Celiakia u dzieci — objawyceliakia objawy u dzieci

Typowe objawy celiakii u dzieci

Celi­akia inaczej nazy­wana chorobą trzewną to trwała nietol­er­anc­ja glutenu czyli biał­ka zbóż (pszeni­ca, żyto, owies, jęczmień) obec­nego w więk­szoś­ci pro­duk­tów. Choro­ba pole­ga na wyt­warza­niu pod wpły­wem glutenu prze­ci­w­ci­ał przez orga­nizm dziec­ka, które niszczą kosm­ki jeli­towe, przez co przyswa­janie skład­ników odży­w­czych jest bard­zo utrud­nione.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Prowadzi to do licznych niedoborów, które skutku­ją taki­mi objawa­mi jak:

 •  nud­noś­ci
 • wymio­ty
 • prob­le­my żołąd­kowe
 • stolce o bard­zo inten­sy­wnym nieprzy­jem­nym zapachu

.

objawy u dzieci 2 Z wiekiem objawy przyjmują inną formę:

 • nisko­rosłość
 • ane­mia
 • roz­drażnie­nie
 • ból brzucha
 • wzdę­cia
 • prob­le­my skórne

 

Diagnostyka celiakii u dzieci

Diag­nos­ty­ka celi­akii u dzieci jest sto­sunkowo łat­wa ponieważ najczęś­ciej małym dzieciom dokucza­ją typowe objawy celi­akii. Dopiero w późniejszym wieku około3 r.ż. objawy zmieni­a­ją się i mylone są z inny­mi choroba­mi, np. nisko­rosłość znacznie częś­ciej jest objawem celi­akii niż niedobór hor­monu wzros­tu. Europe­jskie Sto­warzysze­nie pedi­atrii (ESPGHAN) zale­ca by u dzieci diag­no­zowanie celi­akii rozpocząć od badań gene­ty­cznych. Test DNA bowiem poz­woli uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego, która wykony­wana jest pod narkozą co wiążę się z dużym stre­sem dla dziec­ka. Dodatkowo badanie dna na celi­ak­ię to gwaranc­ja pewnego wyniku. Rodz­ice zyska­ją 100% pewność wyk­luczenia choro­by lub wskazanie do dal­szej diag­nos­ty­ki, w postaci badań prze­ci­w­ci­ał.

Leczenie celiakii u dzieci

Celi­akia to trwała nietol­er­anc­ja glutenu, zatem jedynym sposobem aby pozbyć się objawów to prze­jść na dietę bezg­lutenową. Tylko wye­lim­i­nowanie z diety glutenu poz­woli odbu­dować zniszc­zone kosm­ki jeli­towe oraz uchroni dziecko przed niebez­pieczny­mi powikła­ni­a­mi w tym przed nowot­worem. Jed­nak przed zas­tosowaniem diety bezg­lutenowej u dzieci należy bezwzględ­nie skon­sul­tować się z lekarką lub diete­ty­czką, która pomoże ułożyć odpowied­nią dietę tak, aby dostar­czyć kom­plet skład­ników odży­w­czych

Dlaczego test DNA na celiakie? 

Wykonu­jąc test dna na celi­ak­ię zyskasz:

 • gwarancję wyniku
 • szy­bkość real­iza­cji
 • bez­pieczeńst­wo
 • niein­wazyjność bada­nia
 • 100% pewność wyniku
 • celi­akia bez biop­sji

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


Na wszystkie twoje pytania dotyczące nietolerancji glutenu, laktozy i innych genetycznych nietolerancji pokarmowych, odpowiemy na czacie, mailowo lub telefonicznie. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 15/09/2016, Data aktualizacji: 13/07/2017