Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis

Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis

Według najnowszych danych opub­likowanych przez Reuters, tylko 38% amerykańs­kich kobi­et pomiędzy 15–25 rok­iem życia pod­da­je się corocznym badan­iom na obec­ność bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis. Tym­cza­sem tylko w 2010r. w USA odno­towano 1,3 mil­ionów nowych przy­pad­ków zakażeń. W Polsce również mówi się o cichej epi­demii chlamy­di­al­nej. Dlaczego cichej?

Chlamy­dia zagraża przede wszys­tkim osobom akty­wnym sek­su­al­nie i przez dłu­gi czas może nie dawać żad­nych objawów. Stąd też oso­by zakażone nią nieświadomie mogą zarażać swoich part­nerów. Przy­puszcza się zatem, że licz­ba osób zakażonych jest co najm­niej dwukrot­nie więk­sza niż poda­ją ofic­jalne statysty­ki.

Chlamy­dia Tra­choma­tis to bak­te­ria przenos­zona przez kon­tak­ty sek­su­alne, która może prowadz­ić do bezpłod­noś­ci, zapaleń układu moc­zowo — płciowego i reumatyz­mu w młodym wieku. Bak­ter­ię tę sto­sunkowo łat­wo wyleczyć anty­bio­tyka­mi. Dlat­ego też spec­jal­iś­ci z Cen­trum Kon­troli i Prewencji Chorób (Cen­ters for Dis­ease Con­trol and Pre­ven­tion), rekomen­du­ją osobom akty­wnym sek­su­al­nie pod­dawanie się testowi na obec­ność chlamy­dii tra­choma­tis raz w roku a u osób, u których wykry­to bak­ter­ię zle­ca się wyko­nanie tes­tu po 3 miesią­cach od zakońc­zonego leczenia.

Nieste­ty prob­le­mem jest to, że zbyt mało pac­jen­tów sto­su­je się do tych rekomen­dacji. Nielec­zona infekc­ja może nato­mi­ast rozprzestrzeni­ać się do maci­cy i jajowodów powodu­jąc zapale­nie narządów mied­ni­cy mniejszej i prowadząc do uszkodzeń tychże narządów, co w kon­sek­wencji powodu­je bezpłod­ność, ciąże poza­maci­czne czy ostre bóle odczuwane przez pac­jen­t­ki.

Testy na obec­ność Chlamy­dia tra­choma­tis dostęp­ne są również od kilku lat w naszym kra­ju. Najwyższą czułość posi­ada­ją testy gene­ty­czne, które jed­noz­nacznie potwierdza­ją lub wyk­lucza­ją zakaże­nie. Do tes­tu na chlamy­dię pobiera się wymaz z szyj­ki maci­cy lub cew­ki moc­zowej. Bada­niu gene­ty­czne­mu mogą pod­dać się również mężczyźni. Są one bezbolesne i proste w przeprowadze­niu.

Zobacz: Badanie DNA na Chlamy­dię »

16 kwiet­nia 2012

Powrót

 

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 29/11/2018