Jakie próbki można wykorzystać do testu na ojcostwo?

Choć wyda­je się to niepraw­dopodob­ne, próbką do tes­tu na ojcost­wo może być prak­ty­cznie wszys­tko. Iden­ty­czne DNA zna­jdziemy bowiem w każdej komórce żywego orga­niz­mu. Miejsce, z którego zostanie wyi­zolowane nie ma zatem najm­niejszego znaczenia. Lab­o­ra­to­ria dzielą badane przez siebie mate­ri­ały na stan­dar­d­owe i nie­s­tandar­d­owe. Jaka jest między nimi różni­ca?

Pobranie wymazu z policzka  Próbki standardowe

Wymaz z wnętrza jamy ust­nej, a ściślej rzecz ujmu­jąc z błony ślu­zowej policz­ka, należy do najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych mate­ri­ałów tak do pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo, jak i sądowych bada­ni­ach ojcost­wa. Pobranie takiej prób­ki jest łatwe, szy­bkie, bez­pieczne i całkowicie bezbolesne. Z uwa­gi na niskie ryzyko zanieczyszczenia, zna­j­du­jące się w wymazie policzkowym DNA jest prze­ważnie dobrej jakoś­ci. Pon­ad­to zal­icza się do próbek wyjątkowo trwałych, potrafią­cych znieść nawet kilkud­niowy trans­port.

.

Zobacz: Dlaczego w tes­tach DNA na ojcost­wo sto­su­je się wymazy z policz­ka ».

 Próbki niestandardowe

Okazu­je się, że swój mate­ri­ał gene­ty­czny pozostaw­iamy na wielu przed­mio­tach codzi­en­nego użytku, w tym np. na przyb­o­rach toale­towych, takich jak choć­by maszyn­ka do gole­nia czy szc­zotecz­ka do zębów. Izo­lac­ja DNA z „mikrośladów” – bo tak powszech­nie nazy­wa się tego typu mate­ri­ały – jest jed­nak nieco bardziej skom­p­likowana, a niebez­pieczeńst­wo, że zostaną one zanieczyszc­zone cud­zym DNA całkiem spore. Właśnie z tego wzglę­du zal­icza się je do tzw. próbek nie­s­tandar­d­owych, wyko­rzysty­wanych najczęś­ciej w sytu­acji braku możli­woś­ci pobra­nia wymazu. Oprócz wspom­ni­anej maszyn­ki do gole­nia i szc­zotecz­ki do zębów do grupy „mikrośladów” zal­icza­ją się:

  • Próbka niestandardowa - smoczekwłosy wyr­wane wraz z cebulką (ścięte nie będą nadawały się do bada­nia),
  • plamy krwi,
  • śla­dy spermy / śluzu,
  • paty­cz­ki z woskow­iną uszną,
  • chus­tecz­ki higien­iczne z wydzieliną z nosa,
  • paznok­cie wycięte ze skórka­mi,
  • guma do żucia,
  • gryza­ki i smocz­ki (nie mogą one zostać wygo­towane lub wys­teryl­i­zowane),
  • zużyte pod­pas­ki i tam­pony oraz wiele innych.

Czy­taj więcej: Testy na ojcost­wo z mikrośladów »

A co z próbkami krwi?

Krew jest obec­nie coraz rzadziej wyko­rzysty­wanym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego do testów na ojcost­wo. Jak nietrud­no się domyślać została ona wypar­ta przez znacznie łatwiejsze do pozyska­nia wymazy policzkowe.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018