Celiakia objawy – najczęstsze objawy celiakii i czym jest celiakia bezobjawowa?

Jakie objawy mogą oznaczać, że to celiakia?celiakia objawy

Objawy celi­akii (nietol­er­ancji glutenu) bywa­ją bard­zo różnorodne. Mówi się, że nie ma dwóch takich samych celi­akii. Spośród tych najczęś­ciej wymieni­anych są bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ka, zaparcia czy wymio­ty. Nie oznacza to jed­nak, że każ­da oso­ba z celi­ak­ią musi mieć te dolegli­woś­ci. Objawy celi­akii mogą być bard­zo łagodne i nieza­uważalne pomi­mo zniszczenia jelit i zaawan­sowa­nia choro­by. 

Spis treści:

 1. Objawy celi­akii ze strony układu pokar­mowego 
 2. Objawy skórne celi­akii 
 3. Objawy celi­akii ze strony układu ner­wowego 
 4. Objawy celi­akii ze strony układu płciowego 
 5. Objawy celi­akii w obrę­bie mięśni i ścięgien 
 6. Inne częste objawy celi­akii 
 7. Najczęst­sze objawy celi­akii u dzieci 
 8. Celi­akia — choro­ba dzieci i dorosłych 
 9. Dlaczego objawów celi­akii nie moż­na bagatelizować 
 10. Celi­akia — czy moż­na z nią nor­mal­nie żyć?
 11. Jak rozpoz­nać celi­ak­ię? 

Obec­nie nawet 7 razy częś­ciej spo­ty­ka się celi­ak­ię skąpoob­ja­wową czy bezob­ja­wową (powodu­jącą niety­powe dolegli­woś­ci, np. ane­mię, hiper­c­ho­les­terolemię, zaburzenia neu­ro­log­iczne, niepłod­ność czy poronienia), co może powodować kłopo­ty diag­nos­ty­czne i być wyzwaniem dla lekarzy. To właśnie dlat­ego śred­ni czas postaw­ienia diag­nozy celi­akii w Polsce to aż 10 lat. Tym­cza­sem diag­nos­ty­ka celi­akii w tym momen­cie jest już w pełni dostęp­na dla każdego, pros­ta i szy­b­ka. Cza­sem wystar­czy jeden bezbolesny, szy­b­ki test gene­ty­czny, żeby prak­ty­cznie 100% wyk­luczyć, że to objawy celi­akii

Warto wiedzieć:

Cho­ci­aż więk­szość osób uważa, że najczęst­sze objawy celi­akii doty­czą układu pokar­mowego to aż 70% pac­jen­tów z noworozpoz­naną celi­ak­ią nie ma takich dolegli­woś­ci. 

Objawy celiakii ze strony układu pokarmowego

Objawy celi­akii ze strony układu pokar­mowego najczęś­ciej wys­tępu­ją u małych dzieci, osób starszych oraz kobi­et w ciąży ale nie jest to regułą — to znaczy, że mogą wys­tąpić w zasadzie u każdego pac­jen­ta. Objawy te są bard­zo charak­terysty­czne ale nieste­ty wys­tępu­ją tylko u około 10% pac­jen­tów z celi­ak­ią. Warto pod­kreślić, że poniższe objawy celi­akii częs­to bywa­ją myl­nie zdi­ag­no­zowane jako zespół jeli­ta drażli­wego, spowodowane stre­sem czy alergią pokar­mową. Dlat­ego też w przy­pad­ku stwierdzenia przez lekarza tych właśnie chorób warto wykon­ać diag­nos­tykę różnicu­jącą z celi­ak­ią. Czyli inny­mi słowy jeśli stwierd­zono u Ciebie zespół jeli­ta drażli­wego warto sprawdz­ić, czy to jed­nak nie celi­akia. Główne objawy celi­akii ze strony układu pokar­mowego to:

 • Wzdę­cia brzucha
 • Biegun­ki
 • Zaparcia
 • Bóle brzucha

Obja­wom celi­akii ze strony układu pokar­mowego towarzyszą częs­to również niedobo­ry pokar­mowe w tym ane­mia oraz utra­ta masy ciała. Niez­di­ag­no­zowana celi­akia jest szczegól­nie groź­na dla kobi­et planu­ją­cych ciążę oraz tych będą­cych w ciąży ponieważ prowadzi do niedoboru kwa­su foliowego. 

