Światowy Dzień Cukrzycy już 14 listopada

Światowy Dzień Cukrzycy

14 listopa­da 2017 roku – po raz dwudzi­esty siód­my – obchodz­imy Świa­towy Dzień Cukrzy­cy. 350 mil­ionów osób, pon­ad 160 kra­jów i pon­ad 200 orga­ni­za­cji: tak ogrom­na społeczność zwraca w tym dniu uwagę na prob­le­my chorych na to schorze­nie…

Światowy Dzień Cukrzycy – poznaj historię święta

W 1991 roku Między­nar­o­dowa Fed­er­ac­ja Dia­beto­log­icz­na (Inter­na­tion­al Dia­betes Fed­er­a­tion – IDF) oraz Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Zdrowia (World Health Orga­ni­za­tion – WHO) ustanow­iły to szczególne świę­to. Dlaczego aku­rat 14 listopa­da?
To właśnie tego dnia 1891 roku na świat przyszedł Fred­er­ick Bant­i­ng – naukowiec, który wraz z Charlesem Bestem, odkrył w 1922 roku insulinę, a rok później otrzy­mał za to Nagrodę Nobla. Dzię­ki tym odkryciu i badan­iom nastąpił przełom w ter­apii cukrzy­cy.

Kobieta i mężczyzna – czy cukrzyca ma płeć?

W Polsce Świa­towy Dzień Cukrzy­cy obchod­zony jest właśnie pod tym hasłem. Tem­at ustalony przez IDF to Kobi­ety i cukrzy­ca: Mamy pra­wo do zdrowej przyszłoś­ci. W każdym roku obchody kon­cen­tru­ją się wokół innego tem­atu głównego, by patrzeć na chorobę z różnych per­spek­tyw.

Świa­towy Dzień Cukrzy­cy to doskon­ała okaz­ja, by zwró­cić uwagę na prob­le­my cukrzyków z całego świa­ta. Ta ogrom­na społeczność bory­ka się nie tylko z kłopota­mi zdrowot­ny­mi, ale też niezrozu­mie­niem ze strony osób zdrowych. 14 listopa­da orga­ni­zowane są różne spotka­nia, szkole­nia czy wykłady.

Chorzy na cukrzycę mają wiele problemów…

Jed­nym z nich jest celi­akia – sza­cu­je się, że aż 15% chorych na cukrzy­cę typu 1 ma również trwałą nietol­er­ancję glutenu! Choro­by autoim­muno­log­iczne częs­to ze sobą współwys­tępu­ją, z czego nie wszyscy zda­ją sobie sprawę.
Tym­cza­sem nielec­zona celi­akia może znacznie obniżać skuteczność leczenia cukrzy­cy i powodować szereg innych kłopotów zdrowot­nych, w tym niepłod­ność, depresję czy nawet nowot­wory.

Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zale­ca wyko­nanie bada­nia na celi­ak­ię u wszys­t­kich osób z cukrzy­cą typu 1. To szansa na zdrowsze i bardziej kom­for­towe życie.

Zobacz też: Badanie w kierunku celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu)


Data publikacji: 13/11/2017, Data aktualizacji: 11/12/2018