Ustalenie ojcostwa – dostępne również dla zagranicznych klientów

Ustalenie ojcostwa przez zagranicznych klientów

Klien­ta­mi testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um są nie tylko oby­wa­tele Pol­s­ki, ale również oso­by mieszka­jące za granicą. Kilo­m­e­try nie stanow­ią najm­niejszej przeszkody do wyko­na­nia tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa, ponieważ m.in. dzię­ki dostęp­noś­ci mediów elek­tron­icznych, takich jak choć­by e-mail, całe zlece­nie może odbyć się na odległość.

 

Ustal­e­nie ojcost­wa wyglą­da w tym przy­pad­ku iden­ty­cznie jak dla klien­ta z Pol­s­ki, a pro­ces zamówienia bada­nia skła­da się z 4 etapów.

 

 

Pierwszy etap realizacji testu na ustalenie ojcostwa – zamówienie zestawu

Dzię­ki niemu klient może włas­noręcznie pobrać prób­ki od siebie i dziec­ka. Zestaw zaw­iera wszys­tkie akce­so­ria potrzeb­ne do real­iza­cji tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa: 3 kom­ple­ty steryl­nych wymazówek i 1 kom­plet rez­er­wowy, rękaw­icz­ki, for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia, blanki­et z dany­mi do przelewu bankowego, instrukcję pokazu­jącą jak praw­idłowo pobrać prób­ki oraz zaadresowaną kop­ertę zwrot­ną. Zestaw moż­na zamówić kon­tak­tu­jąc się z lab­o­ra­to­ri­um – tele­fon­icznie, mailowo, na cza­cie online – lub przez for­mu­la­rz elek­tron­iczny dostęp­ny na stronach ser­wisu.

.

Drugi etap realizacji testu na ustalenie ojcostwa – pobranie próbek

Pobranie stan­dar­d­owego wymazu do bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa pole­ga na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka dołąc­zoną do zestawu wymazówką. Wyglą­da ona jak paty­czek do czyszczenia uszu, jest jed­nak trochę dłuższa i ma baweł­ni­aną główkę tylko po jed­nej stron­ie. Wnętrze każdego policz­ka (ojca, dziec­ka i opcjon­al­nie mat­ki) należy potrzeć 10 razy płyn­nym, zde­cy­dowanym ruchem, uży­wa­jąc do tego osob­nych wymazówek. Zale­ca się, aby robić to w rękaw­iczkach, które zna­j­du­ją się w wyposaże­niu zestawu.

 

Jeśli próbką do bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa ma być przed­miot należą­cy do uczest­ni­ka tes­tu, np. szc­zotecz­ka do zębów, guma do żucia albo kil­ka sztuk włosów wyr­wanych z cebulka­mi, to je też należy zbier­ać w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach. Dzię­ki temu chroni się prób­ki przed zanieczyszcze­niem ich obcym DNA. Po zebra­niu prób­ki należy włożyć do steryl­nego, zamykanego od góry kubecz­ka na mocz lub czys­tej, papierowej kop­er­ty. Jeśli prób­ka jest mokra (szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia itp.) należy ją przedtem jeszcze dokład­nie osuszyć, aby nie zapleś­ni­ała pod­czas trans­portu.

.

Trzeci etap realizacji testu na ustalenie ojcostwa – odesłanie próbek do laboratorium

Wszys­tkie przy­go­towane prób­ki, które mają być prze­badane w teś­cie na ojcost­wo należy umieś­cić w kop­er­cie zwrot­nej. Nie trze­ba jej już wyp­isy­wać, gdyż zaw­iera pełny adres lab­o­ra­to­ri­um. Oczy­wiś­cie należy pamię­tać również o włoże­niu do kop­er­ty wszys­t­kich doku­men­tów, gdyż bez nich real­iza­c­ja tes­tu jest niemożli­wa. Klien­ci zagranicznie nie muszą się martwić o wpływ trans­portu na jakość próbek DNA. Są one na tyle trwałe, że nawet jadąc kil­ka dni z zagrani­cy nie stracą swoich właś­ci­woś­ci, w tym zna­j­du­jącego się w nich DNA.

.

Czwarty etap realizacji testu na ustalenie ojcostwa – przekazanie wyniku

Wynik bada­nia DNA na ustal­e­nie ojcost­wa lab­o­ra­to­ri­um może przekazać już po trzech dni­ach od otrzy­ma­nia próbek. Infor­ma­cję o tym, czy test na ustal­e­nie ojcost­wa wyk­luczył pokrewieńst­wo między mężczyzną a dzieck­iem, czy też je potwierdz­ił, klient zagraniczny może otrzy­mać na kil­ka sposobów. Zależnie od potrzeb wynik może zostać przesłany lis­town­ie na wskazany przez klien­ta adres zagraniczny, na e-maila lub przekazany tele­fon­icznie.

Z usług pol­s­kich lab­o­ra­toriów spec­jal­izu­ją­cych się w tes­tach na ustal­e­nie ojcost­wa korzys­ta­ją bard­zo częs­to mieszkań­cy kra­jów, w których wykony­wanie tego typu badań jest zabro­nione, a więc np. Fran­cuzi. W Polsce mogą je wykon­ać szy­bko, kom­for­towo i przede wszys­tkim w pełni legal­nie.

 

 

Data publikacji: 24/09/2016, Data aktualizacji: 06/12/2018