Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?

Tak! Wynik pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie – najczęś­ciej jako dowód wstęp­ny. Jest tak samo pewny jak rezul­tat bada­nia wykony­wanego do celów sądowych. Pełną moc dowodową ma jed­nak ten dru­gi. Wyni­ka to m.in. z potwierdzenia tożsamoś­ci badanych i pobra­nia próbek DNA w obec­noś­ci świad­ków.

Mate­ri­ał do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać w domu i nie ma potwierdzenia, że pochodzi on od właś­ci­wych osób. Jeśli badani są tylko dziecko i ojciec (co w tes­tach pry­wat­nych zdarza się dość częs­to), to nie zosta­je ustalone macierzyńst­wo w celu wyk­luczenia np. pod­mi­any dzieci w szpi­talu. Wszys­tko to spraw­ia, że pac­jen­ci zas­tanaw­ia­ją się, które badanie wybrać. O to, czy warto wyko­rzys­tać wynik opinii pry­wat­nej (bada­nia pry­wat­nego) w sądzie, zapy­tal­iśmy adwoka­ta.

Oczy­wiś­cie, że tak. Opinia pry­wat­na to doku­ment pry­wat­ny podle­ga­ją­cy oce­nie sądu, to „umoc­nione” stanowisko strony pro­ce­sowej. Zatem dążąc do udowod­nienia swoich racji, przed­staw­ie­nie przed sądem takiej opinii jest jak najbardziej stosowne. Dalej idąc, właś­ci­wym było­by pod­kreślić, że wnios­ki zawarte w tego rodza­ju opinii mogą stać się pod­stawą poczynienia ustaleń fak­ty­cznych przez sąd w sytu­acji, gdy okolicznoś­ci te zostaną przyz­nane przez stronę prze­ci­wną albo, gdy sąd uzna je za przyz­nane wobec braku zaprzeczenia przez tę stronę. I tak w przy­pad­kach opisanych powyżej sąd może uznać ten dowód (dowód z doku­men­tu – opinii pry­wat­nej) jako istot­ny, rozstrzy­ga­ją­cy w spraw­ie. Nato­mi­ast w sytu­acji, kiedy treść opinii pry­wat­nej jest kwes­t­ionowana przez drugą stronę pro­ce­su, a ustal­e­nia okolicznoś­ci danej sprawy wyma­ga­ją wiado­moś­ci spec­jal­nych, to koniecznym będzie przeprowadze­nie dowodu z opinii biegłego sądowego. adwokat Ewa Ros­tkows­ka

Pewność wyniku jest taka sama w teście na ojcostwo do celów prywatnych i sądowych

Wynik bada­nia do celów pry­wat­nych gwaran­tu­je taką samą pewność jak tes­tu sądowego, ponieważ badane frag­men­ty DNA są niezmi­enne i iden­ty­czne w każdej komórce orga­niz­mu. W cza­sie anal­izy bada­nia również nie są rozdzielane na pry­watne i sądowe – wszys­tkie są wykony­wane w ten sam sposób, na takich samych odczyn­nikach, przez to samo akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um. To ważne tym bardziej, że aby wynik mógł zostać wyko­rzys­tany w sądzie, lab­o­ra­to­ri­um powin­no posi­adać akredy­tację PCA zgod­ną z nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025.

Barbara Prokurat

Anal­iza przeprowadzana w lab­o­ra­to­ri­um prze­b­ie­ga w dokład­nie taki sam sposób bez wzglę­du na to, czy real­i­zowane badanie wykony­wane jest do celów pry­wat­nych, czy sądowych. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je iden­ty­czne metody i odczyn­ni­ki. Dzię­ki wyko­rzys­ta­niu elek­tro­forezy kapi­larnej usta­lane są pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich badanych osób, które później się ze sobą porównu­je. To pozwala w sposób jed­noz­naczny wyk­luczyć lub potwierdz­ić ojcost­wo. Anal­iza 24 mark­erów DNA umożli­wia potwierdze­nie ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,9999% (nawet gdy w bada­niu pry­wat­nym nie bierze udzi­ału mat­ka). Według Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii tylko takie lub wyższe praw­dopodobieńst­wo pozwala potwierdz­ić ojcost­wo.Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Test na ojcostwo do celów sądowych przeprowadza się z formalną procedurą

