nie zestawu do pobra­nia próbek DNA, bo cała anal­iza wykony­wana jest już oczy­wiś­cie w pro­fesjon­al­nym lab­o­ra­to­ri­um. Wszys­tkie akce­so­ria umożli­wia­jące pozyskanie mate­ri­ału gene­ty­cznego do bada­nia na ojcost­wo klient może zamówić z domu, przy pomo­cy włas­nego kom­put­era. Jest to rozwiązanie bard­zo wygodne i mogą z niego korzys­tać również klien­ci z zagrani­cy.

Nieza­leżnie od tego, czy klient decy­du­je się samodzielne pobranie próbek przy pomo­cy zamówionego w Internecie zestawu, czy też idzie na pobranie do placów­ki – bada­nia na ojcost­wo są zawsze pewne, tj. pozwala­ją jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo.

Badania na ojcostwo przez Internet – czyli jak?

Zestaw do pobra­nia próbek klient może zamówić za pomocą for­mu­la­rza elek­tron­icznego, dostęp­nego na stron­ie inter­ne­towej lab­o­ra­to­ri­um. Składa­jąc zamówie­nie na zestaw ma on również możli­wość wybra­nia rodza­ju przesył­ki — np. bezpłat­nym kuri­erem albo lis­tem pole­conym pri­o­ry­te­towym – oraz miejs­ca, w które ma zostać dostar­c­zony (na dowol­ny adres w Polsce, za granicą, do paczko­matu, czy na poste restante). Jeśli klien­towi zależy na tym, aby nikt z jego otoczenia nie domyślił się, co zna­j­du­je się w paczce, może wybrać dyskret­ną for­mę przesył­ki – logo i adres lab­o­ra­to­ri­um nie są wtedy widoczne na kop­er­cie. Zestaw, który otrzy­mu­je klient oprócz wymazówek, jed­no­ra­zowych rękaw­iczek i doku­men­tów zlece­nia bada­nia na ojcost­wo, zaw­iera również instrukcję obsłu­gi, która w bard­zo przys­tęp­ny sposób wyjaś­nia jak pobrać wszys­tkie mate­ri­ały.

Badania na ojcostwo – jak pobrać próbki i wysłać je do laboratorium

Klient nie musi udawać się do przy­chod­ni w celu pobra­nia próbek do testów na ojcost­wo. Jest to tak proste, że z powodze­niem może przy­go­tować je samodziel­nie. Lab­o­ra­to­ri­um real­izu­je testy DNA z bard­zo różnorod­nych próbek – wymazów z policz­ka, szc­zoteczek do zębów, golarek, paty­czków higien­icznych z woskow­iną uszną, smoczków, gryza­ków, sztućców i wielu innych. Bada­nia na ojcost­wo z udzi­ałem tego typu próbek są zawsze pewne. Klient odsyła je w dołąc­zonej do zestawu zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej. Pobrane prób­ki może też przekazać przez kuri­era.
W obu przy­pad­kach za przesyłkę płaci lab­o­ra­to­ri­um.

Badania na ojcostwo – wynik też można odebrać przez Internet

Sposób przekaza­nia wyniku bada­nia na ojcost­wo klient określa składa­jąc zamówie­nie.
O rezulta­cie anal­izy lab­o­ra­to­ri­um może poin­for­mować go np. e-mailem, albo tele­fon­icznie. Wynik bada­nia ojcost­wa może również zostać wysłany w formie lis­tu pole­conego na wskazany przez klien­ta adres (pol­s­ki lub zagraniczny), dostar­c­zony do paczko­matu lub urzę­du pocz­towego. Podob­nie jak zestaw może mieć też for­mę dyskret­nej przesył­ki.

Data publikacji: 17/10/2016, Data aktualizacji: 07/12/2018