Jak prawidłowo pobrać wymazy do testu na ojcostwo?

Zestaw do testu DNA na ojcostwo

Ogrom­ną zaletą pry­wat­nych testów na ojcost­wo jest możli­wość samodziel­nego poboru prób­ki DNA. Ma ona postać wymazu z wewnętrznej strony policz­ka, który pozysku­je się przy uży­ciu steryl­nych wymazówek. Moż­na je znaleźć w spec­jal­nym zestaw­ie pobran­iowym firmy testD­NA.

.

W zestaw można się zaopatrzyć:

  • W aptece
  • Dzwoniąc na numer biu­ra hand­lowego (32) 445 34 26
  • Dzwonić na numer bezpłat­nej infolinii 800 007 771
  • Pisząc na adres mailowy: biuro@testdna.pl
  • Za pomocą for­mu­la­rza zamówienia na stron­ie inter­ne­towej

Jak przygotować się do pobrania materiału DNA?

Od 1 do 2 godzin przed pobraniem nie należy spoży­wać posiłków, pić płynów innych niż woda, żuć gumy i pal­ić papierosów. Zalece­nie to odnosi się do wszys­t­kich osób biorą­cych udzi­ał w bada­niu. Przed przys­tąpi­e­niem do pobiera­nia wymazów, zapoz­naj się z instrukcją dołąc­zoną do zestawu.

.

Jak prawidłowo pobrać wymazy z policzka do testu DNA na ojcostwo:.

Jednorazowe rękawiczki Załóż rękawiczki

Przed wyję­ciem wymazówek z opakowa­nia należy jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki, dołąc­zone do zestawu. Rękaw­icz­ki chronią wymazów­ki przed ewen­tu­al­ny­mi zanieczyszczeni­a­mi, które mogły­by utrud­nić, a nawet uniemo­zli­wić przeprowadze­nie anal­izy gene­ty­cznej. Rękaw­icz­ki należy mieć założone przez cały czas pobiera­nia wymazów.

.

.

Pobierz próbki

Pier­wszą wymazówką pocier­amy 10-krot­nie o wewnętrzną stronę policz­ka (ruchem tam i z powrotem). Tę samą czyn­ność wykonu­je­my z drugą wymazówką na drugim policzku.

Zachowaj ostrożność! Wycią­ga­jąc wymazówkę z opakowa­nia należy chwycić ją po stron­ie nieza­końc­zonej baweł­ni­aną główką. Po doko­na­niu pobra­nia nie powin­na mieć ona sty­cznoś­ci z niesteryl­ną naw­ierzch­nią.

Wymazy należy pobrać na obie wymzów­ki. Jeśli jed­nak pobierzesz tylko na jeden, nie odsyłaj czys­tej wymazów­ki. Tak sporząd­zone wymazy wkładamy z powrotem do opakowa­nia i opisu­je­my – imie­niem, nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą pobra­nia. .

.

.

Opisane próbki wraz z wypełnionym formularzem zlecenia odeślij do nas Koperta zwrotna

Gotowe prób­ki, wraz z kom­pletem wszys­t­kich doku­men­tów, wkładamy do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej i wysyłamy do lab­o­ra­to­ri­um.

Wymazy policzkowe są wyjątkowo trwałe, a zna­j­du­jące się na nich DNA potrafi zachować swo­je właś­ci­woś­ci przez bard­zo dłu­gi czas. Nie ma zatem wymogu wysyła­nia ich od razu po pobra­niu Niem­niej jed­nak najlepiej uczynić to jak najszy­b­ciej, najlepiej w ciągu 2–3 dni.

.

.

Film instruk­tażowy, jak praw­idłowo pobrać wymazy do tes­tu DNA na ojcost­wo:


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 30/01/2019