For­mal­na pro­ce­du­ra obe­j­mu­je pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego w placów­ce w obec­noś­ci świad­ków oraz okazanie dowodów tożsamoś­ci osób badanych. Dzię­ki temu sąd ma pewność, że DNA pochodzi od właś­ci­wych osób. Pobier­ane są wymazy z policz­ka lub krew, nie wyko­rzys­tu­je się próbek ślad­owych (takich jak włosy z cebulka­mi czy szc­zotecz­ki do zębów). W bada­niu sądowym uczest­niczą nie tylko dziecko i mężczyz­na, ale też obow­iązkowo mat­ka. Pozwala to ustal­ić jed­nocześnie macierzyńst­wo i wyk­luczyć, że mogło dojść do zami­any dzieci w szpi­talu. Do wyniku wydawana jest eksper­tyza eksper­ta ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, który pełni funkcję biegłego sądowego.

Test sądowy moż­na zle­cić pry­wat­nie w wybranym lab­o­ra­to­ri­um – nie ma koniecznoś­ci czeka­nia na skierowanie z sądu. Częs­to pozwala to zaoszczędz­ić czas i samodziel­nie wybrać placówkę.

Test na ojcostwo prywatny czy sądowy – który wybrać?

Wybier­a­jąc test, warto wziąć pod uwagę to, czy wynik potrzeb­ny będzie tylko dla włas­nej wiedzy, czy będzie wyko­rzys­tany w sądzie. W pier­wszym przy­pad­ku badanie pry­watne da całkow­itą pewność i jed­nocześnie poz­woli zaoszczędz­ić czas i pieniądze. Jeśli wynik jest potrzeb­ny do sądu, a nie są spełnione wyma­gania pro­ce­dury for­mal­nej, to z powodze­niem moż­na przeprowadz­ić badanie pry­watne. Jego wynik może posłużyć jako dowód wstęp­ny, a zdarza się, że jest rozstrzy­ga­ją­cy w spraw­ie.

Badanie na ojcost­wo do celów pry­wat­nych jest tak samo pewne jak badanie do celów sądowych. Nieza­leżnie od rodza­ju bada­nia test na ojcost­wo wystar­czy wykon­ać raz w życiu, by zyskać pewność na zawsze. Pewność co do ojcost­wa pozwala odzyskać spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa, przy­wró­cić radość życia i zmniejszyć towarzyszące napię­cie. Dzię­ki niej łatwiej również zaplanować dal­szą przyszłość. Aż 80% wyników wskazu­je na potwierdze­nie ojcost­wa, więc dla wielu rodzin wyko­nanie bada­nia to szansa, by odetch­nąć z ulgą i odbu­dować relac­je. Pewność co do włas­nej tożsamoś­ci jest niezwyk­le istot­na również dla dziec­ka. Jej brak może nieko­rzyst­nie odbić się na jego życiu emocjon­al­nym, powodu­jąc stres i chaos.

Zobacz inne porady tego eksper­ta:

Anal­iza statysty­cz­na — dlaczego jest tak ważnym ele­mentem każdego tes­tu na ojcost­wo?
Dlaczego badanie ojcost­wa z próbek ślad­owych wyma­ga dużej pre­cyzji i doświad­czenia?
Co dzieje się z Państ­wa próbka­mi w lab­o­ra­to­ri­um?
Jakie infor­ma­c­je zaw­iera Państ­wa wynik tes­tu na ojcost­wo?
Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa następu­je zawsze z praw­dopodobieńst­wem 99,9999% a nie 100%?


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 20/04/2018, Data aktualizacji: 14/12/2018