Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV?

HPV a choroby sercaWirus HPV, który do tej pory był uznawany za główną przy­czynę raka szyj­ki maci­cy, może być zaan­gażowany również w rozwój chorób ser­ca. Jour­nal of Amer­i­can Col­lege of Car­di­ol­o­gy opub­likował ostat­nio raport, z którego wyni­ka, że kobi­ety zarażone wirusem HPV 2 do 3 razy częś­ciej zapada­ją na zawał ser­ca lub udar mózgu w porów­na­niu z kobi­eta­mi niezain­fekowany­mi HPV.

Główny autor bada­nia dr Kenichi Fuji stwierdz­ił, że od daw­na zas­tanaw­iał się dlaczego u niek­tórych ludzi wys­tępu­ją zawały ser­ca pomi­mo braku zwykłych czyn­ników ryzy­ka takich jak wyso­ki poziom cho­les­terolu czy wysok­ie ciśnie­nie tęt­nicze. Ok. 20% pac­jen­tów z choroba­mi ser­ca nie posi­a­da czyn­ników ryzy­ka, a mimo to choro­ba u nich się rozwi­ja. Dlat­ego naukow­cy zaczęli poszuki­wać innych pod­sta­wowych prob­lemów, z który­mi Ci pac­jen­ci się zma­gali, a które mogły mieć wpływ na wys­tąpi­e­nie u nich zawału ser­ca.

Trop naprowadz­ił ich na wirusa HPV ponieważ ten wirus jest w stanie sabotować gen p53, który nor­mal­nie chroni nasz orga­nizm przed nowot­wora­mi, ale również stanowi ochronę prze choroba­mi wień­cowy­mi. Inak­tywac­ja tego genu wys­tępu­je w różnych typach nowot­woru. Gen p53 jest bard­zo ważnym gen­em i uważany jest za swego rodza­ju strażni­ka całego geno­mu. Wyłącze­nie tego genu może prowadz­ić m.in. do stanów zapal­nych i zgru­bi­enia w ścianach tęt­nic, co mogło przy­czynić się do zwięk­szenia ryzy­ka choro­by wień­cowej.

Dr Fuji prze­badał 2 450 kobi­et w wieku 20–59 lat., wśród których było w sum­ie 1 141 kobi­et zain­fekowanych HPV. U 60 kobi­et wys­tępowały choro­by ser­ca z pośród których 39 było zain­fekowanych wirusem HPV. Kiedy naukow­cy anal­i­zowali dane i dos­tosowywali je do czyn­ników ryzy­ka chorób ser­ca wykryli, że kobi­ety zakażone wirusem HPV były 2,3 razy częś­ciej narażone na wys­tąpi­e­nie chorób ser­ca niż kobi­ety niezain­fekowane. Ryzyko to było nawet wyższe u kobi­et zain­fekowanych wysokoonko­gen­ny­mi typa­mi wirusa HPV i się­gało ok. 2,86 razy.

Uzyskane rezul­taty zaskoczyły samych naukow­ców gdyż nie spodziewali się aż tak sil­nego związku. Dr Fuji twierdzi, że nawet jeśli ten związek jest prawdzi­wy, to realne ryzyko wys­tąpi­enia chorób ser­ca jest praw­dopodob­ne u pac­jen­tów, u których infekc­ja HPV utrzy­mu­je się przez dłuższy czas.

Powyższe badanie jest pier­wszym takim badaniem, mają­cym na celu pokazanie związku pomiędzy zakaże­niem HPV a wys­tępu­ją­cy­mi choroba­mi układu krwionośnego. Niem­niej jed­nak na chwilę obec­ną nie daje ono jed­noz­nacznej odpowiedzi co do rzeczy­wis­tej przy­czyny, stanowi bardziej pod­stawę do dal­szych badań ekspery­men­tal­nych. Inni naukow­cy, którzy nie byli związani z tym badaniem twierdzą, że jest to na pewno bard­zo ciekawa kon­cepc­ja, wysoce praw­dopodob­na i zasługu­je na dal­sze bada­nia. Jed­nak z tego typu bada­ni­a­mi, gdzie jest mnóst­wo danych i różnego typu pow­iązań trze­ba bard­zo ostrożnie postępować. Należało­by wykon­ać ser­ię zaawan­sowanych testów, aby móc pod­jąć odpowied­nie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne.

Na dzień dzisiejszy bada­nia pod kątem zakaże­nia wirusem HPV są już ogól­nie dostęp­ne dla każdego pac­jen­ta chcącego wykon­ać ten test w ramach dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych.

25 październi­ka 2011

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017