Jak wykonać test na ojcostwo? Badanie w 5 prostych krokach

Wyko­nanie bada­nia na ojcost­wo jest bard­zo wygodne. W prosty sposób mogą Państ­wo potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo i zyskać pewność na całe życie. Jak krok po kroku zamówić i zre­al­i­zować badanie DNA? To naprawdę łatwe!

.

Krok 1 – umów się na wiz­ytę w placów­ce lub zamów zestaw
Krok 2 – pobierz prób­ki do bada­nia
Krok 3 – wypełnij doku­men­ty i przekaż prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um
Krok 4 – opłać badanie
Krok 5 – odbierz wynik

Krok 1 – umów się na wizytę w placówce lub zamów zestaw

Mogą Państ­wo umówić się w placów­ce i wykon­ać badanie na ustal­e­nie ojcost­wa na miejs­cu albo zamówić zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek. Wystar­czy skon­tak­tować się z nami w wygod­ny dla Państ­wa sposób: tele­fon­icznie, mailowo, na bezpłat­nym cza­cie. Zestaw do pobra­nia próbek moż­na kupić też w aptece lub zamówić przez stronę.

A. Umówienie wizyty w placówce

Badanie na ustal­e­nie ojcost­wa mogą Państ­wo wykon­ać blisko miejs­ca zamieszka­nia, w jed­nej z 200 placówek w całej Polsce. Doświad­c­zony per­son­el pobierze od Państ­wa prób­ki i pomoże w wypełnie­niu doku­men­tów. Nie muszą Państ­wo orga­ni­zować niczego samodziel­nie. Badanie moż­na wykon­ać od ręki – bez kole­jek, częs­to nawet tego samego dnia i o dogod­nej dla siebie godzinie. Peł­na lista placówek »

B. Zamówienie zestawu do samodzielnego pobrania próbek do testu na ustalenie ojcostwa

Jeśli chcą Państ­wo pobrać mate­ri­ał do bada­nia samodziel­nie w domu, wystar­czy zamówić zestaw do pobra­nia próbek tele­fon­icznie, e-mailowo, na cza­cie albo na naszej stron­ie inter­ne­towej. Zestaw zostanie bezpłat­nie wysłany na dowol­ny adres i w wybrany przez Państ­wa sposób (pocztą, kuri­erem, do paczko­matu, do punk­tu). Mogą Państ­wo również zde­cy­dować się na wybranie przesył­ki dyskret­nej, bez pieczątek lab­o­ra­to­ri­um, dzię­ki czemu nikt nie domyśli się jej zawartoś­ci. Zamów zestaw przez inter­net »

Krok 2 — pobierz próbki do badania ojcostwa

Test na ojcost­wo wykonu­je­my na pod­staw­ie każdej prób­ki, ponieważ każ­da jest tak samo pew­na – wynik zawsze będzie taki sam. Badane frag­men­ty DNA są iden­ty­czne w każdej komórce orga­niz­mu. Mogą Państ­wo przekazać wymazy z policz­ka lub mikrośla­dy – np. uży­waną maszynkę do gole­nia, włosy z cebulka­mi, niedopałek papierosa czy smoczek.

A. Wymazy z policzka

Pobranie wymazu z policz­ka jest szy­bkie (zaj­mu­je kilka­dziesiąt sekund na osobę), bezbolesne i kom­for­towe. Wystar­czy ok. 10 razy potrzeć wewnętrzną stronę policz­ka paty­czkiem z baweł­ni­aną końcówką, a następ­nie powtórzyć dla drugiego policz­ka. W placów­ce wymazy pobiera wyszkolony per­son­el medy­czny. Jeśli zde­cy­du­ją się Państ­wo na ich samodzielne pobranie – z powodze­niem mogą zro­bić to Państ­wo w domu, przestrze­ga­jąc instrukcji dołąc­zonej do zestawu.

B. Mikroślady

Do bada­nia na ojcost­wo mogą Państ­wo przekazać dowol­ny przed­miot z mate­ri­ałem gene­ty­cznym oso­by badanej (np. uży­waną szc­zoteczkę do zębów, nad­gryzione ciastko, puszkę po napo­ju, sztućce czy włosy z cebulka­mi). Mikroślad należy umieś­cić w czys­tej, papierowej kop­er­cie. Jeśli ist­nieje ryzyko stłuczenia (np. przy przekaza­niu szk­lan­ki), przed­miot najlepiej włożyć do plas­tikowego pudeł­ka lub kar­toni­ka i zabez­pieczyć dodatkowo (np. folią bąbelkową). Jeśli zle­ca­ją Państ­wo badanie w placów­ce, do punk­tu również przynosi się w ten sposób zabez­piec­zoną próbkę mikroślad­ową.

