Jak wykonać test na ojcostwo

Sko­ro czy­ta­ją Państ­wo infor­ma­c­je na tej stron­ie, to znaczy, że są Państ­wo zde­cy­dowani na wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo. Badanie, które Państ­wu pro­ponu­je­my jest  pewne i dyskretne oraz łatwe w przeprowadze­niu. Wystar­czy, że zadz­wonią Państ­wo do nas, a my zajmiemy się całą resztą.

.

Krok pier­wszy — zamów zestaw lub umów się na wiz­ytę w placów­ce
kup domowy zestawPier­wszym krok­iem do zlece­nia bada­nia jest zamówie­nie domowego zestawu pobran­iowego. Dzię­ki niemu mogą Państ­wo wykon­ać badanie ojcost­wa bez wychodzenia z domu. Zestaw zostanie do Państ­wa dostar­c­zony w dyskret­nej, anon­i­mowej kop­er­cie, która nie zdradza zawartoś­ci przesył­ki. Pobrane prób­ki odsyła­ją Państ­wo  do lab­o­ra­to­ri­um pocztą (do zestawu dołąc­zona jest zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na) albo też  moż­na zadz­wonić do nas, a my wyśle­my po nie bezpłat­nie kuri­era. Zestaw moż­na zamówić tele­fon­icznie, e-mailowo lub na anon­i­mowym cza­cie.

umow_sie_na_wizyte_w_lokalnym_oddzialeJeśli wolą Państ­wo wykon­ać badanie na miejs­cu w naszym lokalnym odd­ziale prosimy o kon­takt tele­fon­iczny. Zwyk­le wiz­y­ta możli­wa jest jeszcze tego samego dnia. Jej umówie­nie gwaran­tu­je Państ­wu, że na miejs­cu będzie dostęp­na oso­ba przeszkolona w pobiera­niu próbek do testów na ojcost­wo, a samo badanie odbędzie się bez czeka­nia w kole­jce.

Krok dru­gi — pobranie próbek

Pobranie próbek do bada­nia ojcost­wa jest bard­zo proste i spoko­jnie mogą go Państ­wo dokon­ać samodziel­nie w domu.  Do bada­nia nie trze­ba się spec­jal­nie przy­go­towywać. Wskazane jest zachowanie odstępu od jedzenia i picia około 1–2 godzin.Jeśli bada­ją Państ­wo małe dziecko częs­to jest to niemożli­we. Nie oznacza to jed­nak, że badanie na pewno nie powiedzie się.czy_wiesz_ze_wlosy_szczoteczka_plamy

W rzad­kich przy­pad­kach dochodzi do koniecznoś­ci ponownego pobra­nia prób­ki. Proszę jed­nak być spoko­jnym. W cenie bada­nia macie Państ­wo zag­waran­towane ubez­piecze­nie, które w takiej sytu­acji pozwala na wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo jeszcze raz bezpłat­nie.

.

 

Jeśli decy­du­ją się Państ­wo na pobranie próbek w naszym lokalnym odd­ziale, wystar­czy przyjść do placów­ki w ustalonym ter­minie.

Po pobra­niu próbek prosimy o opłace­nie bada­nia przelewem na kon­to lab­o­ra­to­ri­um.

Test ojcostwa w ciąży

 

Krok trze­ci — odbiór wyniku

Zle­ca­jąc test na ojcost­wo w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp.  z o.o.  mają Państ­wo możli­wość wyboru formy dostar­czenia wyniku: lis­town­ie na wskazany adres, e-mailowo, tele­fon­icznie lub fax­em. Mogą Państ­wo wybrać wszys­tkie te opc­je jed­nocześnie — bezpłat­nie. Wynik moż­na także ode­brać bezpośred­nio w lab­o­ra­to­ri­um lub  w jed­nym z naszych lokalnych odd­zi­ałów.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz