CeliakiaCeliakia

Inaczej nazy­wana chorobą trzewną, nad­wrażli­woś­cią na gluten lub po pros­tu nietol­er­ancją glutenu.
Celi­akia jest schorze­niem wys­tępu­ją­cym zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, objaw­ia­ją­cym się zaburzeni­a­mi traw­ienia oraz wchła­ni­a­nia jeli­towego. Pod­sta­wowe objawy, to: bóle brzucha, utra­ta apety­tu, niedoży­wie­nie, apa­tia, a także szereg innych dolegli­woś­ci. Powo­dem wys­tępowa­nia tych objawów jest nietol­er­anc­ja biał­ka zawartego w zbożach – glutenu. Objawy celi­akii bard­zo częs­to mylone są z objawa­mi zespołu jeli­ta drażli­wego lub stre­su.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Ze względu na występujące objawy można wyróżnić 3 typy celiakii:

1. Pełnoob­ja­wowa
Najczęś­ciej wys­tępu­ją­ca u dzieci, kobi­et w ciąży i osób starszych. Wiąże się z taki­mi objawa­mi jak bóle brzucha, utra­ta apety­tu, apa­tia czy niedoży­wie­nie.

2. Bezob­ja­wowa
Wys­tępu­ją­ca 7 razy częś­ciej niż for­ma obja­wowa.

3. Ukry­ta
To stan, w którym ist­nieje praw­idłowy obraz jeli­ta, ale we krwi obec­ne są prze­ci­w­ci­ała endomysialne i antygli­a­dynowe. U takich osób moż­na się spodziewać zaniku kosmków jeli­towych w przyszłoś­ci.

Genetyczne podłoże celiakii

Ist­nieje kil­ka hipotez tłu­maczą­cych wys­tąpi­e­nie choro­by trzewnej, niem­niej jed­nak jest ona schorze­niem o niewąt­pli­wym dużym udziale predys­pozy­cji gene­ty­cznych. Udowod­niono, że u pac­jen­tów z celi­ak­ią oraz u ich najbliższych krewnych znami­en­nie częś­ciej wys­tępu­ją pewne typy tzw. anty­genów zgod­noś­ci tkankowej.

Pon­ad 95 % osób chorych na celi­ak­ię posi­a­da spec­jal­ny układ genów HLA DQ2 i HLA DQ8. Układ HLA DQ2 wiąże się z najwyższym ryzykiem choro­by.

Leczenie celiakii

Pole­ga na elim­i­nacji glutenu z poży­wienia, ponieważ nawet min­i­malne daw­ki glutenu mogą wywołać chorobę. Praw­idłowa dieta u ok. 85 % pac­jen­tów powodu­je ustąpi­e­nie zmi­an na błonie ślu­zowej jeli­ta. Jed­nakże u osób dorosłych zmi­any mogą się utrzymy­wać nawet do 2 lat, dlat­ego kon­trol­nie trze­ba wykony­wać bada­nia endoskopowe. Nielec­zona dietą celi­akia predys­ponu­je do roz­wo­ju nowot­woru w obrę­bie prze­wodu pokar­mowego, głównie chło­ni­a­ka jeli­ta z komórek T (40–100 razy częś­ciej, niż w pop­u­lacji ogól­nej). Prob­lem nowot­worowy może dotykać aż 15% nielec­zonych pac­jen­tów – ryzyko niwelu­je się po 5 lat­ach leczenia dietą.
Więcej na tem­at badań w kierunku celi­akii przeczy­tasz tutaj…Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 21/01/2019