Badania DNA w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Jak laboratorium kontroluje jakośćpewnosc_gwarancja_dyskrecja

Czy wiecie Państ­wo, jak moż­na sprawdzać jakość badań DNA w lab­o­ra­to­ri­um? Jest kil­ka sposobów na to, aby się upewnić, czy rzeczy­wiś­cie testy ojcost­wa są praw­idłowo wykony­wane. Zan­im pode­jmą Państ­wo decyzję, komu zle­cić przeprowadze­nie bada­nia ojcost­wa, warto sprawdz­ić jak wyglą­da kon­tro­la jakoś­ci w danym lab­o­ra­to­ri­um.

Po pier­wsze ważne są wewnętrzne pro­ce­dury, które powin­ny elim­i­nować ryzyko wys­tąpi­enia błę­du, zarówno ze strony pra­cown­i­ka, jak i aparatu­ry. Po drugie jakość bada­nia powin­na być reg­u­larnie kon­trolowana w nieza­leżnych ośrod­kach.

Jak bard­zo waż­na jest dla nas kon­tro­la jakoś­ci badań?  Najważniejsza! Nie twierdz­imy, że inne lab­o­ra­to­ria o to nie dba­ją — nam zależy jed­nak na tym, aby pokazać Państ­wu, co lab­o­ra­to­ri­um robi, aby zag­waran­tować Państ­wu pewny wynik.

.

Badania DNA — wewnętrzne procedury to podstawa!

Lata doświad­czeń poz­woliły testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. nie tylko zop­ty­mal­i­zować prze­bieg całego bada­nia DNA, ale również rozwinąć sys­te­my wewnętrzne, kon­trolu­jące każdą próbkę trafi­a­jącą do lab­o­ra­to­ri­um. Pozwala­ją one wych­wycić nawet najm­niejsze odchyle­nie od normy, dzię­ki czemu klient zawsze otrzy­ma wynik bada­nia DNA, który jest
w 100 % pewny.

Każdy etap bada­nia jest bard­zo dokład­nie zaplanowany i opisany w dzi­en­nikach lab­o­ra­to­ryjnych, tak aby uniknąć pomyłek cho­ci­aż­by przy nanosze­niu Państ­wa próbek. Praw­dopodob­nie  testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jako jedyne posi­a­da bard­zo spec­jal­isty­czne opro­gramowanie, które pozwala sprawdz­ić czy dany pro­fil DNA był już w lab­o­ra­to­ri­um anal­i­zowany i czy między przy­pad­kowo porów­nany­mi pro­fil­a­mi nie wys­tępu­je pokrewieńst­wo.
.

Dwukrotna analiza próbek

Nieza­leżnie od tego czy wykony­wane jest badanie ojcost­wa dla celów pry­wat­nych czy sądowych, lab­o­ra­to­ri­um zawsze sto­su­je te same pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa. Przyję­to, że w momen­cie, kiedy uzyski­wany jest wynik zaprzecza­ją­cy ojcost­wo, to lab­o­ra­to­ri­um ma obow­iązek wykon­ać badanie raz jeszcze na pod­staw­ie nowych próbek. Po co tak to się robi? Po to, aby ostate­cznie wyk­luczyć ryzyko błę­du ludzkiego. Wyda­jąc Państ­wu wynik lab­o­ra­to­ri­um ma pewność, że badanie było wyko­nane na Państ­wa próbkach. Stąd też proszeni są Państ­wo o to, aby pobier­ać prób­ki dwa razy od każdej badanej oso­by.

Przy każdej anal­i­zowanej serii próbek dodatkowo oznaczane są tzw. kon­t­role pozy­ty­wne i negaty­wne. Co to oznacza dla Państ­wa? Kon­t­role te pozwala­ją  dają lab­o­ra­to­ri­um  pewność, że w cza­sie reakcji PCR praw­idłowo nam­noży się Państ­wa DNA i że wymazów­ki, które są stosowane nie zostały przy­pad­kowo zanieczyszc­zone.

Pon­ad­to, każdy z pra­cown­ików testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.ma ustalony swój pro­fil DNA, aby móc wyk­luczyć ryzyko zanieczyszczenia Państ­wa prób­ki DNA pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um.

.

Badania DNA— kontrola badań w innych laboratoriach

dowiedz_sie_co_kazdy_nasz_pacjent3

To, że lab­o­ra­to­ri­um zależy na wyda­niu Państ­wu pewnego wyniku oznacza, że same lab­o­ra­to­ri­um chce mieć pewność co do pow­tarzal­noś­ci wyniku w innym lab­o­ra­to­ri­um. Zauważ­cie Państ­wo, że cza­sa­mi ofer­ta między poszczegól­ny­mi lab­o­ra­to­ri­a­mi różni się metodą, iloś­cią badanych miejsc na DNA (tzw. “mark­erów”) czy wyko­rzys­taniem innych odczyn­ników. Jed­nak nieza­leżnie od tego wynik nie powinien ulec zmi­an­ie.

.

Laboratorium daje Państwu pewne badania ponieważ:

  1. Reg­u­larnie bierze udzi­ał w pro­gra­mach cer­ty­fiku­ją­cych
    Są to zazwyczaj między­nar­o­dowe pro­gramy, w których bierze udzi­ał bard­zo wiele lab­o­ra­toriów. Celem tych pro­gramów jest sprawdze­nie tego, czy lab­o­ra­to­ri­um praw­idłowo usta­la pro­file gene­ty­czne i czy na ich pod­staw­ie praw­idłowo wys­taw­iany jest wynik bada­nia ojcost­wa.
    Od orga­ni­za­torów lab­o­ra­to­ri­um otrzy­mu­je tzw. prób­ki ref­er­en­cyjne, których pro­file DNA są już ustalone przez orga­ni­za­torów. Nie zawsze są to „proste” prób­ki. W rutynowej pra­cy zakła­da się, że na poje­dynczej wymazów­ce powin­no się zna­j­dować DNA pochodzące tylko od jed­nej oso­by. Nato­mi­ast w trak­cie pro­gramów cer­ty­fiku­ją­cych otrzy­mu­je­my taki mate­ri­ał, który jest mieszan­iną DNA pochodzącego od kilku osób lub taki, który zaw­iera syg­nały wskazu­jące na obec­ność wad chro­mo­so­mowych. Dzię­ki takim pro­gramom lab­o­ra­to­ri­um ma pewność, iż praw­idłowo wykonu­je bada­nia.
  2. Lab­o­ra­to­ri­um uczest­niczy w tes­tach między­lab­o­ra­to­ryjnych
    Jako, że lab­o­ra­to­ri­um jest otwarte na współpracę między lab­o­ra­to­ri­a­mi, nawet z  konkurenta­mi, dba również o to, aby reg­u­larnie porówny­wać wyni­ki badań uzyskanych w  testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. z tymi, które anal­i­zowało inne laboratorium.Tego typu testy wyma­gane są również wtedy, kiedy lab­o­ra­to­ri­um planu­je wdrożyć nor­mę ISO 17025.

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz


Dzięku­je­my za zau­fanie!

.

 

Data publikacji: 19/05/2015, Data aktualizacji: 10/07/2018