Homocysteina – jak jej nadmiar wpływa na ciążę?

homocysteina

Zbyt wyso­ka homo­cys­teina u kobi­ety w ciąży może pod­wyższać ryzyko groźnych powikłań. Chodzi na przykład od poronienia czy zahamowanie wzros­tu dziec­ka [1,2]. Jakie jeszcze dolegli­woś­ci może powodować nad­mi­ar tego aminok­wa­su?

Wysoka homocysteina a problemy z rozwojem dziecka

Gdy homo­cys­teiny w orga­nizmie jest zbyt dużo, rośnie ryzyko prob­lemów z implan­tacją zar­o­d­ka, wewnątrz­maci­cznego obu­mar­cia pło­du i poronienia. Wyso­ka homo­cys­teina może wpły­wać pon­ad­to na upośledze­nie funkcji łożys­ka, a także powodować jego zawał i odkle­je­nie. A to nie wszys­tko… Powikła­nia mogą obe­j­mować również opóźnie­nie albo zahamowanie wzros­tu pło­du czy wady cewy ner­wowej (np. rozszczep krę­gosłu­pa) [1,2].

Wysoka homocysteina powikłania u przyszłej mamy

Zbyt wyso­ki poziom tego aminok­wa­su u przyszłej mamy zwięk­sza przede wszys­tkim ryzyko wys­tąpi­enia ciąży poza­maci­cznej i stanu prze­drzu­cawkowego [3]. Trze­ba pon­ad­to pamię­tać o pod­wyżs­zonym ryzyku miażdży­cy i chorób zakrzepowo-zatorowych [1], a więc np. zakrzepicy, zawału ser­ca, udaru mózgu czy zatoru. To ważne szczegól­nie w ciąży i pod­czas połogu.

Skąd wysoka homocysteina? Najczęstsze przyczyny

Nad­mi­ar homo­cys­teiny może być spowodowany np. niepraw­idłowym trybem życia, dietą bogatą w biał­ka zwierzęce czy niedob­o­ra­mi wit­a­miny B12 i kwa­su foliowego. Te niedobo­ry mogą z kolei wiązać się z wari­anta­mi C677T i/lub A1298C genu MTHFR. Wyso­ka homo­cys­teina wys­tępu­je też nierzad­ko przy takich chorobach jak cukrzy­ca czy łuszczy­ca.

 

 

Źródło:

[1] G. Bednarek-Tupikows­ka, K. Tupikows­ki, Homo­cys­teina – niedoce­ni­any czyn­nik ryzy­ka miażdży­cy. Czy hor­mo­ny płciowe wpły­wa­ją na stęże­nie homo­cys­teiny?, „Postępy Higieny i Medy­cyny Doświad­czal­nej” 2004, 58.
[2] D. Gąsiorows­ka, K. Korzeniows­ka, A. Jabłec­ka, Homo­cys­teina, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2008, 1.
[3] A. Winczews­ka-Wik­tor, B. Mal­en­dow­icz-Major, B. Stein­born, Rola homo­cys­teiny w fizjo­log­icznym roz­wo­ju i patofizjologii zaburzeń układu ner­wowego u dzieci, „Neu­rolo­gia Dziecię­ca” 2012, vol. 21, nr 42.
Data publikacji: 22/10/2018, Data aktualizacji: 17/12/2018