Objawy skórne celiakii

Główne objawy skórne celi­akii to wyprys­ki, trądzik, łupież ale też łam­li­we i wypada­jące włosy i choro­by skórne takie jak egze­ma czy łuszczy­ca. Ist­nieje również skór­na postać celi­akii nazy­wana chorobą Duhringa, w której wys­tępu­ją objawy skórne przy­pom­i­na­jące opryszczkę — pęcherzy­ki i grud­ki zna­j­du­jące się na rumieniowatych pla­mach. Pojaw­ia­ją się najczęś­ciej w okoli­cach stawów łok­ciowych i kolanowych ale też między łopatka­mi, na poślad­kach czy karku. Częs­to umiejs­cowione są sym­e­trycznie np. na obu łok­ci­ach czy kolanach. Skór­na postać celi­akii jest dla pac­jen­ta wyjątkowo niekom­for­towa ponieważ zmi­any swędzą, co prowadzi do dra­pa­nia i pow­stawa­nia ran. Na szczęś­cie właś­ci­we wykrycie ich przy­czyny czyli zdi­ag­no­zowanie celi­akii pozwala na szy­bką ulgę. Zas­tosowanie diety, a cza­sem dodatkowych leków pozwala wye­lim­i­nować te zmi­any skórne prak­ty­cznie w 100%. 

Objawy celiakii ze strony układu nerwowego

Objawy celi­akii ze strony układu ner­wowego są częs­to myl­nie diag­no­zowane. Do najczęst­szych należą

 • migrena,
 • napad­owe bóle głowy,
 • drże­nie rąk i nóg,
 • zaburzenia równowa­gi oraz zaburzenia słuchu

Zdarza­ją się także zaburzenia mowy, tiki ner­wowe, zaburzenia chodu i odczuwa­nia smaku oraz zaburzenia węchu. Objawem celi­akii może być również atak­s­ja oraz padacz­ka. Zdaniem spec­jal­istów bard­zo duży odsetek chorych (nawet 50% pac­jen­tów ze świeżo zdi­ag­no­zowaną celi­ak­ią) ma objawy neu­ro­log­iczne.  

Objawy celiakii ze strony układu płciowego

Objawy celi­akii ze strony układu płciowego to nie tylko obniżone libido ale przede wszys­tkim prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka wynika­jące z niedoboru kwa­su foliowego, żelaza oraz innych ważnych mikroele­men­tów i wit­a­min. To również poronienia w tym poronienia nawykowe, a u mężczyzn prob­le­my z erekcją i niska jakość nasienia. Objawem celi­akii mogą być także zaburzenia miesiączkowa­nia i wczes­na menopauza. Więk­szość z nich jed­nak może minąć po wprowadze­niu leczenia celi­akii. Dlat­ego też wyko­nanie bada­nia w kierunku celi­akii jest wskazane u par, które mają prob­lem z poczę­ciem dziec­ka lub zma­ga­ją się z poronieni­a­mi. 

Objawy celiakii w obrębie mięśni i ścięgien

U osób z niez­di­ag­no­zowaną celi­ak­ią spo­tykamy m.in prob­le­my z kość­mi w tym osteo­porozę i osteopenię, drże­nie mięśni, obrzę­ki, bóle mięśni i stawów, zapale­nia stawów oraz jeśli celi­akia wys­tąpi w wieku dojrze­wa­nia również nis­ki wzrost. 

Inne częste objawy celiakii

Wśród innych częstych objawów celi­akii może­my wyróżnić ane­mię z niedoboru żelaza i wit­a­miny B12, wyso­ki poziom cho­les­terolu, afty, prob­le­my z kon­cen­tracją, zmęcze­nie, prob­le­my ze szk­li­wem, niską odporność, tak zwaną “mgłę móz­gową”, niedobór wit­a­miny D oraz wielu innych. Objawy te mogą towarzyszyć wielu schorzeniom dlat­ego celi­akia jest chorobą, która tak dobrze się “masku­je”. 

