Dieta DNA – czy za otyłość możemy winić nasze geny?

Dieta DNA – czy za otyłość możemy winić nasze geny?

Nie tylko twój wygląd zakodowany jest w genach, ale również to jak możesz zareagować na dietę, a tym samym utracić wagę. Różnice, które wstępu­ją wśród ludzi spraw­ia­ją, że jesteśmy wyjątkowi. Ta wyjątkowość doty­czy również tego, że dwie oso­by będące na tej samej diecie i sto­su­jące ten sam plan ćwiczeń w różnym tem­pie tracą wagę.

Masz prob­lem ze zrzuce­niem zbęd­nych kilo­gramów? Pomi­mo ćwiczeń i stosowanej diety nie chud­niesz w wol­nym tem­pie? Zależy Ci na zdrowym odży­wia­n­iu i spoży­wa­niu pro­duk­tów, które Ci służą? W takim razie być może właśnie powinieneś rozważyć dietę DNA.

Jak działa DNA dieta?

Każdy orga­nizm jest inny. Dieta powin­na być więc dobrana do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb. Ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego pozwala na dobór odpowied­niej diety oraz akty­wnoś­ci fizy­cznej tak, aby efekt odchudza­nia był możli­wie najlep­szy. Na pod­staw­ie badań DNA anal­i­zowana jest szy­bkość metab­o­li­zowa­nia tłuszczów i węglowodanów oraz kon­tro­la apety­tu i akty­wność mięśni. Po takim bada­niu gene­ty­cznym dana oso­ba ma pro­ponowaną jed­ną z 4 typów diet: niskotłuszc­zowa, niskowę­glowodanowa, niskog­likemicz­na oraz zdrowo zbi­lan­sowana. Jak twierdzi dr Daniel Mey­ers­feld, który opra­cow­ał dietę DNA — minęła już era, że każde­mu człowiekowi sto­su­je się ten sam plan nieza­leżnie od typu syl­wet­ki, wieku i his­torii rodzin­nej. Dlat­ego też plan żywieniowy opar­ty o własne DNA praw­dopodob­nie będzie bardziej skuteczny.

Dieta DNA - jak wykonać badanieJak wykonywane jest badanie?

Do testów pobier­any jest wymaz z policz­ka. Należy go pobrać samodziel­nie przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu dostar­czanego pocztą lub kuri­erem. Wynik otrzy­mu­je się w formie inter­pre­tacji genów wraz z zalece­ni­a­mi żywieniowy­mi. Należy go następ­nie skon­sul­tować z diete­tykiem, który pomoże właś­ci­wie zaplanować sposób odży­wia­nia.

Zastosowanie badania:

  • Pomoc w odchudza­niu – doty­czy to w szczegól­noś­ci osób mają­cych prob­lem ze zrzuce­niem nad­wa­gi pomi­mo pode­j­mowanej akty­wnoś­ci fizy­cznej oraz stosowa­nia diety.
  • Pomoc we właś­ci­wym skom­ponowa­niu diety dziec­ka – rodz­ic od początku wie co jest dla dziec­ka dobre, co może wywołać u niego otyłość i że np. pewne skład­ni­ki nie są przez jego orga­nizm tolerowane.
  • Poma­ga w tworze­niu właś­ci­wych nawyków żywieniowych od początku wprowadza­nia do diety dziec­ka pokar­mów stałych. 

Dieta Dna – dieta gwiazd!Dieta Dna – dieta gwiazd!

Samą skuteczność diety i planu ćwiczeń opar­tych na anal­izach DNA potwierdza­ją również Hol­ly­woodz­cy tren­erzy gwiazd, którzy uważa­ją, że znacznie szy­b­ciej moż­na osiągnąć wyz­nac­zony cel jeśli tylko weźmie się pod uwagę gene­ty­czną wyjątkowość danego człowieka. Pol­skie gwiazdy również doceniły ten sposób na ład­ną syl­wetkę. Z diety DNA korzys­ta m.in. Edy­ta Gór­ni­ak, Kasia Cichopek czy Agniesz­ka Szulim.

.

Dowiedz się więcej:

  • Geny odpowiedzialne za nasze pref­er­enc­je żywieniowe »
  • Gen­odi­eta sposobem na praw­idłowy rozwój two­jego dziec­ka »
  • Gwiazdy na diecie zgod­nej z DNA »

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!

16 maja 2013

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 02/06/2015