Krok 3 – wypełnij dokumenty i przekaż próbki do laboratorium

Aby badanie mogło zostać zre­al­i­zowane, wypeł­ni­a­ją Państ­wo for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia. To doku­ment, w którym wpisu­ją Państ­wo dane osobowe zlece­nio­daw­cy i uczest­ników, wybier­a­ją for­mę przekaza­nia wyniku i pod­pisu­ją oświad­czenia we wskazanych na żół­to miejs­cach. Dbamy o wszys­tkie dane, które nam Państ­wo przekazu­ją, zapew­ni­amy dyskrecję i poufność. Badanie mogą Państ­wo wykon­ać również anon­i­mowo – bez podawa­nia danych osobowych uczest­ników. Wów­czas na for­mu­la­rzu poda­je się jedynie dane oso­by zle­ca­jącej badanie.

A. W placówce

Odpowied­ni for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia będzie czekał na Państ­wa w placów­ce, a per­son­el pomoże z jego wypełnie­niem. Później wystar­czy zostaw­ić prób­ki i wypełnione doku­men­ty w punkcie pobrań (kopię for­mu­la­rza zostaw­ia­ją Państ­wo dla siebie). Nie trze­ba orga­ni­zować niczego samodziel­nie.

B. Samodzielnie w domu

Odpowied­ni do zamówionego tes­tu for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia zawsze zna­j­du­je się w zaku­pi­onym zestaw­ie. Kopię for­mu­la­rza zostaw­ia­ją Państ­wo dla siebie. Może on również zostać przesłany Państ­wu mailowo do wydruku w domu. For­mu­la­rz mogą Państ­wo pobrać również na naszej stron­ie inter­ne­towej. Pobierz for­mu­la­rz » Po pobra­niu próbek i wypełnie­niu doku­men­tów wystar­czy zapakować wszys­tko do kop­er­ty, która jest załąc­zona do zestawu. Następ­nie zamaw­ia się bezpłat­nego kuri­era pod wybrany przez siebie adres (np. do domu czy pra­cy) i przekazu­je mu przesyłkę. Paczkę możesz nadać również w dowol­nym punkcie UPS. Zamów kuri­era »

Krok 4 – opłać badanie ojcostwa

Badanie ojcost­wa mogą Państ­wo opłacić w wygod­ny dla siebie sposób: przelewem na kon­to bankowe (przez inter­net, w banku, na pocz­cie), płat­noś­cią Dot­Pay lub za pobraniem u kuri­era pod­czas dostar­cza­nia wyniku. Od ceny bada­nia ode­j­mu­ją Państ­wo kwotę zapła­coną wcześniej za zestaw (77 zło­tych) lub usługę w placów­ce (100–200 zło­tych). Wpłatę wnosi się w ciągu 2 dni roboczych od momen­tu pobra­nia próbek w placów­ce lub ich odesła­nia – bez niej wynik nie zostanie Państ­wu przekazany. Płat­ność mogą Państ­wo również rozłożyć na korzystne miesięczne raty – pro­ce­du­ra ich przyz­na­nia prze­b­ie­ga tele­fon­icznie, a umowa zosta­je wysłana kuri­erem. Dowiedz się więcej na tem­at rat »

Krok 5 — odbierz wynik

Sposób ode­bra­nia wyniku zaz­nacza­ją Państ­wo na for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia. Może zostać przekazany tele­fon­icznie, e-mailem lub na wybrany przez Państ­wa adres (także do placów­ki, w której pobier­ali Państ­wo prób­ki). Mogą Państ­wo także zde­cy­dować się na wszys­tkie możli­we opc­je. Przesył­ka również na tym etapie może zostać przekazana w formie dyskret­nej – bez pieczątek czy danych lab­o­ra­to­ri­um. Czas oczeki­wa­nia na wynik lic­zony jest od momen­tu dostar­czenia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 07/07/2015, Data aktualizacji: 26/02/2019