Najczęstsze objawy celiakii u dzieci

Objawy celi­akii u dzieci mogą być bard­zo zróżni­cow­ane. Wśród najmłod­szych pac­jen­tów najczęst­szy­mi objawa­mi celi­akii są biegun­ka, bóle brzucha, zaparcia, a w dal­szej kole­jnoś­ci niska waga ciała. Z kolei u dzieci w wieku przed­szkol­nym dolegli­woś­ci są już mniej charak­terysty­czne. Najczęś­ciej jest to nis­ki wzrost, które­mu cza­sem towarzyszy również niska waga ciała, zdarza­ją się również biegun­ki, ale też zaparcia czy brak apety­tu. U dzieci w wieku szkol­nym celi­akia najczęś­ciej objaw­ia się niskim wzrostem, niedo­borem masy ciała i bóla­mi brzucha. Dziecko może wol­niej się rozwi­jać, sła­biej się uczyć, być zmęc­zone oraz apaty­czne. Są to najczęst­sze objawy celi­akii u dzieci, należy jed­nak pamię­tać, że każdy orga­nizm jest inny – w związku z tym objawy mogą być różne, co nie powin­no uśpić naszej czu­jnoś­ci. Szy­b­ka diag­nos­ty­ka celi­akii jest w przy­pad­ku dzieci niezwyk­le waż­na ponieważ więk­szość kon­sek­wencji nielec­zonej celi­akii moż­na cofnąć pod warunk­iem wdroże­nia leczenia. Przykład­owo dziecko, które wol­niej rośnie i jest najniższe w klasie, a do tego sła­biej się uczy po zas­tosowa­niu leczenia może dogo­nić swoich rówieśników.

celiakia objawy

Celiakia – choroba dzieci i dorosłych

Wiele osób myśli, że celi­akia jest chorobą wieku dziecięcego i moż­na z niej po pros­tu wyros­nąć. Nie jest to jed­nak prawdą – zachorować moż­na w każdym wieku. Jak mówią źródła naukowe:

Obec­nie 60% nowo rozpoz­nawanych przy­pad­ków celi­akii doty­czy osób dorosłych (szczyt zachorowań przy­pa­da na 3. i 4. dekadę życia), spośród których 15–20% ma pon­ad 60 lat [2].

Zdarza się, że celi­akia pojaw­ia się u dziec­ka, a w wieku dojrze­wa­nia jej objawy zanika­ją. Nie znaczy to jed­nak, że taka oso­ba wyzdrowiała. Celi­akia może prze­b­ie­gać w sposób bezob­ja­wowy, prowadząc do wyniszczenia orga­niz­mu. Z tego powodu elim­i­nac­ja glutenu koniecz­na jest przez całe życie, od momen­tu postaw­ienia diag­nozy.

 

Objawy celiakii — dlaczego nie można ich bagatelizować?

Wiele osób nie zda­je sobie sprawy z tego, do czego może doprowadz­ić nielec­zona celi­akia. Tym­cza­sem śred­ni okres diag­nos­ty­czny choro­by wynosi 10 lat… W tym cza­sie z pozoru nic niez­naczące objawy celi­akii mogą prze­rodz­ić się w poważne choro­by, np. osteo­porozę, łysie­nie plack­owate czy nawet nowotwór.  Nielec­zona celi­akia 40-krot­nie zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju nowot­worów układu pokar­mowego (głównie chło­ni­aków).

Niek­tórzy mogą pomyśleć: „odstaw­ię gluten na chwilę i sprawdzę, czy mój stan zdrowia się poprawi…” Nieste­ty takie postępowanie jest zgub­ne, ponieważ częs­to nie zda­je­my sobie sprawy, w czym tak naprawdę obec­ny jest gluten. Częs­to dieta bezg­lutenowa jest bez glutenu tylko z nazwy. Oso­bie chorej na celi­ak­ię szkodzi nawet min­i­mal­na ilość tej sub­stancji, np. zawarta w płatkach owsianych, które teo­re­ty­cznie są bezg­lutenowe, ale zostały na linii pro­duk­cyjnej zanieczyszc­zone mąką pszen­nąceliakia objawy

. Taki pro­dukt nie jest bez­pieczny dla oso­by z celi­ak­ią. Poza tym odstaw­ie­nie glutenu uniemożli­wia pełną diag­nos­tykę celi­akii. To znaczy, że jeśli poczu­jesz poprawę nie dowiesz się, czy jest to spowodowane fak­ty­cznie wyk­lucze­niem glutenu czy wyni­ka to  zupełnie innych powodów. Dlat­ego zan­im odstaw­isz gluten prze­badaj się. 

Co powoduje, że nieleczona celiakia jest tak niebezpieczna?

Celi­akia jest chorobą autoim­muno­log­iczną (podob­nie jak np. dobrze znana choro­ba Hashimo­to), w której orga­nizm rozpoz­na­je własne tkan­ki jako wro­ga i zaczy­na z nimi wal­czyć. W tym wypad­ku wyt­warzane są prze­ci­w­ci­ała, które powodu­ją zanik kosmków jeli­towych (malut­kich wypustek w jeli­cie cienkim, które odpowiada­ją za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia).

Toczą­cy się w jeli­cie stan zapal­ny powodu­je także, że utrud­nione jest traw­ie­nie (enzymy odpowiada­jące za rozkład sub­stancji odży­w­czych, takich jak cho­ci­aż­by cuki­er mleczny — lak­toza, nie są wyt­warzane). Z cza­sem w orga­nizmie dochodzi do dużych niedoborów wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych, co ma wpływ na funkcjonowanie wielu narządów — skóry, układu ner­wowego (może dojść nawet do padacz­ki), ser­ca itp. Naj­groźniejszym powikłaniem nielec­zonej celi­akii jest nowotwór.

Celiakia – zdaniem specjalisty (lek. med. Sławomir Krzemiński, gastroenterolog):

Nielec­zona celi­akia, czyli nieprzestrze­ganie ścisłej diety bezg­lutenowej prowadzi do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych. Należą do nich m.in nowot­wory układu pokar­mowego, głównie chło­ni­a­ki. Celi­akia jest chorobą prowadzą­ca do zaniku kosmków jeli­towych, czyli małych wypustek w jeli­cie cienkim. Odpowiada­ją one za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia, suple­men­tów diety, a nawet leków.

Celiakia — czy można z nią żyć normalnie i być zdrowym?

Dobra wiado­mość jest taka, że Two­je dolegli­woś­ci – takie jak ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ka, ale też złe samopoczu­cie, zmęcze­nie, prob­le­my skórne itp. – mogą zniknąć. I to bez leków. Jeśli po wyko­na­niu bada­nia na celi­ak­ię dowiesz się, że na nią cho­ru­jesz i zas­to­su­jesz odpowied­nią dietę, masz szan­sę na pełny powrót do zdrowia. Waż­na jest jed­nak szy­b­ka diag­noza.

celiakia objawy

Wykonaj najbardziej dokładne badanie na celiakię w testDNA i odzyskaj spokój!

 • Najsz­er­szy zakres bada­nia — tylko taki zakres gwaran­tu­je Ci pewny wynik! (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod­jed­nos­tce α i β).
 • Kuri­er w cenie bada­nia dostar­czy do Ciebie zestaw do samodziel­nego pobra­nia i odbierze od Ciebie pobrane do bada­nia prób­ki na stron­ie.
 • Do wyniku bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne, a przy pozy­ty­wnym rezulta­cie – dodatkowo przykład­owe menu bezg­lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony­wane z wymazu z policz­ka (taka prób­ka ma więk­szą sta­bil­ność niż prób­ka krwi). Dowiedz się więcej 
 • W razie potrze­by masz możli­wość zmówienia 30-min­u­towej kon­sul­tacji tele­fon­icznej wyniku ze spec­jal­istą z zakre­su gas­trologii czy diete­ty­ki klin­icznej.
 • Na każdym etapie możesz liczyć na pomoc naszych spec­jal­istów, którzy dostęp­ni są dla Ciebie 7 dni w tygod­niu (pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00).
 • Badanie real­i­zowane jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym z 15-let­nim doświad­cze­niem, w którym żaden wynik do tej pory nie został pod­ważony. Dowiedz się więcej.

jak pobrać wymaz z policzka

Pobierz próbki do badania na celiakię samodzielnie w domu

Two­je prób­ki zostaną objęte bezpłat­ną gwarancją na wypadek
niepraw­idłowego pobra­nia – 100% bez­pieczeńst­wo.
badanie na celiakię w domu

 

Pobierz próbki do badania na celiakię w punkcie pobrań

Całkow­ity koszt bada­nia (cena bada­nia 297 zł + koszt pobra­nia przez per­son­el medy­czny 50zł): 347,-  

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen­er­ała Charles’a de Gaulle’a 49
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (95) 711 70 35Między­chód, ul. Marsza­ł­ka Pił­sud­skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21Gołańcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32Biały Bór, ul. Nadrzecz­na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05Darłowo, ul. M.C. Skłodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale­wo Pomorskie, Plac Wol­noś­ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (87) 735 13 18Ełk, ul. Baran­ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”

Nasi specjaliści

badania na nietolerancję glutenu
badania na nietolerancję glutenu

Celi­akia objawy, diag­nos­ty­ka i lecze­nie – dowiedz się więcej:

Data pub­likacji: 12.07.2016
Ostat­nia aktu­al­iza­c­ja: 05.01.2019

Celi­akia objawy
5 (100%) 4

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

Data publikacji: 12/07/2016, Data aktualizacji: 14/01/2019